مدارک لازم جهت دریافت خسارت سرنشین در شرکت‌های بیمه

در مقالات گذشته در مورد مدارک لازم برای دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث با گزارش افسر نیروی انتظامی و یا بدون کروکی پلیس، صحبت شد. در این مقاله، مدارک مورد نیاز شرکت‌های بیمه را برای دریافت خسارت سرنشین بیمه شخص ثالث برای شما توضیح می‌دهیم.

بیمه ایرانخسارت سرنشین بیمه ایران

 • صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • اصل و تصویر گواهینامه راننده در حین حادثه
 • تصویر اسناد مالکیت خودرو
 • برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر

بیمه البرزخسارت سرنشین بیمه البرز

 • بیمه نامه شخص ثالث  مقصر
 • گواهینامه راننده مقصر
 • کارت خودرو مقصر و مصدومین
 • کارت ملی مقصر و مصدوم
 • کروکی و سایر گزارشات ذیربط
 • اصل فاکتورهای بیمارستانی و پرونده بالینی
 • گواهی حصر وراثت

بیمه آسیاخسارت سرنشین بیمه آسیا

 • اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 • اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
 • اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 • اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 • تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 • تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای
 • تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه)
 • اصل صورتحساب‌های مراکز درمانی
 • اصل فرم تکمیل شده و گواهی پزشک معالج (جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر)
 • مدارک فوت شامل )جهت متوفین(
 • رای دادگاه در صورت نیاز

بیمه پارسیانخسارت سرنشین بیمه پارسیان

 • تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
 • اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه
 • اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
 • بیمه‌نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه
 • تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان پلیس

بیمه پاسارگادخسارت سرنشین بیمه پاسارگاد

 • اصل بیمه شخص ثالث
 • کپی و اصل شناسنامه راننده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت)
 • گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و یا مراجع قضایی
 • گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)
 • مدارک پزشکی و یا فوت متناسب با پوشش‌های بیمه نامه در زمان وقوع حادثه
مقالات دیگر  بهترین زمان تمدید بیمه شخص ثالث

بیمه رازیخسارت سرنشین بیمه رازی

 • اصل برش (کوپن) بیمه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل گواهینامه مقصر حادثه
 • کروکی تصادف
 • گزارش‌های نیروی انتظامی و برگه بازجویی
 • در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • نظریه پزشکی قانونی
 • صورت حساب هزینه‌های بیمارستانی مجروحین و مصدومین
 • قیم نامه در صورت داشتن صغیر
 • شناسنامه‌های مجروحین و متوفیان
 • در صورتی که در حادثه زیان‌دیده فوت کرده باشد، ارائه گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت فوت، گواهی فوت، شناسنامه ابطال شده و برگ انحصار وراثت الزامی است.

بیمه نوینخسارت سرنشین بیمه نوین

 • صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی.
 • کروکی افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری.
 • گزارش پاسگاه انتظامی ارسالی به دادگاه و برگه‌های بازجویی.
 • نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروهان و مصدومان.
 • گزارش معاینه جسد.
 • جواز دفن.
 • خلاصه رونوشت فوت.
 • اصل صورتحساب‌های هزینه‌های بیمارستانی در مورد مصدومان و مجروحان.
 • حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض دو طرف، حکم تجدید نظر و یا آخرین حکم قطعی مراجع رسیدگی کننده به موضوع
 • همچون رای دیوان عالی کشور.
 • سایر گزارش‌های مرتبط.
 • تصویر مصدق گواهینامه راننده مقصر حادثه.
 • برش (کوپن) بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر به ترتیب شماره
 • گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان.

بیمه داناخسارت سرنشین بیمه دانا

 • یک برگ اصل کوپن بیمه ثالث و حوادث راننده مقصر
 • اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده
 • کروکی تصادف
 • گزارشات وصورتجلسات نیروی انتظامی
 • اوراق بازجوئی از طرفین حادثه
 • گواهی‌های پزشکی قانونی
 • آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رای
 • شناسنامه مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان و تصویرشناسنامه وکارت ملی وراث و یا ذینفعان خسارت در حوادث منجر به فوت.
 • در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت وفات وشناسنامه ابطال شده راننده متوفی.
 • تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد.

بیمه کارآفرینخسارت سرنشین بیمه کارآفرین

 • صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس و کروکی افسر کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • اصل و تصویر گواهینامه راننده حادثه
 • تصویر اسناد مالکیت خودرو
 • برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
مقالات دیگر  در برخورد خودرو با اشیا ثابت پرداخت خسارت چگونه است؟

بیمه ماخسارت سرنشین بیمه ما

 • اصل برش ( کوپن ) ” شخص ثالث ” مقصر حادثه
 • اصل گواهینامه مقصر حادثه
 •  کروکی تصادف
 • گزارشات نیروی انتظامی و برگه‌های بازجویی
 •  در صورت لزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 •  نظریه پزشکی قانونی
 • صورت حساب هزینه‌های بیمارستانی
 •  قیم نامه در صورت داشتن صغیر
 • شناسنامه‌های مجروحین و متوفیان
 • در صورتیکه در حادثه، زیان‌دیده فوت نموده باشد ، گزارش معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت و شناسنامه ابطال شده و همچنین برگ انحصار وراثت الزامی می‌باشد.

بیمه‌بازار قدرت انتخاب بهترین بیمه

نظر یا پرسش خود را بنویسید