بیمه‌بازار
اضافه‌کار شما:
00000 تومان

محاسبه آنلاین اضافه‌کاری در سیستم حقوق و دستمزد

در قانون کار، اضافه‌کاری به معنای انجام کار بیش از ساعت‌های تعیین‌شده است. در تعریف دیگر انجام کار اضافه بر ساعات کار عادی، یعنی بیش از 44 ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبت‌کار و 176 ساعت در 4 هفته پشت‌هم برای کارگران نوبت‌کار، اضافه‌کاری محسوب می‌شود. اگر هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار تداخل داشت به ازای هر روز تعطیل رسمی، معادل یک‌ششم ساعات کار عادی هفتگی (برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی (برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی‌مانده اضافه‌کار خواهد بود.
برای محاسبه آنلاین اضافه‌کار از طریق جعبه ابزار بیمه بازار کافیست ساعت‌های اضافه‌کاری و حقوق ماهیانه خود را در فرم زیر وارد کنید:

فرمول محاسبه اضافه‌کاری

اضافه‌کاری = ساعاﺕ اضافه‌کاری * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ساعت / حقوﻕ پایه

قوانین اضافه‌کار

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار سخت و زیان‌آور و زیرزمینی انجام می‌دهند ممنوع است.

ساعات اضافه‌کار در هر روز از ۴ ساعت بیشتر نشود البته به‌غیراز موارد استثناء در شرایط عادی ارجاع اضافه‌کار به کارگر با شرایط زیر مجاز هست:

  • موﺍفقت کاﺭگر
  • پرﺩﺍخت ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ هر ساعت کاﺭ عاﺩی

حقوق اصلی

حقوق یا مزد اصلی، بخش عمده‌ای از پرداخت کارفرما به کارگر است که در قبال انجام کار به وی پرداخت می‌شود. بسیاری از محاسبات از قبیل اضافه‌کار، کسر کار، سنوات خدمت، طلب مرخصی و افزایش حقوق بر مبنای حقوق اصلی محاسبه می‌شود.

ساعت کاری

مدت‌زمانی که کارگر وقت خود را برای انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. این ساعات کار درمجموع نباید از 8 ساعت شبانه‌روز و 44 ساعت در هفته بیشتر شود. ساعت کار در هفته برای دو بخش دولتی و غیردولتی یکسان است.