مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده خسارت مالی بیمه ثالث (با گزارش سازش مقامات انتظامی)

لطفا به این مقاله رای دهید:
امتیاز: ۵ از ۵ / تعداد نظرات: ۱

در این مقاله مدارک لازم مورد نیاز برای بررسی خسارت مالی بیمه ثالث خودرو در حالتی که گزارش سازشی مقامات انتظامی موجود باشد، گفته شده است. کروکی سازشی زمانی مهیا می‌­شود که شروط زیر همگی مقرر باشند:

 1. خسارت وارد شده به زیان­دیده در حد تعهدات بیمه‌­ شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
 2. تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.
 3. طرفین حادثه به نظر افسر تصادف معترض نباشند.

بیمه ایران

 • اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 • اصل و تصویر بیمه‌نامه زیان‌دیده و تصویر بیمه‌نامه مقصر حادثه
 • اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه‌نامه)
 • اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 • اصل و تصویر کارت ملی زیان‌دیده و تصویر کارت ملی مقصر
 • حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 • ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

بیمه البرزخسارت مالی بیمه ثالث

 • ارائه اصل یا کپی برابر اصل کروکی سازش ممهور به مهر افسر ترسیم کننده کروکی و مهر منطقه یا پاسگاه راهنمایی و رانندگی (پلیس راه)
 • ارائه اصل مدارک طرفین حادثه (بیمه‌نامه، گواهینامه متناسب با نوع خودرو، کارت خودرو، کارت ملی)+ اصل کوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
 • تا مبلغ ده میلیون ریال حضور راننده زیان‌دیده به همراه خودرو لازم و در مواردی که خسارت زیاندیده بیش از ده میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه به همراه خودروی مقصر و زیان‌دیده در واحد پرداخت خسارت ضروری می‌باشد.

بیمه آسیاخسارت مالی بیمه ثالث

 • اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 • اصل و تصویر بیمه‌نامه زیان‌دیده و تصویر بیمه‌نامه مقصر حادثه
 • اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه‌­نامه)
 • اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 • اصل و تصویر کارت ملی زیان‌دیده و تصویر کارت ملی مقصر
 • ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

بیمه پارسیانخسارت مالی بیمه ثالث

 • اصل بیمه‌­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • گواهینامه طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی

بیمه پاسارگادخسارت مالی بیمه ثالث

 • اعلام خسارت حداکثر ظرف ۵ روز
 • اصل و کپی بیمه‌­­نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • یک عدد کوپن بیمه­‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه
 • سند مالکیت خودرو زیان‌دیده
 • اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه
 • بازدید کارشناسی شرکت بیمه از خودرو زیان‌دیده و در صورت لزوم از خودرو مقصر حادثه

بیمه رازیخسارت مالی بیمه ثالث

 • اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث زیان‌دیده
 • گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده
 • کارت شناسایی خودرو مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودرو زیان‌دیده
 • اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه

بیمه نوینخسارت مالی بیمه ثالث

 • ارائه برش بیمه‌نامه ویا گواهی صدور
 • گزارش مقامات انتظامی
 • گواهینامه رانندگی، کارت خودرو، کارت ملی مسئول حادثه
 • ارائه تصویر مصدق کلیه اوراق پرونده مرجع قضایی

بیمه داناخسارت مالی بیمه ثالث

 • اصل کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه‌نامه شخص‌ثالث زیان‌دیده.
 • گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده و کارت ملی ایشان.
 • کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
 • اصل سند مالکیت خودروی زیان‌دیده و کارت ملی مالک.
 • ارائه اصل کروکی سازشی و تصویر برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف درخساراتی که بیش از سقف تعهدات اجباری مالی بیمه‌نامه می‌باشد.
 • در خسارات بالاتر از مبلغ بیست میلیون ریال مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدیدکارشناس شرکت بیمه الزامی است.

بیمه کارآفرینخسارت مالی بیمه ثالث

 • مراجعه هر دو وسیله نقلیه مقصر و زیان‌دیده
 • ارائه اصل بیمه ثالث معتبر در زمان حادثه مقصر و زیان‌­دیده
 • ارائه اصل کارت مالکیت خودرو یا سند مقصر و زیان­‌دیده
 • ارائه گواهینامه راننده اتومبیل مقصر و زیان‌­دیده در زمان حادثه
 • ارائه کروکی و گزارش مقامات انتظامی

بیمه ماخسارت مالی بیمه ثالث

 • اصل برش کوپن بیمه‌­نامه شخص ثالث مقصر حادثه
 • اصل بیمه­‌نامه شخص ثالث زیان­‌دیده
 • گواهینامه­‌های رانندگی مقصر و زیان‌­دیده
 • کارت شناسائی خودرو مقصر حادثه
 • اصل سند مالکیت خودرو زیان­‌دیده
 • ارائه کروکی تصادف و گزارش مقامات انتظامی