توضیحات مختصر

مقالات بیمه زلزله

زلزله بیمه جداگانه‌ای ندارد و بیمه زلزله همان بیمه آتش‌سوزی است که پوشش زلزله هم دارد. بیمه آتش‌سوزی سه پوشش اصلی صاعقه، آتش‌سوزی و انفجار و پوشش‌های فرعی مختلفی دارد که زلزله یکی از پوشش‌های فرعی آن است. بنابراین با خرید بیمه زلزله ساختمان چهار پوشش صاعقه، آتش‌سوزی، انفجار و زلزله تحت پوشش قرار می‌گیرند.
خسارت‌های ناشی از رانش و حرکت زمین، جزو شرایط و تعهدات بیمه زلزله نیست و این خطرات دارای یک پوشش مستقل می‌باشند .