بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما را بهتر بشناسید

بیمه تأمین اجتماعی خویش‌فرما که به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شوند، دسته‌ای دیگر از بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که مهمترین تفاوت آن‌ها با بیمه اجباری، همان‌گونه که از اسم این نوع بیمه مشخص است، آن است که پرداخت حق بیمه از سوی خود شخص و دولت است.

فهرست مطالب این نوشته:

انواع بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود:

بیمه اجباری: این بیمه مشمول تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند.

بیمه خویش فرما:  این بیمه به دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

بیمه اختیاری:

برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند:

 • دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.
 • هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.
 • مبلغ حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در صورت پرداخت نکردن حق بیمه این قرارداد از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود.

بیمه شدگان اختیاری می‌توانند کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن و کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دریافت کنند.

بیمه بیکاری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و مزایای کار شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل:

این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند(به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و مشمول مقررات حمایتی خاصی نمی‌باشند.

در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نوع پرداخت حق بیمه وجود دارد:

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با 12درصد:

در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود.

بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود.

بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با 18 درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می‌شوند که کار در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.

 

بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی کلی و درمان:

با ۱۸ درصد دستمزد توافق‌شده همراه هزینه درمان به صورت سرانه

حق‌بیمه درمان در این نوع بیمه با توجه به افراد تحت تکفل به صورت ســرانه ماهانه دریافت می‌شود. ســرانه درمان هر سال توسط شورای عالی درمان تعیین می‌شود. در سال ۹۸ سرانه درمان ۴۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

بنابراین در بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد پرداخت ۱۸ درصد حق‌بیمه و پرداخت ســرانه درمان به ازای هر نفر افراد تحت تکفل برای هرماه موجب اســتفاده کامل از خدمات کامل سازمان به‌جز مواردی که در بیمه اجباری وجود دارد می‌شود.

خدمات بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز در این نوع بیمه ارائه نمی‌شود.

سوابق ناشی از بیمه خویش فرما (اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد) صرفاً سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردند، جز سابقه کار فرد حساب نمی‌شود.

مبلغ بیمه خویش فرما ۹۸ چقدر است؟

مبلغ بیمه خویش فرما در سال ۹۸ برای هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است. در زیر نرخ بیمه تامین اجتماعی خویش فرما برای این دو نوع از بیمه محاسبه شده است:

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی در سال ۹۸

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق است که می‌بایست آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

نرخ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی در سال ۹۸

مبلغ حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ متناسب با  نوع  حق بیمه پرداختی متفاوت بوده و به صورت زیر است:

  • در نرخ 18%    بدون درمان 2821399 ریال
  • در نرخ 14%    بدون درمان 2194421 ریال
  • در نرخ 12%    بدون درمان 1880932 ریال

  حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه‌هایی که 30 روزه هستند براساس حداقل دستمزد :

  • در نرخ 18%    بدون درمان 2730386 ریال
  •  در نرخ 14%    بدون درمان 2123633 ریال
  • در نرخ 12%    بدون درمان 1820257  ریال

   

چنانچه متقاضی دریافت دفترچه خدمات درمانی باشید، بایستی برای هر دفترچه بیمه علاوه بر پرداخت حق بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان آن را پرداخت کنید. مبلغ حق سرانه درمان سال ۹۸، 440000 ریال است.


حتما بخوانید:

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر شرایط لازم برای هر کدام بیان شده است:

شرایط بیمه اختیاری تامین اجتماعی

شرایط لازم برای ثبت نام و عضویت در بیمه اختیاری تامین اجتماعی عبارتند از:

 

 • متقاضی بیمه نباید در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار باشد.
 • دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه
 • دارا بودن حداکثر 50 سال سن( مرد و زن)

در صورتی که هنگام تقاضای بیمه اختیاری سن متقاضی بیش از ۵۵ سال باشد بایستی معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد.

به طور مثال اگر متقاضی هنگام تقاضای بیمه 60 سال سن داشته باشد بایستی هنگام درخواست بیمه 5 سال حق بیمه پرداخت کند.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه اختیاری تامین اجتماعی شوید. مبنای پرداخت حق بیمه در این افراد برابر است با میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تاریخ تقاضا با شرط اینکه این مبلغ کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد.

 

شرایط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

کسانی می‌توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار بگیرند که شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن حداکثر 50 سال سن برای مردان و 45 سال سن برای زنان
 • در صورتی که هنگام تقاضای این بیمه سن متقاضی بیش از حداکثر سن مورد نظر باشد بایستی دو برابر مدت مازاد سنی، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

به طور مثال اگر یک مرد هنگام تقاضای بیمه 55 سال سن داشته باشد در صورت داشتن 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند از چنین بیمه‌ای بهره‌مند شود.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی شوید.

مدارک لازم برای بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر مدارک لازم برای هر کدام بیان شده است:

مدارک لازم برای بیمه اختیاری تامین اجتماعی

متقاضی بیمه اختیاری برای دریافت بیمه اختیاری تامین اجتماعی بایستی به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است مراجعه کند و فرم مربوطه را دریافت کرده و تکمیل نماید، سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. در صورتی که قبل از قطع بیمه 365 روز به طور پیوسته دارای سابقه بیمه باشید و تاریخ قطع بیمه کمتر از 9 ماه باشد نیاز به اعزام به معاینات پزشکی نیست.

شعبه موظف است وضعیت متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، بررسی کرده و نتیجه را اعلام نماید.

چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد می‌بایست حداکثر در مدت بیست روز از تاریخ اعلام برای انعقاد قرارداد به شــعبه مراجعه کند و حق بیمه تعیین شده را حداکثر در مدت ده روز پس از انعقاد قــرارداد بیمه اختیاری از تاریخ درخواســت به صورت یکجا پرداخت کند.


حتما بخوانید:

بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه

مدارک لازم برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای دریافت این بیمه می تواند با ارائه مدارک زیر به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام نماید.

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 3. ارائه سه  قطعه عکس ۴*٣
 4. ارائه تصویر مستندات شغلی (این گزینه در صورتی نیاز است که اشتغال به کار متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه یا مجوز اشتغال باشد)

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

  • در بیمه اختیاری متقاضی بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
  • حداکثر سن در بیمه اختیاری برای خانم‌ها 50 سال است ولی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حداکثر سن برای خانم‌ها 45 سال است.
  • حق‌بیمه‌ی، بیمه اختیاری  ۲۶ درصد است.
  • در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نرخ حق بیمه 12، 14 و 18 درصد وجود دارد.
  • کمک ‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق نمی‌گیرد.

 

در تصویر زیر، می‌توانید همه اطلاعات فوق را بصورت خلاصه مشاهده کنید:

بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما


از دست ندهید:

مشاهده سوابق بیمه با موبایل (با کد USSD)

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت بیمه بیکاری

مقدار عیدی سال ۹۸ چقدر است؟

استعلام بیمه شخص ثالث آسیا

بیمه مسافرتی سامان

نظر یا پرسش خود را بنویسید

219 نظر
 1. سهیلا صالح زاده

  سلام وقت بخیر بنده ۴سال سابقه بیمه دارم البته ۱ سالش و اختیاری ریختم و الان خانه دار هستم ولی برام خیلی سنگینه چون ۲۷% انتخاب کردم که تمام مزایا رو داشته باشه الان شنیدم با ۳۰۰ هزار تومان میشه بیمه تامین اجتماعی باشم ولی نمی دونم این ۳۰۰ هزار تومان چه چیزهایی رو شامل میشه لطفا راهنماییم کنید ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   احتمالا شما در حال حاضر بیمه‌پرداز اختیاری سازمان تامین اجتماعی هستید که بیشترین حق بیمه را در بین بیمه ها دارد.
   با توجه به خانه دار بودن توصیه میکنیم بیمه زنان خانه دار را مد نظر داشته باشید و حتما مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 2. سجاد

  سلام و وقت بخیر من با احتساب خرید سربازی و بیمه بیکاری که الان میگیرم 18 سال سابقه پرداخت بیمه در محل کار دارم الان بیکار شدم بیمه خویش فرما چطور باید انجام بدم که بچه هام دفترچه داشته باشن ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که قصد قرار گرفتن تحت پوشش بیمه خویش فرما را دارید ۲ راه پیش روی شما قرار دارد:
   ۱. بیمه اختیاری است که این بیمه از ابتدا دارای پوشش درمانی برای شما و افراد تحت تکفل شما است.
   ۲. بیمه مشاغل آزاد که به مانند بیمه اختیاری است اما برای پرداخت حق بیمه پوشش های مختلف قابل انتخاب است و برایداستفاده از پوشش درمانی باید مبلغی به عنوان سرانه درمان پرداخت کنید تا شخص شما و افراد تحت تکفل بتوانند از دفترچه بیمه درمان استفاده کنند.

 3. فخرالدین

  سلام .من ۸ سال برا یه شرکت کار کردم .بنا به یه دلایلی خودم انصراف دادم .خواستم ببینم برا اینکه بیمه ام خراب نشه چکار باید بکنم .از کدوم بیمه استفاده بکنم

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که قصد دارید تا سابقه بیمه خود را ادامه دهید 2 راه پیش رو دارید:
   راه اول ادامه بیمه به صورت بیمه مشاغل آزاد است در صورتی که جایی مشغول به کار باشید و راه دوم بیمه اختیاری است که نیاز به اشتغال دارد و سابقه بیمه قبلی شما برای قرار گرفتن تحت پوشش این بیمه کفایت میکند.

 4. بی نام

  سلام
  من رشته م صنایع دستی هستش. میخواستم بدونم چحوری میتونم خودمو بیمه کنم؟ یعنی تو مشاغل آزاد باید این کار انجام بشه؟ و هزینه ماهانه ش برای امسال چقدر هستش؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به نوع فعالیت، شما میتوانید به هر دو صورت اختیاری و مشاغل آزاد خود را بیمه کنید.
   در صورتی که در گذشته سابقه پرداخت بیمه داشته باشید، مبلغ حق بیمه براساس آخرین حق بیمه پرداختی محاسبه میشود.
   اما در غیر اینصورت حداقل حق بیمه برای شما محاسبه میشود که بر اساس نرخ های 12،14،18 و 27% متغیر است.

 5. امین

  با سلام و خسته نباشید

  من شاغل هستم ولی گاهی بنا به دلایلی مرخصی طولانی مدت و بدون حقوق میگیرم که بیمه من توسط کارفرما پرداخت نمیشه ولی وقتی مجددا مشغول به کار میشم بیمه من توسط کارفرما پرداخت میشه.
  حالا میخوام بدونم اون زمانهایی که بیمه من پرداخت نمیشه من چجوری باید خودم پرداخت کنم و چه نوع بیمه ای باید پرداخت کنم که مثل قبل هم جز سابقه ام باشه و هم اینکه هزینه درمان رو ساپورت کنه ؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که بیمه شما توسط کارفرما قطع میشود، میتوانید تحت پوشش بیمه خویش فرما قرار بگیرید تا سابقه شما به صورت مستمر ادامه یابد.
   در ضمن سازمان تامین اجتماعی اخیرا این امکان را برای افرادی که به صورت پاره وقت مشغول هستند فراهم کرده تا باقی سابقه از ماه را به صورت اختیاری پرداخت کنند.
   این سرویس در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی قابل مشاهده است.

   1. صبا

    سلام و خسته نباشید.
    خواسم بپرسم اگi کسی بیمه مشاغل ازاد و حرف باشه مثلا ۳ سال یا کمتر پرداخت کن بعد اون نتونه بپردازه ایا دولت پول اون ۳ سال بیمه رو ب حساب پرداخت کننده میریزه میتونیم پس بگیریم؟

    1. بیمه بازار

     سلام
     بیمه تامین اجتماعی یک قرارداد در جهت پوشش های درمانی و بازنشستگی محسوب میشود، اما برخلاف بیمه عمر که در هز زمان میتوانید اندوخته خود را دریافت کنید، در این بیمه امکان بازپس گیری حق بیمه وجود ندارد اما سوابق شما همیشه پابرجا خواهد ماند.

 6. مهدی

  باسلام مدت تقریبا۲سال تویه شرکتی بعنوان راننده لودرمشغول بکاربودم ولی الان یه ۱۰روزی میشه بدلیل پایین بودن فشارکاربهم گفتن دیگه نیازبهت نداریم؛؛آیامیتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم وچقدبیمه بیکاری بهم میده؛؛درضمن اگه بخام خودموبیمه آزادخویش فرماکنم مشکلی نداره چون میخام بیمه بیکاری بگیرم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه بیش از یک سال در آخرین کارگاه مشغول به کار بوده‌اید با داشتن نامه عدم نیاز می‌توانید تا ۳۰ روز پس از تاریخ بیکاری اقدام به دریافت بیمه بیکاری کنید.
   حقوق بیمه بیکاری برابر با ۵۵٪ حقوق دریافتی شما بوده است.
   در ضمن همزمان نمیتوانید از بیمه بیکاری و بیمه خویش فرما استفاده کنید.

 7. حمیدرضا

  با سلام
  بنده یازده سال بیمه نیروهای مسلح دارم بنا به دلایلی از نیروهای مسلح ترک خدمت کردم ولی سابقه بیمه رو دارم الان جایی هم بیمه نیستم چطوری میتونم این یازده سال بیمه رو به تامین اجتماعی انتقال بدم و آیا باید مبلغی هم به تامین اجتماعی پرداخت بشه تا سابقه بیمه حساب بشه و ۳۸ سال سن دارم و تا چند سال دیگه باید بیمه پرداخت کنم ایا امکانش هست با ۲۰ سال سابقه بیمه سن ۵۰ سالگی بازنشسته بشم?

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که ۱۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشید می‌توانید درخواست انتقال سابقه خود را داشته باشید.
   براساس حق بیمه تامین اجتماعی و مبلغ حق بیمه در بیمه نیروهای مسلح شاید مبلغی تحت عنوان مابه‌الفتاوت دریافت شود.
   حداقل سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال می‌باشد و در صورتی که زودتر از این سن به سابقه ۳۰ سال برسید می‌توانید زودتر بازنشسته شوید.

 8. پریسا

  سلام و وقت بخیر.همسر من فوت شدن و بنده حقوق مستمری همسرم رو دریافت میکنم و همچنین شاغل هستم بیمه اجباری دارم.در صورت ترک کار آیا حقوق بیکاری شامل بنده می‌شود با توجه به اینکه حقوق مستمری همسرم رو دریافت میکنم

  1. بیمه بازار

   سلام
   در ابتدا توجه داشته باشید ترک کار از جانب شما مشمول بیمه بیکاری نیست و حتما باید نامه عدم نیاز از محل کار داشته باشید.
   اما در مورد حقوق همسر باید اشاره کرد که دریافت مستمری همسر فوت شده مانعی برای دریافت بیمه بیکاری همسر نیست.

 9. نازنین

  سلام و وقت بخیر.من پرسنل طرحی بودم که ۳ سال و ۹ ماه بیمه دارم .تیرماه با کارکرد ۱۱روز طرح به پایان رسید.چون اطلاع نداشتم مرداد بیمه واریز نکردم.از ۲۵ شهریور بیمه مشاغل ازاد شدم.آیا نیازی هست که مردادماه و اون ۲۴ روز مانده شهریور رو حق بیمه پرداخت کنم که برای سابقه بیمه به مشکل نخورم؟ ممنونم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما نمیتوانید برای ماه هایی که مشغول به کار نبوده اید و یا قرارداد بیمه مشاغل آزاد نداشته اید حق بیمه پرداخت کنید.
   سوابق شما در پرونده موجود است و در زمان بازنشستگی براساس تلفیق سوابق شما شرایط سنجیده میشود و وقفه در پرداخت بیمه مشکلی در بازنشستگی ایجاد نمیکند.

 10. س.م

  سلام،مادربنده٤٧سال سن دارد و بيمه تامين اجتماعيش رو كميته امداد پرداخت ميكنه سابقه بيمش ٩سال٥ماه هسش ايا امكان داره ك٧ماه را يكجا پرداخت كرد و بازنشسته بشه؟؟؟؟تخت پوشش كميته امداد هس

  1. بیمه بازار

   سلام
   خیر این امکان وجود ندارد، چرا که سن مادر شما هنوز به 55 سال که سن قانونی برای بازنشستگی زنان است نرسیده.
   مادر شما در سن 55 سالگی بازنشسته خواهند شد.
   توجه داشته باشید که در بازنشستگی با 10 سال سابقه، حقوق 10 روز از ماه پرداخت میشود و برای دریافت حقوق کامل باید حداقل 20 سال سابقه و 55 سال سن داشت.

 11. zahra

  سلام
  وقت به خیر
  کسی که در سن 40 سالگی خودش را بیمه ی خانه داری کند در چه سنی بازنشسته می شود؟

  سپاسگزارم

  1. بیمه بازار

   سلام
   حداقل سن بازنشستگی زنان خانه دار 55 سال است و با توجه به شروع بیمه پردازی شما از 40 سال، شما میتوانید در 55 سالگی با 15 سال سابقه بازنشسته شوید که در اینصورت حقوق نصف ماه به شما پرداخت خواهد شد، اما با پرداخت حق بیمه تا 60 سالگی میتوانید با حقوق کامل و 20 سال سابقه بازنشسته شوید.
   برای آگاهی بیشتر میتوانید مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را نیز مطالعه کنید.

 12. علی‌محمد صابری

  سلام پدر من 64 سال داره درصورتی که 8سال حق بیمه خویش فرما پرداخت کرده اگرفوت کنه بیمه بازنشستگی به مادرم تعلق میگیره

  1. بیمه بازار

   سلام
   این موضوع بستگی به نوع بیمه پرداختی دارد.
   اما به صورت کلی در قانون به این موضوع اشاره شده در صورتی که بیمه شده در طول ده سال گذشته پیش از فوت حداقل یک سال بیمه بیمه پرداخت کرده باشد و ۹۰ روز آن در سال پایانی باشد، حقوق بازنشستگی به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

 13. ملیحه قریشی

  سلام. میخاهم خودم بیمه زنان خانه دار کنم. پول بیمه به حساب شخص میزنیم یا خود بیمه؟ شخص یعنی همون نماینده بیمه؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه زنان خانه دار یکی از زیرمجموعه های بیمه خویش‌فرما تامین اجتماعی می‌باشد.
   پرداخت حق بیمه زنان خانه دار از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی و یا کارگزاری‌های آن در سراسر کشور امکان پذیر است و به هیچ وجه نیاز به پرداخت حق بیمه به شخص نخواهد بود.

   1. علیرضا

    با سلام وقت بخیر بنده 26 سال سن دارم و اینکه به مدت 6 سال بیمه واسه خودم مشاغل ازاد رد کردم ، به تازگی وارد یک شرکت شدم مشغول به کار هستم ایا ممکنه اونجا بیمه نشم؟ در ضمن بیمه رد شده من از نوع بیمه تحت پوشش است

    1. بیمه بازار

     سلام
     اگر منظور از بیمه تحت پوشش، داشتن دفترچه بیمه تحت پوشش بیمه والدین باشد باید گفت این دوره برای شما سابقه محسوب نمیشود.
     اما بیمه شدن یا نشدن شما در شرکت محل کار بستگی به قرارداد شما دارد و در صورتی که بیمه شوید، پوشش بیمه قبلی شما قطع خواهد شد.

 14. مرتضی

  سلام.وقت بخیر من ۶ماه هست بیمه یک شرکت هستم که خدمات رانندگی ارائه میکنه .درواقع راننده هستم و عنوان بیمه شدنم راننده هست.اگر قصداین را داشته باشم که از شرکت بیام بیرون و اقدام به خویش فرما کنم دراین صورت میتونم ؟سن هم ۲۶ هست اگر بخام بیمه رانندگان بشم امکانش هست؟ بلافاصله این عمل انجام بشه

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه سابقه بیمه دارید در صورتی که بیمه شما به هر دلیل قطع شود میتوانید ادامه آن را به صورت مشاغل آزاد و یا اختیاری خویش فرما پرداخت کنید.
   اما بیمه رانندگان بر اساس فعالیت شخص در اصناف قابل انجام است و اگر خارج از آن باشد امکان قرار گرفتن تحت پوشش بیمه رانندگان وجود ندارد.

 15. زهرا

  من دراسفند ۹۹ یکماه و فروردین ۷ روز بیمه بودم الان مرداد ماه دوباره مشغول بکارم آیا میتونم خودم حق بیمه فروردین تا تیر ماه رو بریزم

  1. بیمه بازار

   سلام
   پرداخت حق بیمه نیازمند قرارداد و یا مدرک اشتغال به کار است.
   به همین علت امکان پرداخت حق بیمه برای ماه های قبل وجود دارد مگر اینکه در جایی مشغول به کار بوده باشید و کارفرما شما را بیمه نکرده باشد که آن هم باید مدارک مستند به اداره کار ارائه دهید.

 16. سپیده

  سلام وقتتون بخیر ممنون از مطالب عالیتون من جایی مشغول بکار شدم ک کارفرما میگن هزینه بیمه رو بهتون میدیم ولی بیمه نمیکنیم و علت کمبود وقتشون رو اوردن من اگه خودم بیمه رد کنم میتونم اسم ایشون بعوان کارفرما رد کنم بدون اینک ایشون بخوان مراجعه داشته باشن البته با اجازه خودشون چون میخوام حتما سابقه کار برام باشه برای پرونده مهاجرتم

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که سابقه کار برای شما اهمیت داشته باشد حتما باید بیمه اجباری برای شما پرداخت شود.
   در اینصورت لازم است تا کارفرما شخصا اقدام به دریافت کد کارگاه نمایند و پس از آن به صورت اینترنتی حق بیمه شما پرداخت شود.
   بیمه شده نمیتواند شخصا خود را از طرف کارفرما بیمه کند.

 17. آیت الله پور بهشت

  سلام استاد من 27سال دارم 5سال سابقه بیمه در کارگاه دارم،ودیگه کارگاه کار نمیکنم ،الان بخوام بیمه بشم خودم که کارگر روز مزدی هستم چه بیمه ای باید بشم و مزایا و نرخش چگونه است ،با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   بهترین بیمه برای شما بیمه خویش فرما مشاغل آزاد است.
   حق بیمه در این نوع بیمه بر اساس دستمزد توافق شده محاسبه میشود. و بر اساس پوشش ها با 12، 14 یا 18% حقوق و دستمزد قابل پرداخت است.

 18. رضا

  با سلام و خسته نباشید لطفاً تا جای ممکن جواب منو زود بدید ممنون میشم .مرد ۲۸ ساله هستم میخواهم بیمه شوم نمی‌دونم چه بیمه ای انتخاب کنم لطفاً راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که نمیتوانید از طرف محل کار بیمه شوید، بیمه مناسب شما بیمه خویش فرما است.
   این بیمه بر اساس نوع فعالیت 2 نوع است: 1. مشاغل آزاد 2. اختیاری
   توجه داشته باشید برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه اختیاری لازم است یا پایان خدمت داشته باشید و یا در گذشته حداقل 30 روز بیمه شده باشید.

 19. نسیما

  سلام ببخشید میخواستم بدونم همسر من اسنپ کار میکنه میتونه از بیمه مشاغل ازاد ۱۸درصد استفاده کنه ؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه مشاغل آزاد با ارائه مدارک کسب و کار مانند جواز کسب و یا گواهی مهارت امکان پذیر است.
   د صورتی که نتوان اشتغال به کار را برای بیمه احراز کرد میتوان به صورت اختیاری و با حق بیمه 27% تحت پوشش بیمه خویش فرما قرار گرفت.

  2. آرش

   سلام
   آیا حقوق بازنشستگی هر سال با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا میکند

   1. بیمه بازار

    سلام
    میتوان گفت هر سال با افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم و مبلغ توافق شده دولت، حقوق بازنشستگان نیز به نسبتی افزایش میابد.
    نمیتوان گفت فقط تورم بر افزایش حقوق موثر است اما یکی از عوامل مهم در محاسبه افزایش حقوق است.

 20. Amir

  سلام
  یکسال پیش خودم رو بیمه اختیاری کردم چهار ماه حق بیمه رو پرداخت کردم و چون اعتقادی به بیمه نداشتم دیگه حق بیمه رو پرداخت نکردم الان پشیمون شدم و دوباره میخوام بیمه رو ادامه بدم چطور باید اقدام کنم؟
  ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورت قطع شدن بیمه توسط بیمه شده این امکان وجود دارد تا دوباره برای برقراری بیمه اقدام کرد.
   سابقه قبلی برای شما حفظ خواهد شد و بیمه شما در ادامه سابقه گذشته محاسبه میشود.

 21. حامد

  سلام. آیا در بیمه مشاغل آزاد که بدون حمایت درمانی انتخاب شده، بعد از بازنشستگی میشه درخواست دفترچه و حمایت درمانی کرد تا هزینش از حقوق ماهیانه کم بشه؟ یا اینکه اگه بدون دفترچه بازنشت بشیم بعد از بازنشستگی هم نمیتونیم دفترچه بگیریم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که سرانه درمان را پرداخت نکنید در زمان بازنشستگی باید جهت برخورداری از پوشش درمانی سرانه درمان را پرداخت کنید که البته این رقم از حقوق بازنشستگی کسر خواهد شد.
   البته در صورتی که در سابقه 10 سال حق بیمه اجباری برای شما پرداخت شود از پرداخت این رقم معاف خواهید بود.

 22. علی

  سلام پدر من ۴۷ سالشه و رفته تو یه شرکت کار می‌کنه و بیمه تامین اجتماعی شده اول اینکه بیمه شامل اعضای خانواده هم میشه یا نه اگه میشه ایا سن خاصی برا فرزندان داره ینی فرزندان تا چن سالگی میتونن تحت بیمه سرپرست خانواده باشن ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که فرد به صورت اجباری و توسط کارگاهی بیمه میشود تمام اعضای خانواده وی نیز تحت پوشش وی بیمه درمانی میشوند.
   اما این مورد استثنا نیز دارد:
   پسر ها تا زمانی که دانشجو باشند میتوانند تحت تکفل پدر باشند و دخترها نیز تا زمانی که ازدواج نکنند و یا شاغل نشوند.

 23. مهلا

  سلام،
  بنده تحت بیمه درمانی پدرم(نیروهای مسلح) هستم.
  میخواستم خودم را بیمه خویش فرما که بدون پوشش بیمه درمانی است، بکنم تا از سوابق کاری بهره مند بشم. با این کار بیمه درمانی قبلیم قطع میشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که شما تحت پوشش بیمه اختیاری قرار بگیرید، پوشش درمانی الزامی است و پوشش های درمانی دیگر حذف خواهد شد.
   اما در صورتی که بیمه مشاغل آزاد یا زنان خانه دار بدون پوشش درمانی را انتخاب کنید میتوانید از بیمه تحت تکفل پدر استفاده کنید.

 24. عسل

  سلام وقتی شخصی شخصی رو بیمه میکنه نفر دوم‌بیمه شده بازنشستگی داره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بیمه تامین اجتماعی اینطور نیست و زمانی که فردی بیمه میشود، خانواده و افراد تحت تکفل وی از نظر درمانی بیمه میشوند.
   اما در بیمه های عمر میتوان افراد را بیمه کرد و برای آن ها حق بیمه پرداخت کرد تا پس از طی شدن دوره بیمه، شخص بیمه شده بازنشسته شود.

 25. نرگس

  سلام و درود
  من خانم ۲۴ ساله و مجرد و تحت تکفل بیمه پدرم هستم که بیمه ای غیر از تامین اجتماعی دارن هستم خواستم ببینم من میتونم برای خودم بیمه خویش فرما رد کنم بدون این که بیمه پدرم قطع بشه در واقع هزینه های درمانی رو از طریق بیمه پدرم داشته باشم و فقط بیمه خویش فرما تامین اجتماعی رو برای بازنشستگی رد کنم ممکنه راهنمایی کنین

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله این امکان برای شما وجود دارد.
   شما میتوانید تحت پوشش بیمه زنان خانه دار و یا بیمه مشاغل آزاد به صورت خویش فرما قرار بگیرید اما دفترچه درمان دریافت نکنید و از نظر درمانی از جانب پدر بیمه باشید.

 26. عبداله

  سلام من 2سال بیمه مشاغل آزاد دارم اگر بیمه اجباری بشم بعد از دوماه عقد کنم هدیه ازدواج بهم تعلق میگیره.

  1. بیمه بازار

   سلام
   هدیه ازدواج تامین اجتماعی فقط به افرادی تعلق میگیرد که دارای حداقل 720 روز سابقه کار و بیمه اجباری باشند.
   به علاوه در زمان درخواست نیز باید از سمت کارگاهی بیمه شده باشند و رابطه بیمه ای فعال داشته باشند.

 27. مجید

  سلام
  من خودم بیمه خویش فرماکردم
  ایازمانی ک بیماربشم خسارت پزشکی ب من تعلق میگیرد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه خویش فرما اگر به صورت مشاغل آزاد باشد با پرداخت سرانه درمان دارای پوشش درمانی خواهد بود، اما در بیمه اختیاری این پوشش بدون پرداخت سرانه درمان از ابتدا موجود است.
   اما این پوشش فقط مقداری از هزینه های درمانی را جبران میکند و برای پوشش بیشتر میتوانید از بیمه تکمیل درمان یا همان بیمه تکمیلی استفاده کنید.
   برای آگاهی بیشتر میتوانید مقاله “معرفی طرح های بیمه درمان تکمیلی شرکت های مختلف بیمه” را مطالعه کنید.

 28. مهدی

  با عرض سلام.بیمه 14 درصد که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی است، اگر فرد قبل از بازنشستگی فوت کند به خانواده اش حقوق و مستمری تعلق میگیره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بیمه خویش فرما با حق بیمه 14% فقط پوشش ازکارافتادگی محاسبه نمیشود.
   پوشش فوت در این بیمه نامه وجود دارد و در صورتی که فرد حتی پیش از بازنشستگی فوت کند، حقوق بازنشستگی به افراد تحت تکفل یا فردی که برگه انحصار وراثت داشته باشد پرداخت خواهد شد.

 29. نگار

  سلام و وقت بخیر
  من 3 سال بیمه خویشتن فرما دارم. اگر الان بخواهم 1 سال برای شرکتی کار کنم، و بعد از یک سال سابقه بیمه را برای خارج از کشور ارائه دهم، از سابقه بیمه 4 ساله میتوانم استفاده کنم؟
  یعنی سابقه جدید در ادامه سابقه قبلی لحاظ می‌شود؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله تمام سوابق شما به صورت تلفیقی محاسبه میشود و در پرونده شما موجود خواهد بود، اما نوع بیمه شما نیز در ریز سابقه موجود است و عبارت خویش فرما و اجباری در مقابل سابقه ذکر میشود و نمیتوانید تمام سوابق را به عنوان اجباری و سابقه کار ارائه دهید.

 30. حدیث

  سلام ببخشید من خانم هستم و مجرد ۲۸ ساله قبلا دفترچه بیمه تامین اجتماعی داشتم پدرم فوت شدن و الان کلا بیمه نیستم. میتونم خودم رو بیمه کنم و دفترچه بیمه هم داشته باشم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله این امکان برای شما وجود دارد تا از مزایای بیمه زنان خانه دار استفاده کنید.
   این بیمه علاوه بر پوشش درمانی که با پرداخت سرانه درمان برای شما قابل استفاده است، دارای بازنشستگی است و حتی با پرداخت 10 سال حق بیمه میتوانید بازنشسته شوید.
   برای اطلاع بیشتر میتوانید “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 31. علی

  سلام. بنده آقا و 45 سال دارم. من یه تاکسی دارم و قبلا بیمه تامین اجتماعی تاکسی بودم. الان حدود دو سال است که در تراشکاری کار میکنم و بیمه خودم رو به بیمه تراشکاری تغییر دادم. حالا بعد دو سال میخوام دوباره با تاکسی کار کنم . آیا میتونم دوباره بیمه خودم رو به بیمه تاکسی برگردونم یا نه . لطفا راهنماییم کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله هیچ محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد و این امکان برای شما وجود دارد تا با تغییر شغل نوع بیمه خود را نیز تغییر دهید.
   اما نکته ای که به آن باید توجه کرد ماهیت شغل است، در صورتی که ماهیت شغل تغییر کند لازم است تا برای معاینات پزشکی معرفی شوید.
   برای راهنمایی بیشتر میتوانید به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 32. مرتضی

  سلام.خسته نباشید.بنده ۳۵ سال سن دارم و متاهل هستم و نمایشگاه اتومبیل دارم و دارای جواز کسب هستم و تاکنون سابقه هیچ بیمه ای نداشتم.الان که میخوام بیمه بشم کدوم بیمه شامل حال بنده میشه و برای بنده بهتر هستش؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه شما دارای جواز کسب هستید میتوانید برای بیمه خویش فرمای مشاغل آزاد اقدام کنید.
   در این بیمه علاوه بر بازنشستگی میتوانید از پوشش درمانی نیز هم برای خود و هم برای افراد تحت تکفل خود استفاده کنید.
   برای راهنمایی بیشتر میتوانید “نحوه ثبت‌نام و مراحل بیمه خویش فرما” را نیز مطالعه کنید.

 33. محمد

  سلام.
  من از آبان 99 تا الان بیمه برام رد نشده.
  الان می خوام بیمه خوش فرما بشم.سوالم این هست که اون سال های گذشته که من بیمه بودم از بین می ره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   هر زمان که اقدام به برقراری مجدد بیمه چه به صورت خویش فرما و یا چه به صورت اجباری برای خود کنید، با توجه به اینکه سامانه تامین اجتماعی یکپارچه شده است، تمام سوابق شما به صورت تلفیقی و یکجا به پرونده شما منتقل خواهد شد و سابقه جدید در ادامه سابقه قبلی شما لحاظ میگردد.

 34. حسین قره چلو

  باسلام. بنده آقا و سن ۵۴ سال دارم و ۳سال است که در بیمه بیکاری بسر می برم. و تا شهریور ۱۴۰۱ در بیمه بیکاری خواهم بود. در آن تاریخ کل سوابق بیمه ای من ۲۸ سال و ۱۰ ماه خواهد شد. و به میزان ۱سال و دوماه کمبود سابقه برای بازنستگی و در خواست آن پیدا خواهم کرد. با توجه به اینکه سن من در آتمام بیمه بیکاری ۵۵سال و۶ماه خواهد شد وضعیت باز نشستگی؟ والباقی کسر سابقه تا ۳۰ سال را چه کنم؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید.

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه با 55 سال سن و 20 سال سابقه نیز میتوانید بازنشسته شوید، پس از پایان بیمه بیکاری میتوانید تقاضای بازنشستگی دهید اما اوجه داشته باشید از آنجا که حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق 24 ماه پایانی شما محاسبه میشود و به دلیل کامل نبودن مبلغ حقوق بیمه بیکاری در اینصورت حقوق شما کامل محاسبه نخواهد شد.
   در اینصورت بهتر است سابقه خود را تا 30 سال ادامه دهید و حقوق بازنشستگی خود را افزایش دهید.

 35. مرضی

  سلام وقتتون بخیر
  من در جایی مشغول به کار هستم و بیمه تامین اجتماعی برام رد میشه اما به صورت فصلی یعنی تابستون بیمه ندارم و به تازگی ازدواج کردم
  آیا امکانش هست من از لحاظ درمانی از بیمه خودم استفاده نکنم و دفترچه درمانی بیمه خودم رو غیر فعال کنم و تحت پوشش همسرم باشم و از خدمات درمانی بیمه ایشون استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که بیمه اجباری برای شما پرداخت می‌شود پوشش درمان اجباری است و شما نمی‌توانید انتخاب کنید پوشش درمانی داشته باشید یا نه.
   در صورتی که همزمان تحت پوشش درمانی بیمه همسر خود باشید نیز مشمول جریمه خواهید شد.

 36. نگین

  سلام وقت بخیر بنده یه دختر ۲۷ ساله هستم که اصلا سابقه بیمه ندارم خب چجوری باید خودمو بیمه اختیاری کنم وقتی هیچ جایی شاغل نبودم و سابقه بیمه ای برام رد نشده؟ هیچ راهی برای امثال من وجود نداره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   سازمان تامین اجتماعی برای خانم های خانه دار و کسانی که هیچ وقت سابقه اشتغال نداشته اند بیمه زنان خانه دار را پیشنهاد می دهد.
   با این بیمه میتوانید با 10 سال سابقه نیز بازنشسته شوید، یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری برای آینده نیز بیمه عمر است.
   برای مطالعه بیشتر میتوانید مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 37. مرتضی

  سلام و خسته نباشید.
  بنده با 60 سال سن و سابقه ی 26 سال در تامین اجتماعی بیمه رانندگان بوده ام.
  الان برای بازنشستگی که خواستم اقدام کنم ، گفتن حدودا 2600 حقوقت میشه!!
  خواستم بدونم هیچ راهی نیس ، میانگین حقوق دو سال آخر رو افزایش داد؟
  مثلا بیمه رو عوض کنم به بیمه ی مشاغل آزاد و دو سال اونو پرداخت کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه سابقه شما به 30 سال نرسیده، حقوق شما کامل محاسبه نشده است.
   در صورتی که خود فرد بخواهد میتواند به پرداخت حق بیمه ادامه دهد، اما توجه داشته باشید حق بیمه بر اساس میانگین حقوق 24 ماه آخر محاسبه میشود و افزایش غیر منطقی حق بیمه در سال های پایانی مورد قبول بیمه واقع نمیشود.

 38. پروانه شادمان

  سلام من ۵۶ سال سن دارم و ۱۹ سال سابقه بیمه اختیاری دارم، آیا با پرداخت بیست سال تمام سی روز حقوق دریافت خواهم کرد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بازنشستگی با 60 سال سن و 20 سال سابقه پس از محاسبه حقوق بر مبنای میانگین حقوق 24 ماه آخر اگر حقوق بازنشستگی کمتر از حقوق پایه سال باشد، حداقل حقوق پایه را دریافت خواهید کرد.
   اما اگر مبلغ بیشتر باشد همان مبلغ به عنوان پایه حقوق شما در نظر گرفته خواهد شد.

 39. رویا محمدی

  سلام اگر بیمه مشاغل آزاد رو پرداخت کنیم دفترچه بیمه و بیمه درمان بهمون تعلق نمیگیره اخه تو اون عکس نوشته که ۲۶ درصد حقوق یعنی خویش فرما فقط بیمه درمان دارد

  1. بیمه بازار

   سلام
   خیر اینطور نیست که بیمه درمان نداشته باشد.
   در بیمه اختیاری نیازی به پرداخت هزینه اضافی برای پوشش درمان نیست، اما برای بیمه مشاغل آزاد با پرداخت سرانه درمان می‌توانید از پوشش بیمه درمانی استفاده کنید.

 40. مجید

  سلام من ۳ سال سابقه خویشفرما دارم… الان برای شرکتی میخوام کار کنم… اگه بیمه برام رد کنن مشکلی برای بازنشستگی و اینا پیش نمیاد؟ ینی امکان تغییر هست؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه شماره بیمه برای شما صادر شده، در صورتی که از طریق کارگاهی ادامه بیمه شما پرداخت شود، سابقه جدید در ادامه سابقه قبلی لحاظ می‌شود و مجموع سوابق خویش‌فرما و اجباری برای بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود.

 41. ایمان

  سلام. من سه سال پیش سربازیم رو گذروندم. الان هم تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و شاغل نیستم. برای گرفتن ویزای کاری نیاز به سابقه رد شدن بیمه در ایران دارم. در حال حاضر هم تحت پوشش بیمه نیستم. الان میتونم با پرداخت هزینش، سربازیم رو تبدیل به سابقه بیمه کنم؟ من شنیدم باید دو سال سابقه بیمه داشته باشی که بشه این کارو کرد. اگر این درسته من میتونم اون دو سال رو یکجا پرداخت کنم که بتونم سریعتر سربازیم رو تبدیل به سابقه بیمه کنم؟ ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای اینکه بتوانید سابقه دوره خدمت سربازی خود را به سوابق بیمه اضافه کنید لازم است تا حداقل ۲ سال سابقه بیمه داشته باشید و رابطه فعال بیمه‌ای داشته باشید.
   توجه داشته باشید بیمه‌ای که برای مهاجرت قابل قبول است، بیمه‌ای است که از طریق یک شرکت برای شما پرداخت شود.

 42. مریم

  با سلام
  من از سال ۹۲ بیمه مشاغل خانگی رشته قلم زنی داشتم و ۳۱ هرماه حق بیمه رو سه ماهه پرداخت میکردم. ولی متاسفانه ۳۱ خرداد بخاطر اتفاقاتی که افتاده بود فراموش کردم وپنجم یادم افتاد که نشد و الان بیمه م قطع شده. یک تماس با بیمه گرفتم میگن کاریش نمیشه کرد. چکارکنم؟
  این چندسال حتی یک بار هم تاخیر در پرداخت نداشتم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما میتوانید با مراجعه به بیمه تامین اجتماعی مجددا قرارداد بیمه تامین اجتماعی را امضا کنید، سابقه قبلی شما محفوظ خواهد بود و این سابقه در ادامه سابقه قبلی لحاظ خواهد شد.
   در صورتی که برای عقد مجدد قرارداد بیمه مشاغل خانگی منعی وجود داشت میتوانید بیمه خود را به صورت مشاغل آزاد و یا اختیاری ادامه دهید.

 43. مریم

  سلام
  خانم هستم و بعد از داشتن 15 سال سابقه ، قصد ترک کار دارم. آیا اگر بیمه خویش فرما شوم امکان بازنشستگی پس از 20 سال سابقه کار در سن 42 سالگی وجود خواهد داشت؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   باید گفت شرایط بازنشستگی با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه مختص افرادی است که تمام ۲۰ سال را مشغول به کار بوده اند.
   در صورتی که سابقه شما تلفیقی از بیمه اجباری و خویش فرما باشد، شرایط بازنشستگی شما به ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه افزایش پیدا خواهد کرد.

 44. شراره

  سلام من میخواهم خودم را بیمه اختیاری کنم ، پدر ومادر من تحت تکفل بنده هستند ، آیا برای دریافت دفترچه باید مبلغ اضافه از حق بیمه 27درصد پرداخت کنم؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بیمه اختیاری با حق بیمه ۲۷٪ نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست و به بیمه‌شده و افراد تحت تکفل وی بدون پرداخت مبلغ اضافه دفترچه درمانی بیمه داده می‌شود.

 45. محمد

  حتماباید حضوری بریم بیمه تامین اجتماعی یا میشه انلاین از طریق مثلا بیمه بازار قرار داد بیمه خویش فرما رو امضا کرد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   عقد قرارداد بیمه خویش‌فرما در صورتی که قبلا دارای سابقه پرداخت بیمه بوده‌اید از طریق سامانه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی قابل انجام است اما در صورتی که هیچ سابقه‌ای نداشته باشید باید به یکی از کارگزاری های تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 46. پگاه

  باسلام
  پدرم بیمه خویش فرما هست، و من هم بیمه ایشان هستم.
  میخواستم بدونم برای من هم الان سابقه ای در بیمه حساب میشه یا خیر؟؟؟
  تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که تحت تکفل بیمه والدین قرار می‌گیرید صرفا از پوشش درمانی بیمه آن‌ها استفاده می‌کنید.
   برای اینکه برای شما نیز سابقه بیمه لحاظ گردد باید به صورت جداگانه شماره بیمه دریافت کنید و ماهیانه حق بیمه پرداخت کنید.

 47. محمد

  سلام.آیا میتوان برای سالهای گذشته نیز به صورت معوقه بیمه خویش فرما پرداخت نمود؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   به صورت کلی باید گفت خیر امکان پرداخت سابقه بیمه برای سال های گذشته امکان پذیر نیست.
   اما در شرایطی می‌توانید سابقه بیمه خود را در صورت کمبود، کامل کنید.
   یکی از این شرایط تکمیل سابقه مازاد سن ۵۰ سال است که در صورتی که قصد بیمه شدن بعد از ۵۰ سال را داشته باشید و باید اختلاف سن ۵۰ را با سن خود پرداخت کنید.
   یک حالت دیگر پرداخت کمبود سابقه تا ۱۰ سال در صورتی است که به سن بازنشستگی رسیده‌اید ولی سابقه شما هنوز به ۱۰ سال نرسیده است.

 48. فاطمه

  بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی
  بنده خانم ۴۷ ساله هستم که به مدت ۱۰ سال بیمه مشاغل با حداقل و ۴ سال بیمه بیکاری و۳سال بیمه زنان خانه‌دار با حداقل ۱۲/. پرداخت کرده ام .
  در حال حاضر ۴۷ ساله و ۱۷ سال سابقه بیمه دارم .
  آیا با پرداخت ۸ سال بیمه زنان خانه دار وسن ۵۵ سال با ۲۵ روز بازنشسته می شوم.
  و اگر سرکار بروم و سه سال آخر را بیمه مشاغل داشته باشم با ۲۰ سال و ۲۰ روز بازنشسته می شوم یا نه؟؟؟
  و کدام راه بهتر است؟؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به سن و سابقه شما، اگر ۸ سال سابقه بیمه خود را ادامه دهید در ۵۵ سالگی با ۲۵ سال سابقه امکان بازنشستگی خواهید داشت.
   در صورتی که حقوق شما در زمان بازنشستگی از حداقل حقوق کمتر باشد، مبنای حقوق همان حداقل حقوق پایه خواهد بود‌.

 49. حسن خلیلی

  سلام. اگر سابقه بیمه هنگام بازنشستگی کمتر از سی سال باشد آیا میتواند از افزایش تعرفه مازاد بر مبنای حقوق استفاده کند یا سوابق بیمه کمتر از سی سال حقوق بازنشستگی بر اساس حداقل حقوق دریافت می کنند؟ مثلا اگر با قرارداد دو برابر مبنای حقوق و سابقه بیست سال و سن شصت سال بازنشسته شود آیا می تواند دوبرابر مبنای حقوق دریافتی بازنشستگی داشته باشد یا اینکه حقوق پایه حداقلی دریافت می کند.

  1. بیمه بازار

   سلام
   حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق 2 سال پایانی که لیست بیمه بر مبنای آن محاسبه شده پرداخت میشود.
   در صورتی که این مبلغ در زمان بازنشستگی از حداقل حقوق کمتر باشد، حداقل حقوق ملاک حقوق بازنشستگی خواهد بود.
   در صورتی که در 2 سال پایانی حقوق مبنا از جانب شما افزایش غیرمعقولی داشته باشد، مورد قبول سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

 50. فرنوش

  روز بخیر ، عذر میخوام پدر من 26 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از جاهایی که مشغول به کار بوده داره ولی سقف پرداختی بیمه طبق وزرات کار و با حداقل بیمه رد شده
  آیا برای بعد از این میتواند بیمه اختیاری با حداکثر مبلغ بیمه را پرداخت کنه که مبلغ حقوق بازنشتگی بیشتر باشد ؟؟؟
  حداکثر مبلغی که میتونه پرداخت کنه چقدر هستش؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که به سن بازنشستگی نرسیده باشند و یا قصد بازنشستگی نداشته باشند امکان پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری خواهد بود.
   مبلغ حق بیمه اختیاری ثابت است و در سال 1400 مبلغی در حدود 850 هزار تومان است.
   با پرداخت حق بیمه تا سابقه 30 سال مطمئناً حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.

 51. هادی

  سلام ایا سابقه بیمه تاثیری برای ادامه پرداخت به صورت خویش فرما دارد یا خیر

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که تحت پوشش بیمه خویش‌فرما قرار می‌گیرید تمام سوابق قبلی شما به پرونده شما اضافه می‌شود و بیمه شما در ادامه سابقه قبلی محاسبه می‌شود.
   به طور مثال اگر ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشید و برای بازنشستگی ۲۰ سال سابقه لازم باشد، شما با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه خویش‌فرما بازنشسته خواهید شد.

 52. مرتضی

  سلام معذرت میخوام اگر در سن 60 سالگی 8 الی 9 سال بیمه خویش فرما داشته باشیم هیچی تعلق نمیگیره بهمون؟ حتما باید 10 سال به بالا باشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که بعد از ۵۰ سالگی قصد پرداخت بیمه تامین اجتماعی داشته باشید باید ما به التفاوت سن را پرداخت کنید.
   در صورتی که مثلا در ۶۰ سالگی ۹ سال سابقه بیمه داشته باشید و قصد داشته باشید بیمه خود را اختیاری ادامه دهید باید ۱ سال تفاوت تا ۵۰ سالگی را پرداخت کنید.
   در ۶۰ سالگی با ۱۰ سال سابقه میتوانید با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوید.

 53. مینا سعیدی

  من ۲۱ سالم هست، و برای شرکت خاصی کار نمیکنم، میتونم بیمه اختیاری رو بگیرم؟ و اینکه من برای مدرک ارشدم خارج از کشور هستم، توی اون زمان هم بیمه برای من رد میشه؟ یا سوابقم متوقف میشه و زمانی که برگردم ادامه پیدا میکنه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما میتوانید تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار بگیرید.
   با عقد قرارداد با بیمه تامین اجتماعی و پرداخت ماهیانه حق بیمه نیازی به مراجعه حضوری نیست و قرارداد به صورت خودکار تمدید می شود و در هرکجای دنیا که باشید از پوشش بیمه خارج نشوید.
   برای مطالعه بیشتر درباره این بیمه میتوانید مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 54. Sajad

  سلام ایا بیمه های عمر راه مطمئنی هستن

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه های عمر راهی برای افزایش حقوق بازنشستگی و تامین آتیه افراد است.
   با داشتن بیمه عمر می توانید برای دوران بازنشستگی خود مبلغی را ذخیره کنید و آن را یکجا و یا به صورت حقوق بازنشستگی دریافت کنید.
   برای آشنایی بیشتر با بیمه عمر و تفاوت آن با بیمه تامین اجتماعی میتوانید مقاله “بیمه عمر بهتر است یا بیمه تامین اجتماعی؟ مزایا و معایب هرکدام را بشناسید.” را مطالعه کنید.

 55. محمد

  سلام،من ۲۹سالمه و فعلا بیکار و بدون سابقه بیمه.میخوام تازه شروع کنم بیمه کنم.چجور میتونم بیمه مشاغل ازاد بشم و چکار باید کنم؟فقط برا بازنشستگی میخوام و اینکه پرداخت ماهیانش ۴۰۰ تومان و این حدودها باشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای بیمه خویش‌فرما لازم است تا یکی از شرایط زیر را داشته باشید:
   کارت پایان خدمت یا داشتن سابقه بیمه به مدت ۳۰ روز
   برای شروع باید به یکی از شعب و یا کارگزاری های تامین اجتماعی مراجعه کنید.
   مبلغ حق بیمه نیز بر اساس حقوق توافق شده و درصد حق بیمه محاسبه می‌شود.

 56. رضا

  سلام وقتتون بخیر
  دوتا سوال داشتم

  ۱ .همسرم رو پارسال ۱۵ خرداد بیمه زنان خانه دار کردم و قرارداش یک ساله بود،آیا نیاز دوباره برم و قرارداد بنویسن؟؟؟
  ۲.برای اینکه شرایط که مرخصی بهش تعلق بگیره رو بهمون بگید، یا به عبارتی چیکار کنیم؟
  ممنون از پاسخگویی

  1. بیمه بازار

   سلام
   اگر به صورت مستمر حق بیمه خود را پرداخت کرده باشید، قرارداد شما به صورت خودکار تمدید خواهد شد اما در صورت قطع پرداخت حق بیمه و یا دیرکرد پرداخت آن، قرارداد شما منقضی شده و لازم است تا دوباره به یکی از کارگزاری‌ها و یا شعب تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 57. ملکی

  سلام من ۲سال هست در یک شرکت خصوصی بدون بیمه کارمیکنم. الان میخوام خودموبیمه کنم.ایا امکانش هست بیمه اختیاری رد کنم و اون دوسال گذشته رو هم پرداخت کنم؟ یعنی اون دوسال هم جزو سابقه برام بشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما می‌توانید از بیمه خویش‌فرما به صورت مشاغل آزاد یا اختیاری استفاده کنید.
   اما سابقه شما از زمانی محاسبه خواهد شد که با بیمه تامین اجتماعی قرارداد امضا کنید، برای سال های گذشته امکان افزودن سابقه وجود ندارد.

 58. ali

  وقت بخیر یک سوال که برام پیش اومده
  12 . 14 . 18 . 27
  برای مشاغل آزاد حقوق بازنشستگی شون یکیه؟ یا فرق داره چجوریه این

  1. بیمه بازار

   سلام
   حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق توافق شده در ۲ سال پایانی محاسبه می‌گردد.
   درصدهای ذکر شده با توجه به تعهدات شرکت بیمه (فوت و ازکارافتادگی) متفاوت است و بر روی حق بیمه تاثیر دارد اما بر روی حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد.

 59. مرتضی

  سلام در صورت داشتن 15 سال سابقه بیمه حرف و مشاغل چه مقدار تعلق میگیرد حتما باید سن به 60 سال رسیده باشد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   اگر ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشید می‌توانید بدون محدودیت سنی بازنشسته شوید.
   در غیر اینصورت باید یا باید ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و یا حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه داشته باشید تا با حقوق ۱۰ روز بازنشسته شوید.

 60. سپیده

  سلام ممنون میشم سوالم پاسخ بدید
  من خیاطی میکنم داخل خونه اصلا مجوز کسب ندارم میتونم مشاغل آزاد پرداخت کنم یا باید حتما اختیاری باشه؟
  من خودم تمایل به مشاغل آزاد دارم

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه مشاغل آزاد همانطور که از نامش پیدا است مربوط به افراد شاغل در مشاغلی است که پروانه و یا جواز کسب و یا مدرکی دال بر اشتغال دارند اما از بیمه اجباری استفاده نمی‌کنند.
   این بیمه مناسب کارفرمایان است، اما اگر شغل شما جزو کارهای بدون پروانه است می‌توانید از مزایای بیمه اختیاری استفاده کنید.
   در ضمن در صورتی که در خانه فعالیت دارید می‌توانید “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را هم جزو گزینه های پیش رو در نظر بگیرید.

 61. ارشیا

  با سلام بنده تا اسفند ماه شاغل بودم و بیمه کامل از طریق کارفرما برام رد شده، اگر از این به بعد بخوام بیمه خویش فرما داشته باشم با توجه به اینکه الان اردیبهشت ماه هست میتونم بیمه ی فروردین رو هم پرداخت کنم یا از الان فقط برای اردیبهشت پرداخت میشه کرد و فروردین جزو سابقه بیمه م محسوب نمیشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که قصد داشته باشید بیمه خود را از اجباری به اختیاری تغییر دهید باید قرارداد جدید بیمه خویش فرما امضا کنید.
   از تاریخی که قرارداد جدید بیمه منعقد شود شما می‌توانید از همان روز حق بیمه خود را پرداخت کنید.
   با این حساب فاصله بین بیمه قبلی شما با بیمه جدید جزو سابقه حساب نمی‌شود.

 62. علی

  من ۱۰ سال بیمه اختیاری پرداخت کردم ایا میتونم مستمری بگیرم و دیگه پول بیمه پرداخت نکنم و سنم ۳۹ سال هست

  1. بیمه بازار

   سلام
   بازنشستگی با 10 سال سابقه به شرطی است که مردان حداقل به سن 60 سال و زنان به سن 55 سال رسیده باشند.
   همچنین در صورتی که با 10 سال تقاضای بازنشستگی دهید حقوق 10 روز از ماه به شما پرداخت خواهد شد.

 63. فردین

  سلام شغل من گچکاری هست ۲۷ سال سن دارم و میخوام دفترچه درمانی و بیمه باز نشستگی بگیرم.الان دفترچه روستایی دارم. لطفا راهنماییم کنید چطور باید خودم و خانوادم رو بیمه کنم و دفترچه درمانی تامین اجتماعی بگیرم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما می توانید با مراجعه به یکی از شعبه های بیمه تامین اجتماعی درخواست بیمه مشاغل آزاد نمایید و در پایان از مزایای بازنشستگی استفاده نمایید و بعلاوه پرداخت مبلغ حق بیمه 18% و هزینه سرانه درمان برای خود و اعضای تحت تکفل دفترچه درمانی دریافت کنید.

 64. فرزاد

  با سلام
  من 24 سال سابقه بیمه دارم که از شرکتهایی مختلف برام رد شده. آیا اگر دیگر نخواهم کار کنم میتونم حق بیمه را خودم تا سی سال پرداخت کنم ؟ و آیا میتونم با پرداخت حداکثری (توسط خودم ) در 5 سال آخر ، میزان حقوق بازنشستگی را بالا ببرم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله ادامه بیمه به‌صورت خویش فرما امکان پذیر است.
   توجه داشته باشید اگر در سال های پایانی پرداخت حق بیمه افزایش غیرمعقول وجود داشته باشد، حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۲۴ ماه پایانی حق بیمه پرداختی محاسبه خواهد شد‌.

 65. اصغر

  سلام من دارای بیمه مشاغل ازادهستم اگر ۲ماه نتوانم حق بیمه خودراپرداخت کنم درماه سوم میتوانم پرداخت کنم دارای ۱۸سال بیمه هستم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با پرداخت نکردن ۳ ماه حق بیمه قرارداد شما ابطال خواهد شد و لازم است تا دوباره قرارداد جدید امضا کنید.
   با مراجعه به بکی از شعب تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه ماه های قبلی تا قبل از پایان ۳ ماه می‌توانید بدون مشکل سابقه خود را ادامه دهید.

 66. اصغر

  سلام من ۲۰سال سابقه دارم سنم هم ۴۹سال میباشد بیمه مشاغل آزاد۱۴درصدهستم میخواستم بپرسم میتوانم یک ماه درمیان حق بیمه رابپردازم تازمان بازنشستگی ب دلیل مشکل مالی

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما نمی‌توانید لیست بیمه را یک ماه در میان ارائه کنید، چون در صورت عدم پرداخت یک‌ماه حق بیمه وقفه ایجاد شده و قرارداد لغو می‌شود.
   اما این امکان برای شما وجود دارد تا حق بیمه هر ماه را تا ۳ ماه بعد پرداخت کنید.

 67. حسین

  سلام .همسرم 6 سال حق بیمه مشاعل ازاد دارد ولی بعد از این 3سال ب دلیل نداشتن توان مالی نتوانستیم ادامه به پرداخت حق بیمه کنیم .ایا حق بیمه این 6 سالی که پرداخت کردیم .محفوظ هست با اینکه دیگه حساب نمیشه

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله سابقه حق بیمه پرداخت شده در پرونده شما محفوظ است و هر زمان اقدام به پرداخت مجدد و برقراری دوباره بیمه کنید این سابقه برای شما محاسبه میشود.

 68. tavangarali11@gmail.com

  بنده 33سال بیمه خویش فرما مشاغل آزاد (راننده ماشین سنگین)را پرداخت نموده ام و میخواهم تا 35سال پرداخت کنم آیا تاثیری در افزایش حقوق در موقع بازنشستگی دارد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   مبلغ مستمری علاوه بر سابقه پرداخت حق بیمه به سن بیمه شده هم مرتبط است.
   همه مردان با سن 60 سال و سابقه 20 سال پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق بازنشسته خواهند شد.
   اما با هر سنی که باشید با 35 سال پرداخت حق بیمه میتوانید بازنشسته شوید و حداکثر حقوق بازنشستگی را دریافت نمایید.

 69. امید

  سلام من قبلا مشاغل آزاد بیمه بودم و مدت یکسال جایی مشغول بودم و تعدیل نیرو کردن الان دوباره خودم می تونم مشاغل آزاد بریزم
  تا چند بار قرارداد مشاغل آزاد میشه بست و تنظیم کرد چون شاید چند ماه دیگه دوباره برم سر کار و این قرارداد جدید لغو بشود
  سابقه بیمه 10سال و 5 ماه هست

  1. بیمه بازار

   سلام
   قبلا محدودیت ۳ بار عقد قرارداد برای بیمه های خویش‌فرما و مشاغل آزاد وجود داشت که این قانون اکنون برداشته شده و می‌توانید بیشتر هم درخواست برقراری خویش‌فرما و یا مشاغل آزاد را داشته باشید.

 70. مرمر

  سلام
  برای مختومه کردن قرار داد بیمه مشاغل آزاد نیاز به ارائه مدرک خاصی هست؟ و آیا باید حتماً به شعبه ای که قرارداد اونجا ثبت شده مراجعه کرد؟

  1. بیمه بازار

   در سیستم کنونی که به تازگی راه اندازی شده ، در صورتی که شما از سایر شعب بیمه می شوید می بایست ارتباط بیمه ای با شعبه فعلی قطع گردد،

   در این مواقع سیستم به صورت خودکار مغایرتی به شعبه مقصد ( بیمه ای که مشاغل آزاد هستید) می فرستد که شما می توانید وجود مغایرت را از شعبه مقصد پیگیر شوید تا بیمه شما را مختومه نمایند

 71. زهرا

  با سلام وقت بخیر. ببخشید اگ کسی آرایشگر باشه(مردونه). چجوری میتونه خودشو بیمه کنه چ نوع بیمه ای باید باشه و اینکه هزینش چقدره ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه مشاغل آزاد استفاده نمایید.

 72. افسانه

  سلام ، من ۷ سال جایی کار کردم و بیمه داشتم بعد از اون تا الان بیمه زنان خانه دار هستم البته چند بار دیر حق بیمه پرداخت کردم و دوباره قرار داد بستم الان ۴۳ سال سن دارم با ۱۸ سال سابقه ، آیا دوسال دیگه میتونم بازنشستگی بگیرم

 73. حسین

  سلام وقت بخیر سرپرست خانواده ای که ۹سال بیمه خویش فرما است در صورت فوت کردن چقدر مستمری به خانواده اش تعلق میگیره

 74. امین

  سلام
  من چند سال قبل بیمه ۱۸ درصد بودم و بخاطر معلولیت کمیسیون پزشکی رفتم، مدتی وقفه افتاد و بعد بیمه خود را به ۱۲ درصد تغییر دادم، الان که میخواهم بیمه‌ام را ۱۸ درصد کنم آیا نیاز به کمیسیون پزشکی دوباره هست؟

  1. بیمه بازار

   بله نیاز هست.

 75. رضا

  سلام چگونه میتوان با بیمه مشاغل ازاد ویا اختیاری در زمان بازنشستگی بالاترین حقوق را دریافت کرد ؟

  1. بیمه بازار

   در موقع عقد قرارداد بالاترین درصد را برای پرداخت حق بیمه انتخاب فرمایید.

 76. مریم

  با سلام و خسته نباشید من از سال ۸۶ مجوز تاسیس آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میتونم از امسال بیمه پرداخت کنم و اون سالهای قبلی رو بخرم و جز سابقه حساب بشه

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 77. مریم

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۶ آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میشه از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم و اون سالهایی که پرداخت نکردم رو بخرم و جز سابقه من حساب بشه

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 78. مریم

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۶ آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میشه از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم و اون سالهایی که پرداخت نکردم رو بخرم

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 79. مهدی مخدومی

  سلام،من 3ساله ازدواج کردم بیمه اختیاری داشتم ولی کمک هزینه ازدواج نگرفتم.ایا الان میتونم واسه گرفتنش درخواست بدم؟

  1. بیمه بازار

   اگر شرط زیر را دارا بودید، بله:
   بیمه‌شده ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد.

 80. علی اچرش زاده

  سلام فردی هستم بازنشسته که دارای دو فرزند پسر میباشم باتوجه به اینکه یکی از انها متاهل ودیگری هم ۲۱ سال سن دارد تحت تکفل من نیستند وهردو هم بیکار هستند من چگونه میتوانم انها را تحت تکفل داشته باشم در حال حاضر هیچ بیمه ای ندارن کار هم ندارند چه کنم

  1. بیمه بازار

   شما به هیچ عنوان نمی توانید پسر بالای 18 سال را تحت تکلف خود داشته باشید.

 81. محمد حسین

  سلام ایا مدتی که شخص خودش هزینه بیمه اش را پرداخته کارفرما میتواند بدون موافقت وی ان مدت را با سوابق دولتی اش جمع نموده و وی را بازنشسته کند

  1. بیمه بازار

   درخواست بازنشستگی از سمت خود شخص باید انجام گیرد.

 82. زهره

  سلام
  یکی از شروط بیمه خویش فرما اینه که “قبل از آخرین قطع بیمه ۳۶۵ روز پیوسته دارای سابقه باشد.”
  من یکروز کسر دارم. یعنی توی یک ماه یکروز بیمه ام کمتر رد شده.
  به نظر شما مشکلی برام به وجود میاد؟

  1. بیمه بازار

   برای بیمه خویش فرما یا اختیاری دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
   کافی است.

 83. محمد

  سلام و روز بخیر
  من38 سالمه و 14 سال توی یک دانشگاه کار کردم. 5 ماه شرکتی و 3 سال پیمانی و بقیه اش را قراردادی بوده ام.
  الان میخوام از کارم انصراف بدم.
  بهم گفتند اگر تا 20 سال بیمه واریز کنم (یعنی تا 6 سال دیگه) میتونم با 20 سال بازنشست بشم. آیا این مطلب درسته؟
  حتی یک نفر گفتند بیمه خویش فرما واریز کن و در صورتی که 4 ماه آخر 20 سال توی یک شرکت خصوصی کار کنی، کارگری محسوب میشه و میتونی با 20 سال و 20 روز حقوق بازنشست بشی.

  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   خیر. برای بازنشستگی یا حداقل سن 50 سال یا 30 سال پرداخت حق بیمه الزامی می باشد.

 84. مریم

  سلام من تحت تکفل پدر هستم و دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح دارم.الان میتونم بیمه خویش فرما بشم؟>

  1. بیمه بازار

   خیر، دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه از جمله شرایط داشتن بیمه خویش فرماست و فرد بیمه شده باید حداقل این مدت سابقه بیمه‌ای را داشته باشند.

 85. زهرا

  سلام،پدر من 63 سالشونه،امکانش هست تحت تکفل برادرم بیمه بشن؟اگر شدنی هست چن روز طول میکشه دفترچه رو بگیرن و اینکه هر نفر چقد باید واریز کنه؟

  1. بیمه بازار

   بله. بستگی به بیمه برادرتان دارد.

 86. سیما

  سلام من دو ماه سابقه بیمه دارم. میتونم از این به بعد به صورت اختیاری برای خودم بیمه رد کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام. بله می توانید.

 87. نسرین

  سلام.همسر من بیمه خویش فرماست الان سه باری طی سال جاری فراموش کرده بیمه اش را بریزه این سه ماه پشت سرهم نبود یکیش این ماه بود می خواستم بدونم چه عواقبی در کل داره برای باز نشستگیش یا هر چی؟؟

  1. بیمه بازار

   اگر حق بیمه تان را در مهلت مقرر نپردازید دچار جریمه نمی شوید . کلا قراردادتان لغو می شود و دوباره مصیبت قرارداد مجدد و حتی آزمایش ها و معاینات مجدد را باید به دوش بکشید.

 88. رامین مصطفوی

  با عرض سلام. من 28 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. با توجه به اینکه می خواهم تا زمان بازنشستگی بیمه را خودم پرداخت کنم لطفا بفرمایید با شرایط زیر باید چه روشی را انتخاب کنم؟

  1) فقط سابقه بیمه برایم مهم است و دفترچه تامین اجتماعی برایم مهم نیست.
  2) می خواهم بیشترین مبلغ را پرداخت کنم تا حقوق بازنشستگی به حد کافی باشد.
  3) سن اینجانب 51 سال است.

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه خویش فرما استفاده نمایید

 89. فهیمه

  سلام. من ۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. میخواهم باردار بشوم و از مزایای غرامت ایام بارداری استفاده کنم ولی نمیتوانم در این مدت سرکار بروم. بیمه اختیاری برای من مناسب است؟ایا این بیمه سابقه ۹ ساله من را برای باز نشستگی در نظر می گیرد؟

  1. بیمه بازار

   با سلام
   کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات در این زمینه لطفا با شماره 1420 تماس حاصل نمایید.
   با تشکر از همراهیتان

 90. محسن

  باسلام؛ بنده 30 سالم هست و قبلا تحت تکفل بیمه تامین اجتماعی رانندگان پدرم بوده ام و بدلیل تمام شدن تحصیلات هیچ گونه بیمه ای ندارم. اکنون شاغل هم نیستم. و پرداختی یکماه رو هم نداشته ام. چگونه میتوانم برای بیمه خویش فرما اقدام کنم؟!
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   با سلام
   کاربر گرامی با توجه به شرایطی که فرمودین درصورت نداشتن سابقه ی بیمه (عدم واریزی حق بیمه از جانب خودتان) فقط در صورت داشتن کارت پایان خدمت امکان ثبت نام بیمه خویش فرما فراهم است.
   با تشکر از همراهیتان

 91. ماهان

  سلام مادر من ۷۸ سالشه میخواستم بیمش کنم از چه بیمه ای میتونم براش استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه خدمات درمانی استفاده کنید.

 92. بهنام

  سلام
  من میخوام خویش فرما واریز کنم برای خودم دفترچه بگیرم چقدر باید ماهیانه واریز کنم

 93. مهدی

  سلام . وقتتون بخیر و خدا قوت
  در حق بیمه ۱۲ درصد مشاغل آزاد اگر دفترچه بیمه با سرانه ۴۴۰۰۰ تومان رو داشته باشیم ، هزینه بیماری های سخت مثل سرطان و دیابت و یا عمل های جراحی و هزینه ی آزمایشات و داروهای کمیاب توسط دفترچه بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشه؟ یا حداقل بخشی از این هزینه ها پرداخت میشه؟

 94. زینب

  سلام ببخشید من 9 ماه شاغل بودن بیمه بودم الان دیگه شاغل نیستم میخاسم بیمه کنم خودم رو فقط برا سابقه دفترچه درمانی نمیخام ماهی چند باید خالی کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   دوست عزیز شما میتونید بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد رو با پرداخت ۱۲ یا ۱۴ درصد از حقوق انتخاب کنید که نرخش براتون به ترتیب حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ تومان است.

 95. میثم

  برای حق بیمه خویش فرما میشه فقط قسمت مربوط به بازنشستگی پرداخت بشه ؟ سابقه بیمش برام مهمه ..چیزای دیگش فعلا نمیخوام مث دفترچه و فوت و از کارافتادگی و…..

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله دوست عزیز

  2. حمید ریاحی

   سلام.آیا اشخاص ساکن و شهروند سایر کشورها میتوانند از بیمه اختیاری استفاده نمایند؟

   1. بیمه بازار

    با سلام
    دوست عزیز شما می‌توانید از بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین اجتماعی استفاده کنید.

  3. فرهاد

   سلام شغل من کارگر فصلی ساختمانی هستم، میخواستم بدانم آیا بیمه ی اختیاری شامل کارگران فصلی که در میادین کارگری منتظر کار هستند، و از میادین به کار میروند نیز میشود؟ و اینکه ایا میتوانم در بیمه ی خویش فرمای اختیاری، به خاطر اینکه تعرفه ی ماهیانه ی کمتری بپردازم، از درمان صرفنظر کنم.؟یعنی فقط در اینده از مزایای باز نشستگی استفاده کنم، درمان و دفترچه هم برام مهم نیست، سی و دو سال نیز سن دارم

   1. بیمه بازار

    شما از بیمه خویش فرما می توانید استفاده کنید . بله می توانید از بخش درمانی صرف نظر کنید.

 96. جلال

  سلام مبلغ حق بیمه خویش فرما چقدره؟

  1. بیمه بازار

   با سلام
   مبلغ بیمه حدودا 300 تومان است البته این مبلغ بستگی به شغل فرد دارد.

 97. Ellie

  سلام
  من روانشناس هستم .چه بیمه ای مناسب من است .تا حالا سابقه بیمه ندارم .لطفا راهنمایی بفرمائید.

  1. بیمه بازار

   با سلام
   برای دریافت مشاوره خرید بیمه با شماره 02154897000 تماس بگیرید.

 98. هادی

  سلام. بنده معلول جسمی حرکتی هستم. شغلی ندارم .خواستم بدونم کدوم بیمه رو انتخاب کنم که دفترچه درمانی نداشته باشه چون فقط میخام فقط از مستمری بعد از 10 یا 15 سال ِ بیمه استفاده کنم. در واقع میخام بیمه ای باشه که بنده بعد از 10 یا 15 سال حقوق بگیر بشم.

  1. بیمه بازار

   سلام میتونین از بیمه های عمر استفاده کنید

 99. ناستینکا

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

  1. بیمه بازار

   سلام همسرتون میتونن به صورت بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرن. مدارکی مثل کارت ملی، شناسنامه خودشون و اعضای خانوادشون رو ببرن و بعد از ثبت نام اولین حق بیمه رو پرداخت کنن و تحت پوشش قرار بگیرن.

 100. نازنین

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

 101. سارا

  با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

 102. ساسان

  وقت بخیر کارت مهارت فنی حرفه ای شامل بیمه خویش فرما می شود؟ اگر کار داشته باشیم یا نداشته باشیم. چون ساعت کار در هفته بستگی به پیشنهاد کاری دارد.

 103. komix

  سلام وقت بخیر ممنون از سایت خوبتون
  من الان بیمه اختیاری هستم و متاهل
  میخاستم بدونم چه طور میتونم خانومم رو بیمه تکمیلی کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام از طریق صنف شغلیتون و یا به وصورت بیمه های تکمیلی انفرادی مثل سامان، ملت …

 104. امید قدمی

  سلام ، یک سوال داشتم ، من خودم بیمە هستم مادرم تحت تکفل من است می خوام براش دفترچەخدمات درمانی بگیرم شرایتش چجوری ایا سنش هم مهم است.
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام منظورتون بیمه درمان تکمیلی هست؟ چون اگر تحت تکفل هستن که میتونن از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کنن

   1. سارا

    با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

    1. بیمه بازار

     سلام هم میتونین بیمه اجباری خویش فرما و هم بیمه مشاغل ازاد کنین.

 105. امین بروغنی

  خیلی ممنون از وقتی که برای این مطلب گداشتید

  1. بیمه بازار

   سلام ممنون از شما

   1. کلثوم

    سلام من شوهرم شغلش ازاده میخوام واسه بیمه خویش فرما ثبت نام کنه ولی سابقه پرداخت نداره چیکارکنیم

    1. بیمه بازار

     برای بیمه خویش فرما دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه الزامی است و این امکان برای همسر شما وجود ندارد.
     با داشتن شرایط بیمه حرفه و مشاغل آزاد، می توانند از این بیمه استفاده کنند.

  2. محمد

   با سلام اقایی هستم ۳۹ ساله با سابقه ۱۵ سال و ۳ ماه واریز بیمه اجباری تامین اجتماعی و ۱۸ ماه دوره خدمت را نیز خریده و جزو سوابق بیمه اضافه نموده ام و الان هم به مدت ۳ سال بیمه بیکاری برای من در نظر گرفته شده که جمعا حدود ۲۰ سال میشود ایا میتوانم بقیه این مدت را خودم با بیمه اختیاری پرداخت کرده و تا بازنشستگی این کار را انجام دهم یا خیر باتشکر

   1. بیمه بازار

    سلام بله این مورد امکان پذیر است.