بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما را بهتر بشناسید

بیمه تأمین اجتماعی خویش‌فرما به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود. دسته‌ای دیگر از بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که مهمترین تفاوت آن‌ها با بیمه اجباری، آن است که پرداخت حق بیمه از سوی خود شخص و دولت انجام می‌شود.

انواع بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود:

بیمه اجباری: این بیمه مشمول تمام کسانی می‌شود که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند.

بیمه خویش فرما: این بیمه به دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

بیمه اختیاری:

برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند:

 • دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.
 • هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.
 • مبلغ حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در صورت پرداخت نکردن حق بیمه، این قرارداد از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود.

بیمه شدگان اختیاری می‌توانند کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن و کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دریافت کنند.

بیمه بیکاری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و مزایای کار شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل:

این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند(به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و مشمول مقررات حمایتی خاصی نمی‌شوند.

در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نوع پرداخت حق بیمه وجود دارد:

مقالات دیگر  همه چیز درباره بیمه تامین اجتماعی!

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با 12درصد:

در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود.

بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود.

بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با 18 درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می‌شوند که کار در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.

 

بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی کلی و درمان:

با ۱۸ درصد دستمزد توافق‌شده همراه هزینه درمان به صورت سرانه

حق‌بیمه درمان در این نوع بیمه با توجه به افراد تحت تکفل به صورت ســرانه ماهانه دریافت می‌شود. ســرانه درمان هر سال توسط شورای عالی درمان تعیین می‌شود. در سال ۹۸ سرانه درمان ۴۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

بنابراین در بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد پرداخت ۱۸ درصد حق‌بیمه و پرداخت ســرانه درمان به ازای هر نفر افراد تحت تکفل برای هرماه موجب اســتفاده کامل از خدمات کامل سازمان به‌جز مواردی که در بیمه اجباری وجود دارد می‌شود.

خدمات بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز در این نوع بیمه ارائه نمی‌شود.

سوابق ناشی از بیمه خویش فرما (اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد) صرفاً سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردند، جز سابقه کار فرد حساب نمی‌شود.

مبلغ بیمه خویش فرما ۹۸ چقدر است؟

مبلغ بیمه خویش فرما در سال ۹۸ برای هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است. در زیر نرخ بیمه تامین اجتماعی خویش فرما برای این دو نوع از بیمه محاسبه شده است:

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی در سال ۹۸

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق است که می‌بایست آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

نرخ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی در سال ۹۸

مبلغ حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ متناسب با  نوع  حق بیمه پرداختی متفاوت بوده و به صورت زیر است:

  • در نرخ 18%    بدون درمان 2821399 ریال
  • در نرخ 14%    بدون درمان 2194421 ریال
  • در نرخ 12%    بدون درمان 1880932 ریال

  حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه‌هایی که 30 روزه هستند براساس حداقل دستمزد :

  • در نرخ 18%    بدون درمان 2730386 ریال
  •  در نرخ 14%    بدون درمان 2123633 ریال
  • در نرخ 12%    بدون درمان 1820257  ریال

   

چنانچه متقاضی دریافت دفترچه خدمات درمانی باشید، بایستی برای هر دفترچه بیمه علاوه بر پرداخت حق بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان آن را پرداخت کنید. مبلغ حق سرانه درمان سال ۹۸، ۴۴۰ هزار ریال است.


حتما بخوانید:

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر شرایط لازم برای هر کدام بیان شده است:

شرایط بیمه اختیاری تامین اجتماعی

شرایط لازم برای ثبت نام و عضویت در بیمه اختیاری تامین اجتماعی عبارتند از:

 

 • متقاضی بیمه نباید در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار باشد.
 • دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه
 • دارا بودن حداکثر 50 سال سن( مرد و زن)

در صورتی که هنگام تقاضای بیمه اختیاری سن متقاضی بیش از ۵۵ سال باشد بایستی معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد.

به طور مثال اگر متقاضی هنگام تقاضای بیمه ۶۰ سال سن داشته باشد بایستی هنگام درخواست بیمه ۵ سال حق بیمه پرداخت کند.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه اختیاری تامین اجتماعی شوید. مبنای پرداخت حق بیمه در این افراد برابر است با میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ تقاضا با شرط اینکه این مبلغ کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد.

 

شرایط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

کسانی می‌توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار بگیرند که شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن حداکثر ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان
 • در صورتی که هنگام تقاضای این بیمه سن متقاضی بیش از حداکثر سن مورد نظر باشد بایستی دو برابر مدت مازاد سنی، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

به طور مثال اگر یک مرد هنگام تقاضای بیمه ۵۵ سال سن داشته باشد در صورت داشتن ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند از چنین بیمه‌ای بهره‌مند شود.

 • در صورت داشتن بیش از د۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی شوید.

مدارک لازم برای بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر مدارک لازم برای هر کدام بیان شده است:

مدارک لازم برای بیمه اختیاری تامین اجتماعی

متقاضی بیمه اختیاری برای دریافت بیمه اختیاری تامین اجتماعی بایستی به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است مراجعه کند و فرم مربوطه را دریافت کرده و تکمیل نماید، سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. در صورتی که قبل از قطع بیمه ۳۶۵ روز به طور پیوسته دارای سابقه بیمه باشید و تاریخ قطع بیمه کمتر از ۹ ماه باشد نیاز به اعزام به معاینات پزشکی نیست.

شعبه موظف است وضعیت متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، بررسی کرده و نتیجه را اعلام نماید.

چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد می‌بایست حداکثر در مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام برای انعقاد قرارداد به شــعبه مراجعه کند و حق بیمه تعیین شده را حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قــرارداد بیمه اختیاری از تاریخ درخواســت به صورت یکجا پرداخت کند.


حتما بخوانید:

بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه

مدارک لازم برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای دریافت این بیمه می تواند با ارائه مدارک زیر به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام نماید.

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 3. ارائه سه  قطعه عکس ۴*٣
 4. ارائه تصویر مستندات شغلی (این گزینه در صورتی نیاز است که اشتغال به کار متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه یا مجوز اشتغال باشد)

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

  • در بیمه اختیاری متقاضی بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
  • حداکثر سن در بیمه اختیاری برای خانم‌ها ۵۰ سال است ولی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حداکثر سن برای خانم‌ها ۴۵ سال است.
  • حق‌بیمه‌ی، بیمه اختیاری  ۲۶ درصد است.
  • در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نرخ حق بیمه ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد وجود دارد.
  • کمک ‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق نمی‌گیرد.

 

در تصویر زیر، می‌توانید همه اطلاعات فوق را بصورت خلاصه مشاهده کنید:

بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما


از دست ندهید:

مشاهده سوابق بیمه با موبایل (با کد USSD)

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت بیمه بیکاری

مقدار عیدی سال ۹۸ چقدر است؟

استعلام بیمه شخص ثالث آسیا

بیمه مسافرتی سامان

مقالات دیگر  اپلیکیشن تامین اجتماعی خدمتی نو از تامین اجتماعی
نظر یا پرسش خود را بنویسید

529 نظر
 1. شهرام عزیزی

  سلام شب و روزتون بخیر خواستم بدونم آیا بیمه کارگران ساختمانی ،یک بیمه خویش فرما می‌باشد یا خیر ?

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که ازسمت کارفرما انجام شده باشد جز بیمه های اجباری می باشد

 2. مهدی نورافزا

  سلام بنده مرد هستم و 55 سال سن دارم و 26 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. اگر در سن 56 سالگی بخواهم خودم را بیمه اختیاری ( خویش فرما ) کنم آیا طبق قانون باید ابتدا حق بیمه 1 سال مازاد را پرداخت نمایم و سپس شروع به استفاده از بیمه خویش فرما نمایم؟ یا مازاد 1 سال شامل بنده نمی شود؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   یکسال مازاد در قانون برای کسانی که سابقه بیمه ای ندارند و با توجه به گفته های شما این مورد امکان پذیر نیست

 3. علی

  سلام میخواستم بدونم برای بیمه خویش فرما نیازی به داشتن برگه معافیت از سربازی یا برگه پایان خدمت هست و درکل ربطی به موضوع سربازی داره و محدودیتی ایجاد میکنه موضوع سربازی برای بیمه خویش فرما

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 4. مجید

  سلام من یک روز هم بیمه پرداخت نکردم میخواستم بدونم با با سن من که ۵۴ دارم در حال حاظر چه نوع بیمه مناسب بنده هست

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت تمایل به دریافت بیمه میتوانید از خدمات بیمه عمر با در نظر گرفتن امکان افزایش اندوخته در زمان صدور بیمه نامه اقدام نمایید

 5. ناظمی

  سلام وقت بخیر
  ایا پرداخت حق بیمه برای موارد حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و … توسط کارقرما اجباری است؟ و در صورتی که طبق توافق با کارگر، کارگر بنا برهر علت خواستار دریافت حداقل حقوق و در نتیجه پرداخت حداقل حالت حق بیمه باشد ایا کارفرما میتواند موارد مذکور را در لیست ارسالی به بیمه منظور نکند؟

  1. بیمه بازار

   سلام وفت بخیر
   طبق قانون تمامی موارد مذکور بر عهده کارفرما می باشد مگر آن که در قرارداد بین طرفین شرایط دیگری ذکر شده باشد

 6. الهام

  سلام خسته نباشید من نزدیک به سه سال سابقه بیمه اجباری دارم ودیگه سرکار نرفتم بعداز سیزده سال تازه خودمو بیمه زنان خانه دار کردم ایا میتونم این سیزده سال رو که بیمه رد نکردم هزینه بیمه اش رو بدم برام سابقه شه؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما در ارتباط با پرداخت یکجا حق بیمه وسالهای مذکور ،امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 7. سپهر

  با سلام
  من دارای 20سال سابقه بیمه می باشم که 5ماه اخرش را خویش فرما و حداقل پرداخت نموده ام ایا از سال جدید می توانم بر مبنای حداکثر حقوق بیمه خویش فرما را بپردازم تا دوسال اینده که شامل بازنشستگی بشوم چون خانم هستم وسن ام هم بالای45سال است ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت اتمام دوره و برای تعیین مقرری بازنشستگی شش ماه الی دو سال آخر مبنای محاسبات می باشد و مقرری برآن اساس محاسبه خواهد شد

   1. سپهر

    با سلام بلهمتوجه هستم که دوسال اخر مبنای محاسبه است اما سوال من این بود که با توجه به اینکه بیمه خویش فرما راکه 5 ماه است اخیرا با کف مبلغ واریز نموده ام؛ایا درسال اینده می توانم سقف پرداختم را به حداکثر میلغ بیمهافزایش بدهم؟ممنون از پاسخ گویی تان

    1. بیمه بازار

     سلام وقت بخیر
     بله امکان افزایش درصد پرداختی برای شما وجود خواهد داشت و شما میتوانید درصد 18 درصد را برای پرداخت حق بیمه انتخاب نمایید

  2. سپهر

   با سلام بلهمتوجه هستم که دوسال اخر مبنای محاسبه است اما سوال من این بود که با توجه به اینکه بیمه خویش فرما راکه 5 ماه است اخیرا با کف مبلغ واریز نموده ام؛ایا درسال اینده می توانم سقف پرداختم را به حداکثر میلغ بیمهافزایش بدهم؟ممنون از پاسخ گویی تان

   1. بیمه بازار

    سلام وقت بخیر
    بله این امکان برای شما وجود دارد با درخواست کتبی سقف پرداختی خود را افزایش دهید

 8. خسرو فرهنگی

  سلام‌ بنده ۴۲ ساله و از سال ۸۱ تا ۹۹ دارای ۷ سال بیمه اجباری کارگاهی هستم که در این سالیان به دلیل بیماری حاد اعصاب و روان بیش از ده بار بستری شده ام و توانایی انجام کار را ندارم لطفاً در مورد بازنشستگی یا از کار افتادگی راهنمایی بفرمایید.در غیر اینصورت باید حداکثر چند سال دیگه باید بیمه واریز کنم تا مشمول قانون شوم و آیا میشود به علت بیماری بقیه را یکجا واریز کرد؟متشکرن

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع و درخواست دریافت شرایط از کار افتادگی بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 9. Alireza

  سلام .
  من شرکت کار میکردم بیمه تامین اجتماعی بودم قرداد تموم شد دیگه نرفتم رفتم شرکت دیکه ای سه روز فاصله بین بیمه ام افتاد مشکلی داره یا نه تاثیری رو‌سابقه نداره واسه بازنشتگی

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   خیر
   در سوابق بیمه ای شما تاثیر منفی و وقفه ای ایجاد نخواهد کرد

 10. حسین

  سلام
  1-ایا با داشتن یکی از بیمه های مشاغل ازاد 12% 14% 18% .میتوان با پرداخت مبلغی از بیمه درمانی تامین اجتماعی بهره برد؟
  2-خدمات درمانی در بیمه مشاغل ازاد با بیمه اختیاری چه فرقی دارد؟ایا فرانشیز دارد؟و ایا فرانشیز در دو نوع بیمه مقدار برابر دارد؟
  میخوام بدونم بیمه مشاغل ازاد 12% + پرداخت بیمه درمان کنم بهتره یا بیمه اخیاری بکنم.از نظر قیمتی میگم.
  ممنون میشم دقیق جواب بدین.یه بیمه خوب و به صرفه برا خودم میخوام داشته باشم.از کارگزاری بیمه سوال کردم جواب سر بالا میدن

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت انتخاب درصد 18 امکان درخواست برای خدمات دفترچه نیز برای شما وجود دارد
   از نظر سطح خدمات تنها حق بیمه پرداختی شما متفاوت است و بین دفترچه ها در سازمان تفاوتی وجود ندارد

 11. حسین تاج

  سلام آیا بهتر نیست حقوق پایه تامین اجتماعی رو بگیرم و برای بیمه تکمیلی از بیمه سامان استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله میتوانید این کار را انجام دهید تا به طور کامل از خدمات بیمه تکمیلی نیز بهره مند شوید

 12. زینب

  حقوق بازنشستگی با سابقه کامل تمام بیمه ها رو با ذکر درصد لطف کنید ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با تماس با سامانه بیمه تامین اجتماعی یا مراجعه به سایت های مربوط به محاسبه این مورد با همین شرایط عدد دریافت بیمه دریافتی خود را محاسبه نمایید

 13. حسین تاج

  سلام،من بیمه اختیاری کردم ماهی ۸۰۰ هزار تومن ولی میبینم سهم تامین اجتماعی رو زده ۲۷ % به نظرم خوب نیست ،الان میخوام پایین ترین حد تامین اجتماعی رو بگیرم و بیمه تکمیلی سامان بکنم ،میشه راهنمایی بکنید؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 14. رحیم

  بنده ۱۲سال سابقه بیمه اختیاری والان به بیماری سل دچار شدم ایا بااین سابقه بنده را بازنشست میکنن

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 15. هادی فقیه

  بنده ۱۲سال سابقه بیمه اختیاری والان به بیماری سل دچار شدم ایا بااین سابقه بنده را بازنشست میکنن

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 16. الهام

  خانم سی و پنج ساله و مجردم قصد دارم بیمه زنان خانه دار با دوازده درصد بشم که شامل دفترچه نشوم.آیا من می تونم حق بیمه بیشتری بپردازم تا زمان بازنشستگی به همان نسبت حقوق بیشتری داشته باشم یا باید حتما دوازده درصد از حداقل حقوق رو بپردازم.در واقع منظورم اینه میتونم دستمزد روزانه رو بیشتر از حداقل انتخاب کنم و حق بیمه بیشتری بدم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که نرخ پرداختی بیشتری را پرداخت نمایید تمامی شرایط و امکانات آن را دریافت خواهید کرد

 17. اسما

  با عرض سلام
  من بیمه اجباری تامین اجتماعی هستم و بچه هامو تحت تکفل خودم قرار دادم، چه مبلغی بابت تحت تکفل در بیمه اجباری به ازای هر نفر هست؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بابت افراد تحت تکفل حق بیمه پرداخت نمی شود.

 18. لیلا

  ببخشید کسی که اون سی روز سابقه رو ندا ره باید چکار کنه ؟؟برای بیمه خویش فرما

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بهترین روش اقدام به بیمه از طریق یکی از کارگاه های تحت پوشش تامین اجتماعی برای ادامه پرداخت حق بیمه می باشد

 19. فاطمه

  سلام من بیمه شدم امروز و در سایت مشاهده میکنم بیمه من مورد تایبده بیمه مشاغل ازار شدم.ولی در روند ثبت نام من هیچ ازمایشی نرفتم.ایا باید پیگیری کنم پرونده ام یا خیر

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت نیاز به انجام فرایند بیشتر و به منظور پیشبرد فرایند مراتب اطلاع رسانی از طریق پیامک به شما اعلام خواهد شد

 20. سجاد

  سلام وقت بخیر با ده سال سابقه مشاغل ازاد قبل از ۶۰ سالگی میشه بازنشسته شد البته از ده سال ۲۰ ماهش سربازی هست ۱۸ ماهش اجباری ۶ ماهش بیکاری در مجموع میشه ده سال تمام . ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   به طور کلی برای بازنشستگی باید حتما سابقه 20 سال سابقه داشته باشید مگر در مواقع خاص و با بررسی سوابق طی مراجعه به کارگزاری های منتخب این مهم ایجاد گردد

 21. علیرضا

  سلام وقت بخیر….من متاهل و فرزند دارم ولی سرباز غایب هستم ….نمیتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   داشتن کارت پایان خدمت جز مدارک اجباری برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری می باشد

 22. رحیم

  ایا با ۱۰سال بیمه اختیاری میشود بازنشست شد.و ۲سال خدمت سربازی را میشه جزوه سابقه بیمه اختیاری حساب کرد.

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که قبل از سربازی سابقه 30 روز بیمه تامین اجتماعی داشته باشید امکان تهیه بیمه خویش فرما برای شما وجود دارد

 23. کریم

  ۲سال خدمت سربازی رو میشه جزوه بیمه اختیاری حساب کرد

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که قبل از سربازی سابقه 30 روز بیمه تامین اجتماعی داشته باشید امکان تهیه بیمه خویش فرما برای شما وجود دارد

   1. Kh

    سلام وقتتون بخیر
    الان تو سایت تامین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری رو با حداقل حق بیمه ۸۶۰ هزار تومن بستم آیا دفترچه درمانی هم بهم میدن؟چیزی ننوشته بود

    1. بیمه بازار

     سلام وقت بخیر
     در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 24. رحیم

  بنده ۴۰ سال سن دارم .وبیمه اختیاری دارم.ایا با ۱۰سال بیمه میتوانم خودم رو بازنشست کنم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   خیر این امکان وجود ندارد جز با سابقه بالای بیست سال شرایط بازنشستگی بررسی و انجام گردد

 25. علی

  سلام، من بنا به دلایلی میخوام پرداخت بیمه رو 5 سال متوقف کنم و دوباره 5 سال بعد پرداخت کنم. امکان پذیر هست؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 26. نگین

  سلام وقت به خیر من ۲۰ یال سن دارم و بدون سابقه بیمه می تونم خودم رو بیمه کنم؟!

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   تنها در صورتی که سابقه 30 روز بیمه تامین اجتماعی داشته باشید این امکان فراهم میگردد که بتوانید خودرا بیمه خویش فرما کنید

 27. مهدی

  سلام و وقت بخیر. من میخوام بیمه خویش فرما انجام بدم اما اون شرط حداقل 30 روز سابقه پرداخت بیمه رو ندارم.چیکار باید بکنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که میتوانید از طریق کارگاهی نسبت به رد کنید میتوانید نسبت به ثبت نام بیمه خویش فرما اقدام نمایید

 28. کسری

  سلام
  وقت شما بخیر

  من قرارداد اختیاری داشتم و بیشتر از ۶ ماه هست که به دلایلی، پرداخت رو قطع کردم.
  الان جایی مشغول هستم و قرار هستش بیمه اجباری برام رد بشه؛ آیا لازمه قبلش برای لغو قرارداد اختیاری مراجعه کنم یا خودکار قرارداد قبلی قطع میشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   خیر در صورت پرداخت حق بیمه از سمت کارفرما به طور خودکار در سیستم بیمه تامین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری شما فاقد اعتبار میگردد

 29. زارعي

  سلام من پرداخت بيمه رو انلاين انجام ميدم اين ماه هركاري ميكنم برگ پرداخت نميده ومينويسه كه بعلت بدهي به شعبه مراجعه كنيد درصورتيكه تااخر ابان ماه من پرداخت كردم وتوي ليست هم هست الان اين مشكل از كجاست

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   برخی اوقات به دلیل اختلالات سیستم ممکن است حین فرایند استعلام این خطا رویت شود
   لطفا در زمان دیگری مجدد تلاش کنید و در صورت عدم حل مشکل با پشتیبانی سامانه مربوطه تماس حاصل نمایید

 30. اروين

  سلام من پرداخت بيمه رو انلاين انجام ميدم اين ماه هركاري ميكنم برگ پرداخت نميده ومينويسه كه بعلت بدهي به شعبه مراجعه كنيد درصورتيكه تااخر ابان ماه من پرداخت كردم وتوي ليست هم هست الان اين مشكل از كجاست

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   برخی اوقات به دلیل اختلالات سیستم ممکن است حین فرایند استعلام این خطا رویت شود
   لطفا در زمان دیگری مجدد تلاش کنید و در صورت عدم حل مشکل با پشتیبانی سامانه مربوطه تماس حاصل نمایید

 31. فرزاد یوسفی

  امکان بازنشستگی زودتر از سی سال وجود داره

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در برخی موارد امکان این مورد که بازنشستگی زودتر از موعد اتفاق بیافتد وجود دارد
   برای اطلاع ازین مورد بهتر است با تماس با سازمان مربوطه امکان این مورد را بررسی نمایید

 32. صمد

  سلام وقت بخیر ببخشید من بیمه مشاغل آزاد بدون درمان هستم روند فعال کردن بیمه درمانی چگونه است؟آیا از طریق سامانه می‌شود یا حضوری باید رفت؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 33. پیمان

  با سلام و احترام
  از سال 1372 تا کنون در چندین سازمان ، وزارتخانه ودانشگاه دولتی و چند شرکت و کارخانه خصوصی کار کرده ام که بایستی 28 سال سابقه بیمه داشته باشم، ولی بنا به دلایلی در برخی از جاها بیمه برایم پرداخت نشده و یا ناقص پرداخت شده و امنون دارای 24 سال سابقه بیمه هستم.
  آیا میتوانم این چهار سالی که در این بین پرداخت نشده است را خودم به گونه ای پرداخت کنم که در سابقه بیمه درج شود.
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

   1. پیمان

    میشه لطفا کارگزاری های منتخب را در محدوده ی پاسداران بفرمایید .و اینکه شما وکالت این کار را بر عهده میگیرید یا نه؟ یا جایی هست که پیگیری این کار را انجام دهد؟
    تشکر از جواب سریع شما

    1. بیمه بازار

     سلام وقت بخیر
     خیر این امکان وجود ندارد که این مورد از سمت شخصی جز خود متقاضی انجام شود
     آدرس در محدوده مورد را میتوانید از طریق وبسایت تامین اجتماعی به دست بیاورید

  2. مسلم لطیفی

   سلام من 32 سال سن دارم و متقاضی بیمه صاحبان مشاغل هستم
   آیا بیمه صاحبان مشاغل بهتر است یا خويش فرما؟
   و مبالغ پرداختی کدام بیشتر است؟
   و خدمات و مستمری دریافتی کدام نوع بهتر و بیشتر است

   1. بیمه بازار

    سلام وقت بخیر
    بین دو بیمه اختلاف زیادی در بین خدمات و شرایط هر کدام نیست و تنها اختلافی در پرداختی حق بیمه دارند

 34. زیور

  سلام من دخترم تحت تکفل بیمه پدرش بیمه نیروهای مسلح میباشد دوماه هست عقد کرده می خواد بیمه را ادامه بده میشه شوهرش فقط بیمه بازنشستکی مشاغل آزاد واریز بکنه اما بیمه درمان همان بیمه نیروهای مسلح باشد

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   از نظر قانونی بعد ازدواج این مورد شدنی نمی باشد اما در برخی از مواقع به صورت مجوزی با مراجعه به کارگزاری های مربوطه با ثبت درخواست ممکن است این مورد رح دهد

 35. رسا

  سلام. کارفرما بینه مهرماه و برای من رد کردن آذرماه هم رد میکنن، من الان آبان رو بخوام خودم رد کنم ، اول اینکه امکانش هست ؟ دوم باید چکار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   به خاطر اینکه زمان زیادی نگذشته است ممکن است در مراجعه به کارگزاری های تامین اجتماعی و ثبت درخواست نسبت به این موضوع اقدام نمایید

 36. علی

  سلام ببخشید من ۴ سال سابقه بیمه مشاغل ازاد دارم ۲۸ سالمه میخواستم ببینم اگه جای دولتی استخدام بشم میتونم این چهار سالو بذارم جزو سابقه بیمه کار دولتی؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   به طور کلی این امکان وجود نخواهد داشت
   به دلیل تفاوت بیمه پایه فعلی و بیمه پایه اماکن دولتی
   اما در برخی مواقع با درخواست به بیمه پایه امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید انجام میشود

   1. رسا

    سلام. کارفرما بینه مهرماه و برای من رد کردن آذرماه هم رد میکنن، من الان آبان رو بخوام خودم رد کنم ، اول اینکه امکانش هست ؟ دوم باید چکار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. بیمه بازار

     سلام وقت بخیر
     به خاطر اینکه زمان زیادی نگذشته است ممکن است در مراجعه به کارگزاری های تامین اجتماعی و ثبت درخواست نسبت به این موضوع اقدام نمایید

 37. عسگرحسینی

  سلام‌من‌بیمه‌اختیاری‌میریزم‌هرماه‌اینآخری‌۴آذرریختم‌توسوابقم‌نیومده‌میخواستم‌ببینم‌چندروزطول‌میکشه‌توسیستم‌بشینه

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   به طور کلی بین دو الی سه هفته بعد از آخرین واریز در سیستم استعلام قابل نمایش می باشد

 38. سعید

  سلام می‌شود ادرس کارگزاری های بیمه تلمین اجتماعی در شرق تهران اطراف میدان رسالت را برای من ارسال کنید ممنون تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   کد کارگزاری تامین اجتماعی ۱۰ – بزرگراه رسالت، بین مجیدیه و بنی هاشم – پلاک۱۱۷۲- طبقه اول
   تهرانپارس – خ ۱۵۸ شرقی (برخیابان رسالت)- تقاطع چهاراه تیرانداز – پلاک ۱۱۰ طبقه همکف- کدپستی ۱۶۵۴۶۷۳۶۶۱
   خیابان دماوند- بعد از پل خاقانی به سمت شرق جنب آزمایشگاه شاهنگیان – پ۲۵۴ مقابل خ ۱۰۳

 39. سعید

  سلام من متولد1344/10هستم قبل لز سربازی مدت8ماه درسال1362بیمه پرداخت کرده ام دوسال خدمت سربازی تماما در جبهه های غرب کشور بودم آیا الان با 56 سال سن میتوانم خود را بیمه اختیاری کنم راهنمایی کنید چگونه میتوانم ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری های منتخب بیمه تامین اجتماعی و با توجه به موضوع درخواست شما امکان این موضوع بررسی و در صورت تایید برای شما امکان انجام این امر فراهم میگردد

 40. امری

  سلام وقت بخیر
  من پنج ماه توی یه شرکت کار کردم برام بیمه اختیاری رد شده
  حالا اومدم بیرون چطوری میتونم خودم بیمم ادامه بدم و خودم بریزم حق بیمم؟
  از کجا باید شروع کنم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با استفاده از سامانه یا با مراجعه حضوری به یکی از کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی نسبت به ثبت این درخواست با در دست داشتن مدارک لازم اقدام نمایید

 41. داود کهندلان

  آیا میتونم حق بیمه مو از طریق samt.tamin.ir پرداخت کنم؟.بیمه مشاغل آزاد هستم.لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   این امکان در گذشته بوده است و در صورت تماس با پشیتبانی مربوطه نسبت به شرایط و امکان این موضوع مراتب پیگیری را انجام دهید

 42. محمد

  سلام من ۲۸سالم ده سال از موقع بیم گذشته میتونم این ده سال که رد شده رو همراه این بیمم بریزم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که این سوابق در سیستم شما ثبت شده باشد این امکان برای شما میسر خواهد شد

 43. محمدی

  سلام
  من در حال راه اندازی یک کارگاه ذغال فشرده هستم و چون برای اینکار به مجوز نیاز ندارم لذا نمی دانم که کارگرانم را چگونه بیمه کنم؟

  می توانم قرارداد کمتر از سه ماه ببندم و مرتب تمدید کنم و حق بیمه شان را بدهم تا به صورت خویش فرما پرداخت کنند؟

  مشکل یا خلافی از طرف من بعنوان کارفرما پیش نمی آید؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 44. پوریا

  با سلام،
  من ۳۳ سالم هست و 3 سال بیمه مشاغل آزاد پرداخت کردم.
  متاسفانه در حال حاضر مجبور به عدم پرداخت فیش جدید در تاریخ مقرر هستم، که در این صورت، قراردادم لغو خواهد شد.
  سوالم این هست که اگر بعد از چند سال مجددا با تنظیم قراردادی جدید، شروع به پرداخت کنم، آیا این ۳ سالی که در گذشته پرداخت کردم، همچنان در سابقه‌م باقی خواهد ماند، یا این ۳ سال کلا خواهد پرید!؟
  ممنون از راهنمایی…

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بحیر
   میزان ماه های پرداختی شما در سوابق شما باقی خواهد ماند و ازین بابت نگرانی نداشته باشید

 45. کمیل

  سلام وقت بخیر مراحل بیمه خویش فرما چیه؟ اولین قدم و مراحل بعدی؟؟ لطفا زاهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   – مدارک مورد نیاز را تهیه کنید.
   مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافی و هم چنین ۵ قطعه عکس سه در چهار می باشد.
   – مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی در شهر محل سکونت
   با در دست داشتن مدارکی که اشاره کردیم می بایست به نزدیک ترین شعبه سازمان تأمین اجتماعی شهر محل سکونت مراجعه کنید. باید در نظر داشته باشید که روند بررسی کُند بوده و معمولاً تا دو ماه نیز ممکن است به طول بینجامد. پاسخ درخواست شما یا از طریق مراجعه حضوری یا از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی می شود. از زمان تاریخ ارسال پیامک شما باید طی ۲۰ روز قرارداد را در شعبه تأمین اجتماعی مورد نظر منعقد کنید و سپس تا دو روز پس از عقد قرارداد می بایست اولین فیش را بپردازید

 46. مجید

  سلام وقت بخیر من صندوق بیمه ام خدمات درمانی نیرو مسلح می خوام برای همسرم بیمه بیمه مشاغل آزاد یا زنان خانه دار رو ایجاد بکنم سوال ام اینه که اگر بعد از فوت من باتوجه به اینکه از صندق بیمه نیروهای مسلح مستمری دریافت میکنند آیا از بیمه تامین اجتماعی هم امکان هست بازماندگان حقوق از ۲صندوق دریافت کنند

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بسته به نوع بیمه انتخابی شما(طرح که در آن درصد مشخص میشود)شرایط متفاوت می باشد
   بهتر است با تماس با مراکز تامین اجتماعی شرایط خود را اعلام نمایید تا بررسی دقیق و موردی برای شما صورت پذیرد

 47. فاطمه

  سلام وقتتون بخیر برای مختومه کردن بیمه مشاغل آزاد باید از کجای سایت تامین اجتماعی اقدام کرد ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت مراجعه به کارگزاری یا شعب بیمه تامین اجتماعی و در صورت ثبت درخواست به منظور انجام مورد مذکور این مورد برای شما پس از تایید و دریافت مجوز امکان پذیر خواهد بود.

 48. احسان

  سلام وقت بخیر
  من بیکار هستم آیا می توانم برای بازنشستگی در بخشنامه جدید تامین اجتماعی طرح بیمه 18 تا 50 سال اقدام کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 49. محمد

  سلام پدرم درشرکت خودرو سرویس کارمیکرد پنج ماه بیش ترک کار کرد وبیمه اختیاری گرفتیم الان دوباره رفته همان شرکت ،وسه ماه مونده بازنشست بشه الان اون بیمه اختیاری را غیر فعال کنبم یانیازی نیست؟ واینکه پدرم وسط ماه رفته شرکت از پانزدهم برج هفت اون یکماه را کامل پرداخت میکنه شرکت ؟یا فقط همون پانزده روز پرداخت میکنه؟ ما واقعا گیج شدیم به خدا اون پانزده روز اول رونمیدونیم چطوری پرداخت کنیم ایا زودتر از شرکت خودمون برج هفتو کامل بریزیم الان قبل اینکه اونها لیستی رد کنن یا صبر کنیم ببینیم شرکت چیکار میکنه ؟نمیخایم ازدستش بدیم چون بازنشتگیمون میوفته سال بعد اینطوری، کمک کنید چه کنیم بریزیم یا صبر کینم،من میگفتم مثلا کامل پرداخت نکنم وقتی نصفش برعده شرکت هست شما راهنمایی کنی

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بهتر است با مراجعه به کارگزاری های تامین اجتماعی براساس شرایط خاص پدر شما از نظر سوابق و تجمیعات نوع پرداختی را بهترین روش را استعلام نمایید

 50. سیدحسینرضا

  سلام با11سال سال سابقه بیمه12درصد مشاغل ازاد و 60سال سن بهم مستمری تعلق میگیره؟چقدر حدودا

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با تماس با سامانه بیمه تامین اجتماعی یا مراجعه به سایت های مربوط به محاسبه این مورد با همین شرایط عدد دریافتی خود را محاسبه نمایید

 51. رضا

  سلام وقت بخیر
  بنده در شرکتی 17سال سابقه سخت وزیان آور دارم
  3سال مانده تا بازنشستگی اما با داشتن شغل آزاد
  قصد ترک کاردارم
  لطفاً راهنمایی بفرمایید برای ادامه پرداخت حق بیمه/نوع بیمه/مقدار حق بیمه پرداختی /چند سال باید پرداخت بیمه داشته باشم تا بازنشستگی ونحوه دریافت حداکثر حقوق بازنشستگی

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   با توجه به اینکه موارد مربوط به مشاغل سخت تنها از طریق خود شعب امکان پذیر است بهتر است از همان طریق اطلاعات درخواستی خود را دریافت نمایید
   شما میتوانید با تماس با سامانه بیمه تامین اجتماعی یا مراجعه به سایت های مربوط به محاسبه این مورد با همین شرایط عدد دریافتی خود را محاسبه نمایید

 52. مهدی احمدی

  با عرض سلام.
  آیا میزان و مقدار حقوق بازنشستگی در هر کدام از انواع بیمه های خویش فرما متفاوت است؟ یعنی با درصد نرخ حق بیمه (12 درصد، 14 درصد، 18 درصد و 26 درصد) رابطه دارد و با میزان افزایش درصد آن، میزان حقوق هم زیاد می گردد؟ یا اینکه افزایش در درصد نرخ حق بیمه تنها مربوط به افزایش آپشن ها( حقوق از کار افتادگی و حقوق بازماندگان و…) می باشد؟ مثلا بنده اگر 12درصد را انتخاب نمایم، مقدار حقوقم از کسی که 18 درصد را انتخاب کرده کم تر است؟
  با تشکر فراوان

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله در مستمری شما نیز میتواند تغییر درصدهای پرداختی نیز تغییراتی ایجاد کند

 53. محمد..زهرا

  سلام .خسته نباشید ..ببخشید یه سوال…ما پارسال قصد کردیم بیمه تأمین اجتماعی مشاغل آزاد کنیم ..تا مرحله آزمایش رفتیم ..جواب آزمایش هم گرفتیم ولی دیگه به خاطر مشکلات نتونستیم بریم دنبال کارهاش ..الان بریم باید از اول انجام بدیم با همین هارو انجام میدن؟؟؟ من الان یه ماهه باردارم برم قبول میکنن هزینه زایمان و اینارو؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما باید به صورت مجدد فرایند ثبت نام را انجام دهید و تایید یا عدم تایید ثبت نام شما براساس مدارک و اطلاعات شما بعد از بررسی های لازم اعلام خواهد شد

 54. راوری

  سلام وقت بخیر
  کسی که از طرف شرکتی کار میکنه بیمه شده چقدر طول میکشه تا بیمه اش فعال بشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بعد از اولین ماه بعد از رد شدن لیست بیمه بلافاصله در سابقه تامین اجتماعی قابل مشاهده است

 55. صمدی

  سلام وقتتون بخیر،من میخوام بیمه خویش فرما پرداخت کنم و هیچ سابقه بیمه ای ندارم.امکانش هست؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 56. مرادی

  سلام ، من خانمی ۴۱ سال سن دارم با ۱۵ سال سابقه بیمه اجباری و ۵ سال بیمه اختیاری
  شرایط بازنشستگی من به چه صورت هست ؟ میتونم سال دیگه که ۴۲ سالم میشه بازنشسته بشم ؟ اگر نه میتونم یکسال جایی کار کنم و بیمه اجباری داشته باشم میتونم بازنشسته بشم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که دارای 20 سال سابقه باشید میتوانید درخواست بازنشستگی خود را اعلام نمایید
   در صورت تایید شما شامل مستمری بازنشستگی میشوید

 57. حسین

  سلام بعد 9سال سابقه بیمه مشاغل ازاد12درصدی میشه اونو به بیمه 14درصدی تغییرش داد؛ و اون 9سال سابقه بعد تغییر شامل تعهدات بیمه 14درصدی میشه یا نه ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله امکان تغییر شرایط برای شما وجود دارد
   سوابق قبلی شما به منوال سابق باقی می ماند و باقی سوابق به شکل جدید منظور میگردد

 58. صادق

  سلام
  من ۱۱سال پیش یک ماه بیمه داشتم ودیگر پرداخت نکردم آیا امکان خرید معوقات هست

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با مراجعه به کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی نسبت به امکان سنجی درخواست خود اقدام نمایید

 59. زهرا

  من پرسیدم میشه با ۲۰ سال سابقه تلفیقی بازنشسته شد گفتند نه باید تمام بیست سال اجباری باشین در صورتی که تامین اجتماعی فقط ۶ ماه آخر سابقه رو نگاه میکنه اگه مشمول قانون کار باشید با بیست سال سابقه و ۴۲ سال سن باز نشسته میشوید موفق باشید

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله نوع بیمه نامه اهمیتی ندارد و مجموع سوابق برای پرداخت مستمری در نظر گرفته خواهد شد

 60. علی

  با سلام
  من 33 سال دارم. جایی شاغل نیستم و در منزل کار ترجمه انجام می دهم. سابقه بیمه تامین اجتماعی هم ندارم. پایان خدمت دارم. بهترین گزینه برای من چیست؟
  با سپاس

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 61. مهتاب

  با سلام پدرم دفترچه دامدای داره و سنش هم ‌۵۶ سال هست،آیا میتونه از این طریق بیمه دامداری بشه ،و چند ساله واسش رد میشه؟ و

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 62. علی

  سلام، من سابقه بیمه ندارم اصلا جایی هم کار نمی کنم ولی کارت معافیت سربازی دارم آیا می تونم خودم بیمه خویش فرما تامین اجتماعی کنم؟؟؟؟
  و در ادامه اگر جایی استخدام شدم می تونم ادامه این بیمه رو استفاده کنم برای کار
  ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   برای استفاده ازین خدمات باید حتما سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشید
   در ادامه سوابق هم میتوانید از همین کد بیمه استفاده نمایید

 63. راضیه

  سلام من سابقه بیمه شانزده سال دارم آیا در سال های آخر باید در جایی مشغول به کار باشم یا خیر از طرفی چون سنم زیاد میباشد آیا به من کار میدهد تا بیمه ام رد شود یا خیر

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید از بیمه مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری برای تکمیل سوابق بیمه ای خود استفاده نمایید

 64. محمد هادی

  سلام من بیمه اختیاری تامین اجتماعی بودم سه ماه پرداخت نکردم . قطع شده چجوری میتونم دوباره ادامه بدم بیمه رو؟
  ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با مراجعه به کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی نسبت به پرداخت اقساط معوقه خود اقدام نمایید

 65. محمد هادی

  سلام من بیمه اختیاری تامین اجتماعی بودم سه ماه پرداخت نکردم . قطع شده چجوری میتونم دوباره ادامه بدم بیمه رو؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با مراجعه به کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی نسبت به پرداخت اقساط معوقه خود اقدام نمایید

 66. Mm

  سلام
  من و همسرم میخواهیم بیمه اختیاری بنویسیم ولی نه من و نه همسرم سابقه بیمه تامین اجتماعی نداریم.همسرم سرباز هست.آیا میشه دوران خدمت رو به عنوان سابقه بیمه حساب کرد؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   یکی از شروط اصلی برای بیمه اختیاری داشتن حداقل سی روز سابقه بیمه تامین اجتماعی است که متاسفانه طبق گفته شما،فاقد آن می باشید

 67. الهام ناظمی

  با سلام بنده 19سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم که اجباری و بیمه بیکاری بوده است سن بنده 40سال است بهترین گزینه برای من با شرایط موجود کدام نوع بیمه اختیاری یا زنان خانه دار تامین اجتماعی است برای دریافت مستمری کامل و در صورت امکان حداکثر آیا در بیمه زنان خانه دار میتوان دو سال آخر را مبلغ بیشتری ÷رداخت کرد جهت دریافت مبلغ مستمری بالاتر

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت انتخاب بیمه اختیاری با توجه به سوابق بیمه ای شما،بهره مندی شما از خدمات مربوط به بازنشستگی به سقف مد نظر شما نزدیک تر خواهد بود

 68. رضا

  سلام
  من با 21 سال سابقه بیمه از کارگاهی که مشغول بودم ترک کار کردم حال برای ادامه بیمه ایا اختیاری مناسبه یا باجوازی که دارم کارفرما می تونم بیمه بشم ضمنا همسرم نیز جواز کسب داره کدوم راه رو پشنهاد میکنید سن هم 46 ساله ممنون از وقتتون

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که کد کارگاهی فعال دارید میتوانید از این طریق نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید و سوابق بیمه خود را ادامه دهید

  2. رضا

   سلام کد کارگاهی ندارم فقط جواز محل کسب رو دارم ایا اختیاری انجام دهم یا با جواز کارفرما می توانم انجام دهم سپاس

   1. بیمه بازار

    سلام وقت بخیر
    با استفاده از جواز خود میتوانید نسبت به دریافت کد کارگاهی اقدام نمایید

 69. علی

  از یکی ازصندوق های بازنشستگی بخش خصوصی با 15 سال سابقه حقوق دریافت می کنم و40 سال دارم آیا این امکان وجود داره که برای خودم بیمه مشاغل آزاد رد کنم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بیمه مشاغل آزاد مناسب افرادی است که جواز کسب و یا مدرک فنی دارند و مشغول به کار هستند اما از طریق کارفرما بیمه نیستند و در صورتی که شما از طرف محل کار خود تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشید امکان انجام بیمه مشاغل آزاد وجود ندارد.

 70. بهرام

  سلام،پدرم فوت شده و مادرم حقوقشو میگیره،ایا مادرم با ۵۱سال سن میتونه بیمه بشه و بعد بازنشستگی حقوق بگیره؟بیمه ازاد یا خانه داری؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله، هرچند ایشان درحال حاضر در حال دریافت حقوق بازنشستگی هستند و پوشش درمانی و بیمه تکمیلی سازمان تامین اجتماعی را نیز دارند اما در صورت درخواست می‌توانند چه به صورت خویش‌فرما و چه به صورت زنان خانه دار بیمه شوند و در زمان بازنشستگی ۲ حقوق دریافت کنند.

 71. شایان محبوب

  سلام من بازاریاب بیمه البرز هستم ولی از سمت بیمه البرز , بیمه تامین اجتماعی نشدم و فقط در ازای بردن مشتری پورسانت دریافت میکنم ایا میتونم برای بیمه مشاغل ازاد اقدام کنم؟ 29 سالمه و کارت معافیت سربازیم دارم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه کارت معافیت از خدمت سربازی دارید برای بیمه خویش فرما بدون سابقه هیچ محدودیتی ندارید.
   از طرفی با توجه به اشتغال شما، بیمه مشاغل آزاد مناسب شما است و میتوانید با مراجعه به میز خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مراحل ثبتنام و عقد قرارداد بیمه خویش فرما را به صورت غیر حضوری انجام دهید.

 72. معبودی

  سلام خانمی ۳۷ ساله هستم بااحتساب بیمه بیکاری و زمان بارداری ۹ سال و ۳ماه سابقه دارم با وقفه های چندماهه.درحال حاضر خانه دارم واز بیمه درمانی همسرم استفاده میکنم.برای ادامه بیمه توصیه میکنید که از بیمه اختیاری استفاده کنم یا مشاغل آزاد؟منظور از بیمه زنان خانه دار کدام هست؟ و اینکه قبل از انعقاد هرگونه قراردادی آیا لازم هست برای وقفه ها کسر از بیمه پرداخت کنم؟ ونهایتا چندساله میتوانم بازنشستگی بگیرم؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما در حال حاضر 9 سال سابقه دارید و برای بازنشستگی با حداقل حقوق (10 روز حقوق) فقط به 7 ماه سابقه نیاز دارید اما از نظر سنی تا بازنشستگی 18 سال فاصله دارید.
   شما با انتخاب بیمه زنان خانه دار میتوانید 18 سال حق بیمه پرداخت کنید و در سن 55 سالگی با سابقه 27 سال با حقوقی بسیار بالا بازنشسته شوید.
   در ضمن امکان پرداخت حق بیمه برای مدت هایی که وقفه افتاده وجود ندارد.
   برای آشنایی با بیمه زنان خانه دار نیز میتوانید “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 73. نسترن

  با سلام بنده معلم حق التدریس هستم تا الان بیمه همسرم بودم وسابقه کار نداشتم میخواستم یک سال سابقه کار داشته باشم امسال مدرسه با ۱۰۰ ساعت کار در ماه ،۱۰ روز بیمه پرداخت میکند چون میخواستم سابقه کار داشته باشم آیا میشود با هزینه خودم آن ۲۰ روز دیگر را به مدرسه بپردازم ومدرسه ۳۰ روز کامل پرداخت کند
  برای تابستان که مدرسه تعطیل هست چطور پرداخت کنم که یک سال کامل شود

  1. بیمه بازار

   سلام
   این به توافق شما و مدرسه بستگی دارد.
   اما سازمان تامین اجتماعی در خدمات غیرحضوری خود این امکان را فراهم کرده تا سابقه کسر از ماه خود را کامل کنید.
   البته این سابقه به صورت خویش فرما محاسبه میشود و جزو بیمه اجباری شما نخواهد بود.

 74. مسعود

  عرض سلام.
  لطفا بفرمایید که حداقل سن برای بیمه اختیاری چقدر است؟ مثلآ می توان فرزند 5 ساله را بیمه اختیاری کرد و برای او هر ماه حق بیمه پرداخت کرد تا مثلا در سن 35 سالگی بازنشسته شود؟ تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   حداقل سن برای بیمه خویش فرما تامین اجتماعی 18 سال است و بازنشستگی نیز بر اساس 30 سال سابقه یا 60 سال سن، هر کدام زودتر فرا برسد اتفاق خواهد افتاد.
   در صورتی که قصد دارید برای آینده فرزند خود از سن کم سرمایه گذاری کنید پیشنهاد ما بیمه عمر و سرمایه گذاری است.
   برای آشنایی بیشتر با این بیمه میتوانید “چرا به بیمه‌ عمر و سرمایه‌گذاری نیاز داریم؟” را مطالعه کنید.

 75. شیدا

  سلام
  آیا این امکان وجود داره که من برای خودم بیمه مشاغل آزاد رد کنم بدون حمایت درمان و از اون طرف خدمات حمایت درمان رو تحت تکفل بیمه همسرم باشم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله، در صورت درخواست شما می‌توانید سرانه درمان بیمه مشاغل آزاد خود را پرداخت نکنید و از نظر بیمه درمانی تحت تکفل بیمه همسر خود باشید.

 76. ولید کعبی

  همزمان نبود با فاصله زمانی شاید ۲ ماه بود

  1. بیمه بازار

   با توجه به گفته شما برای خردادماه 2 بار حق بیمه واریز شده، یک بار به صورت اجباری و یک بار به صورت خویش فرما که این اتفاق مصداق واریز همزمان 2 حق بیمه برای یک ماه است و مشمول جریمه میشود.
   پس بهتر است سریعا جهت جلوگیری از جریمه به شعبه خود مراجعه کنید.

 77. محمدکاظم رحیمی

  سلام من 23 سال سن دارم، مدرک دیپلم و پایان خدمت هم ندارم مشغول کار هستم میتونم توسط کارفرما بیمه بشم با توجه به نداشتن پایان خدمت

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه کارفرما شما را بیمه خواهد کرد، شرط سابقه بیمه و پایان خدمت دیگر ضرورت ندارد و بدون محدودیت میتوانید بیمه شوید.
   در ضمن بعد از بیمه شدن توسط کارفرما بدون داشتن کارت پایان خدمت امکان بیمه خویش فرما نیز برای شما فراهم میشود.

 78. نسرین

  سلام وقتتون بخیر
  من آرايشگر هستم و بیمه مشاغل آزاد با نرخ ۱۸درصد خانم هستم
  سابقه سیزده سال
  میخوام ببینم بعد از فوت بازماندگان میتونن مستمری بگیرند و شرایط بازنشستگی برای من چطوره الان ۴۷ سال دارم
  چه سنی بازنشسته میشم و دوسال آخر بیمه رو چه پیشنهادی دارید ممنونم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه حق بیمه 18% پرداخت میکند، پوشش پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بر روی بیمه شما وجود دارد.
   سن بازنشستگی زنان خانه دار نیز 55 سال است و برای بازنشستگی باید حدقل تا این سن بیمه پرداخت کنید و چون سابقه شما به 20 سال خواهد رسید، حداقل حقوق پایه را نیز دریافت خواهید کرد.
   از بابت 2 سال پایانی نیز نمیتوانید افزایش غیر قابل توجیهی بر روی حق بیمه داشته باشید چرا که سازمان این افزایش ها را قبول نخواهد کرد.

 79. ولید کعبی

  با سلام.بنده خرداد ماه را بیمه خویش فرما بودم و تمام مبلغ را پرداخت کردم ۲ ماه بعد از آن دوستی برای بنده بازم خرداد ماه را بیمه رد کرده بود یعنی الان که سابقه رو دیدم ۲ بار خرداد ماه لحاظ شده میشه بفرمایید بنده چطور میتوانم این را تفکیک کنم.با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   همزمان بیمه شدن هم از جانب کارفرما و هم به صورت خویش فرما مشمول جریمه خواهد بود.
   در صورتی که سهوا این اتفاق برای شما افتاده است لازم است تا سریعا موضوع را به شعبه تامین اجتماعی اطلاع دهید تا مشکلی برای سوابق شما ایجاد نشود.

 80. غزل

  سلام
  برادر من ۳۹ سال داره و تا الان از هیچ بیمه ای استفاده نکرده. الان میخواد خودش رو بیمه کنه. لطفا راهنمایی کنید که چه بیمه ای برای ایشون بهتره. ضمن اینکه برادر اینجانب داربست کار هستن و صاحب کارشون قبول نمیکنه کارگرها رو بیمه کنه. اخوی بنده کارت پایان خدمت دارن

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به داشتن کارت پایان خدمت، در صورتی که مشغول به کار هستند اما توسط کارفرما بیمه نشده اند میتوانند به صورت خویش فرما (مشاغل آزاد یا اختیاری) خود را بیمه کنند.
   حق بیمه مشاغل آزاد از بیمه اختیاری کمتر است و پوشش های متفاوتی دارند که در مقاله بالا توضیح داده شده.
   برای ثبت نام و پرداخت حق بیمه میتوانید به سامانه الکترونیکی تامین اجتماعی و یا شعب و کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 81. M

  سلام من هیچ سابقه جز سربازی هیچ سابقه بیمه ای ندارم سر هیچ کاری هم نیستم چطور میتونم برا خودم بیمه بریزم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به پایان خدمت شما میتوانید خود را به صورت خویش فرما بیمه کنید.
   در صورتی که به صورت آزاد فعالیت میکنید بیمه مشاغل آزاد مناسب شما خواهد بود و در غیر اینصورت بیمه اختیاری مناسب شما خواهد بود.
   در ضمن پس از 2 سال پرداخت حق بیمه میتوانید سوابق سربازی خود را نیز با پرداخت مبلغی به سابقه بیمه اضافه کنید.

 82. علی

  سلام یه نفر با ۱۵ سال سابقه استعفا داده و از صندوق خاصی مثل کانون سردفتران یا کانون وکلا مستمری بازنشستگی دریافت میکنه و بیکار هست. آیا با ۴۰ سال سن میتونه از طریق مشاغل آزاد در تامین اجتماعی هم حق بیمه واریز بکنه؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   این شخص به دلیل داشتن سوابق تامین اجتماعی میتواند بیمه ی خویش فرما را براساس شرایط مندرج در قانون تهیه نماید

 83. فرهاد

  سلام خسته نباشید
  من ۴ سال سابقه بیمه دارم از سال ۱۳۹۰ بیمم قطع شده دو تا بچه هم دارم الان میخوام دوباره ادامه بدم بیمه رو
  هم مدرک فنی و حرفه ای دارم هم گواهینامه پایه دوم ، لطفا راهنمایی کنید بنده رو که کدوم روش رو انتخاب کنم که بدردم بخوره با توجه به اینکه درآمدم کم هستش و نمیتونم مبالغ بالا بپردازم.

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که به صورت آزاد مشغول به انجام فعالیت هستید میتوانید به صورت مشاغل آزاد خود را بیمه کنید.
   حق بیمه در این نوع از بیمه از تمامی بیمه ها کمتر است و حقوق توسط خود شما توافق میشود.
   برای شروع باید به وبسایت خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 84. هاشمی

  باسلام
  2 سال پیش از کارم استعفاء دادم و تا الان دیگه حق بیمه پرداخت نکردم.
  45 سالمه و 10سال سابقه بیمه دارم.
  برای ادامه بیمه ام چیکار کنم؟
  آیا میشه حق بیمه این 2 سال و که پرداخت نکردم به صورت یکجا یا اقساط بپردازم که بیمه ام خراب نشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به سابقه قبلی و سن شما میتوانید به صورت خویش فرما (اختیاری یا مشاغل آزاد) بیمه کنید و در ادامه در 60 سالگی با 25 سال سابقه بازنشسته شوید.
   اما برای 2 سال گذشته به هیچ وجه نمیتوانید حق بیمه پرداخت کنید و این 2 سال وقفه در سابقه شما محاسبه خواهد شد.

  2. میرابوالفتح صدرزاده

   باعرض سلام، من از سال ۱۳۶۲سوابق پراکنده بیمه ای دارم ولی در حال حاضر نه بیمه دارم و نه چیزی بعنوان بازنشستگی دریافت میکنم، ضمنا” در زمان جنگ تحمیلی بعنوان داوطلب یکسال خدمت نیز انجام داده ام که گویا تبدیل میشود به دو دوره احتیاط، درحال حاضر در سن ۶۰سالگی هستم راهنمائی بفرمائید که کلیه سوابقم بایستی چه مقدار باشد البته با محاسبه یک سال خدمت که عرض کردم، تا اینکه بتوانم مستمری بازنشستگی دریافت نمایم؟ واحیانا”درصورتی که سوابق موجود به اون حد نصاب نرسیده باشد. آیا میتوانم مابه التفاوتی را که تعلق میگیرد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایم. ودرصورتی مه جواب مثبت است بصورت اقساط نیز میسر میباشد؟
   و مضافا” باشرایط سنی من کلا” چه مقدار بایستی بصورت نرمال سابقه داشته باشم که حائز شرایط دریافت مستمری باشم؟
   باتشکر و سپاس

   1. بیمه بازار

    سلام وقت بخیر
    در صورت که شما دارای سی روز سابقه تامین اجتماعی باشید و سن شما بیشتر از پنجاه سال باشد باید مازاد سال های پنجاه سال را(در خصوص شما ده سال) پرداخت حق بیمه انجام شود تا امکان صدور بیمه ی تامین اجتماعی خویش فرما فراهم شود

 85. کریمی

  باسلام ، سوالم به حضورتان این است ، مثلا فردی خدمت سربازیش تموم بشه و بعد مدتی ( یکسال، دوسال ) پرداخت بیمه خویش فرما یا همون اختیاری داشته باشه و مدت سربازیش رو به بیمه اضافه کنه مثلا بشه ۴ سال سنوات بیمه ،، اگر بعد از این مدت توی سازمانی مشغول به کارانجام بشه که بیمه اجباری براش پرداخت کنن ،، آیا تاثیری در قبولی یا رد سابقه بیمه اختیاری اش دارد یا خیر براساس همون ادامه ی سنوات بیمه براش بیمه محاسبه خواهد شد. ممنون میشم پاسخ بدین

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای اضافه کردن مدت خدمت سربازی به سابقه بیمه لازم است حداقل ۲ سال سابقه بیمه داشته باشید و در زمان درخواست، بیمه پرداز باشید.
   در صورتی که زمانی نوع بیمه از اختیاری به اجباری تغییر پیدا کند تمام سوابق قبلی اعم از اختیاری و خدمت سربازی به قوت خود باقی خواهد ماند و تاثیری بر قبول یا رد سنوات نخواهد داشت.

 86. سهیلا صالح زاده

  سلام وقت بخیر بنده ۴سال سابقه بیمه دارم البته ۱ سالش و اختیاری ریختم و الان خانه دار هستم ولی برام خیلی سنگینه چون ۲۷% انتخاب کردم که تمام مزایا رو داشته باشه الان شنیدم با ۳۰۰ هزار تومان میشه بیمه تامین اجتماعی باشم ولی نمی دونم این ۳۰۰ هزار تومان چه چیزهایی رو شامل میشه لطفا راهنماییم کنید ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   احتمالا شما در حال حاضر بیمه‌پرداز اختیاری سازمان تامین اجتماعی هستید که بیشترین حق بیمه را در بین بیمه ها دارد.
   با توجه به خانه دار بودن توصیه میکنیم بیمه زنان خانه دار را مد نظر داشته باشید و حتما مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 87. سجاد

  سلام و وقت بخیر من با احتساب خرید سربازی و بیمه بیکاری که الان میگیرم 18 سال سابقه پرداخت بیمه در محل کار دارم الان بیکار شدم بیمه خویش فرما چطور باید انجام بدم که بچه هام دفترچه داشته باشن ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که قصد قرار گرفتن تحت پوشش بیمه خویش فرما را دارید ۲ راه پیش روی شما قرار دارد:
   ۱. بیمه اختیاری است که این بیمه از ابتدا دارای پوشش درمانی برای شما و افراد تحت تکفل شما است.
   ۲. بیمه مشاغل آزاد که به مانند بیمه اختیاری است اما برای پرداخت حق بیمه پوشش های مختلف قابل انتخاب است و برایداستفاده از پوشش درمانی باید مبلغی به عنوان سرانه درمان پرداخت کنید تا شخص شما و افراد تحت تکفل بتوانند از دفترچه بیمه درمان استفاده کنند.

 88. فخرالدین

  سلام .من ۸ سال برا یه شرکت کار کردم .بنا به یه دلایلی خودم انصراف دادم .خواستم ببینم برا اینکه بیمه ام خراب نشه چکار باید بکنم .از کدوم بیمه استفاده بکنم

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که قصد دارید تا سابقه بیمه خود را ادامه دهید 2 راه پیش رو دارید:
   راه اول ادامه بیمه به صورت بیمه مشاغل آزاد است در صورتی که جایی مشغول به کار باشید و راه دوم بیمه اختیاری است که نیاز به اشتغال دارد و سابقه بیمه قبلی شما برای قرار گرفتن تحت پوشش این بیمه کفایت میکند.

 89. بهروز

  سلام من اول ۳۰ درصد شرکتی بیمه بودم کار قراردادی بود و تمام شد بعد ۲۷ درصد بیمه اختیاریکردم بعد یه مدت هزینش زیاد شد ۱۲ درصد اختیازگری بیمه کردم بعد یه مدت استخدام یه شرکت شدمو کار قراردادی ، الان دوباره بخوام ۱۲ درصد مشاغل آزاد بیمه کنم سابقم خراب میشه؟ منظورم با تغییر درصد بیمه و از اجباری به بیمه اختیاری رفتنو بعد بیمه مشاغل آزاد تو بازنشستگی حقوقمو خراب نمیکنه؟ و اینکه کل سابقم با این تفاسیر حدود ۱۰ یا یازده ساله، ممنونم

  1. بیمه بازار

   سلام
   تفاوت نرخ های بیمه به هیچ وجه بر حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد.
   این تفاوت صرفا به علت تفاوت در پوشش هایی مانند فوت و ازکارافتادگی است و تاثیری بر سوابق نخواهد داشت.
   حقوق بازنشستگی براساس حقوق توافق شده در ۲ سال پایانی محاسبه می‌‌شود.

 90. میرشریفی

  ۴۹ ماه سابقه کار دارم هفته ای ۳۳ ساعت ، چند ماهی هست که دیگه در محل قبلی شاغل نیستم و تحت کفالت بیمه تامین اجتماعی پدرم هستم ، ایا میتونم بیمه خویش فرما کنم خودمو تا وقتی جای جدید شاغل بشم ؟ و اینکه این بیمه به درد بازنشستگی میخوره ؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله، شما میتوانید زمانی که مشغول به کار نیستید خود را به صورت خویش‌فرما بیمه کنید تا به سابقه‌تان لطمه وارد نشود.
   بیمه خویش فرما نیز مانند بیمه اجباری دارای پوشش درمانی است و تفاوت آن با بیمه اجباری نداشتن پوشش بیکاری است و سابقه آن در پرونده شما کاملا معتبر است.

 91. احمد

  سلام عرض ادب و خسته نباشید
  من قرادادم با یه شرکت تموم شده با با حقوق پایین میخواد دوباره باهام قراداد ببنده و من نمیتونم با وجود متاهل بودم با اون عدد قراداد بندم ولی همچنین گفتم میخوام ازشرکت برم بهم نامه عدم نیاز نمیدن و حتی حقوقم رو اضافه نمیکنن .. چطوری میتونم برم بیمه بیکاری با وجود این شرایط

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شرایط بیمه بیکاری در صورتی که نامه عدم نیاز به اضافه باقی شرایط مندرج در متن بالا فراهم شود امکان پذیر است
   شما میتوانید با مراجعه به نهادهای ذیربط نسبت به موضوع اعلامی خود طرح شکایت داشته باشید

 92. علیرضا

  سلام وقت بخیر….من با 7 سال سابقه کار از شغلم کنار گیری کردم و برای بیمه بیکاری نمیتونم نامه عدم نیاز بگیرم …میشه از بیمه بیکاری یه جوری استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   یکی از شروط اصلی دریافت بیمه بیکاری این است که حتما به‌صورت غیر ارادی بیکار شده باشید که طبق شرایط شما این امکان وجود ندارد

 93. رامین

  با سلام و وقت بخیر!
  ببخشید بنده از وکالت قبول شده ام و چند وقت دیگر قراره کارآموزی را شروع کنم؛ بنده چطور بیمه ای را می توانم انتخاب کنم که هم هزینه های درمان را پوشش بده و هم همه مزایایی که بیمه اجباری دارد از جمله بازنشستگی و …؛ شامل شود؟
  سوال دوم اینکه اگر بعد از مدتی مثلا با یک شرکتی همکاری داشته باشم و اون شرکت من رو بیمه کنه اون سال هایی که خودم بیمه رد کرده بودم برایم سابقه کار محسوب میشه؟
  پیشاپیش از جواب گویی شما متشکرم.

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در ابتدای باید بدانید برای پوشش هزینه های درمان شما باید بیمه درمان انفرادی را تهیه نمایید و در صورت تمایل به دریافت شرایط مناسب برای دوران بازنشستگی باید بیمه عمر تهیه نمایید
   در صورتی که سابقه بیمه تامین اجتماعی از هر طریقی برای شما ایجاد شده باشد آن جز سوابق تامین اجتماعی محسوب میشود

 94. حمید

  با سلام.
  اول اینکه ایا میتونم سابقه بیمه نیروهای مسلح رو انتقال بدم به تامین اجتماعی یا خیر

  دوم اینکه اگر من پروانه کسب داشته باشم و بخوام برای خودم و کارگرام بیمه ترتیب بدم،بعنوان کارفرما چقد باید هزینه هر ماه رو بدم؟

  سوم هم اینکه اگر بخوام از بیمه یه دفتر یا شرکت خدماتی استفاده کنم، باید حتما اونجا شاغل باشم یا خیر، همچنین میزان پرداختی ماهیانه از طرف اونجا بعنوان کارگر چقد هستش؟
  تشکرات

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   امکان تجمیع دو نوع مختلف بیمه پایه وجود ندارد
   در ارتباط به هزینه پرداختی به عنون کارفرما براساس نوع فعالیت شغلی شما براساس نرخ مصوب هر دسته شغلی توسط تامین اجتماعی به شما اعلام خواهد شد
   در ارتباط با موضوع آخر در صورت که قرارداد منعقد شده با کارفرما وجود داشته شرط اشتغال وجود دارد اما نوع اشتغال به صورت حضوری یا دورکار بسته به نظر کارفرما دارد

 95. بی نام

  سلام
  من رشته م صنایع دستی هستش. میخواستم بدونم چحوری میتونم خودمو بیمه کنم؟ یعنی تو مشاغل آزاد باید این کار انجام بشه؟ و هزینه ماهانه ش برای امسال چقدر هستش؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به نوع فعالیت، شما میتوانید به هر دو صورت اختیاری و مشاغل آزاد خود را بیمه کنید.
   در صورتی که در گذشته سابقه پرداخت بیمه داشته باشید، مبلغ حق بیمه براساس آخرین حق بیمه پرداختی محاسبه میشود.
   اما در غیر اینصورت حداقل حق بیمه برای شما محاسبه میشود که بر اساس نرخ های 12،14،18 و 27% متغیر است.

 96. سعید

  سلام. من ۳ سال پیش سرکار بیمه تامین اجتماعی بودم با ۷ماه سابقه یه تصادف شدید کردم.بیمه نزریک ۸،۹ماه بهم استعلاجی داد بعد به من گفتن باید یا برگردی سرکارت یا از بیمه دربیای، من که پام خوب نشده بود مجبور شدم از بیمه خارج شدم. حالا بعد ۳ سال پای من عفونت شدید کرده و نیاز به عمل داره آیا میتونم خودمو بیمه کنم بلافاصله عمل بشم؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   امکان این موضوع برای شما وجود دارد و شما میتوانید با استفاده از بیمه خویش فرما خدمات درمانی خود را پوشش دهید

 97. امین

  با سلام و خسته نباشید

  من شاغل هستم ولی گاهی بنا به دلایلی مرخصی طولانی مدت و بدون حقوق میگیرم که بیمه من توسط کارفرما پرداخت نمیشه ولی وقتی مجددا مشغول به کار میشم بیمه من توسط کارفرما پرداخت میشه.
  حالا میخوام بدونم اون زمانهایی که بیمه من پرداخت نمیشه من چجوری باید خودم پرداخت کنم و چه نوع بیمه ای باید پرداخت کنم که مثل قبل هم جز سابقه ام باشه و هم اینکه هزینه درمان رو ساپورت کنه ؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که بیمه شما توسط کارفرما قطع میشود، میتوانید تحت پوشش بیمه خویش فرما قرار بگیرید تا سابقه شما به صورت مستمر ادامه یابد.
   در ضمن سازمان تامین اجتماعی اخیرا این امکان را برای افرادی که به صورت پاره وقت مشغول هستند فراهم کرده تا باقی سابقه از ماه را به صورت اختیاری پرداخت کنند.
   این سرویس در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی قابل مشاهده است.

   1. صبا

    سلام و خسته نباشید.
    خواسم بپرسم اگi کسی بیمه مشاغل ازاد و حرف باشه مثلا ۳ سال یا کمتر پرداخت کن بعد اون نتونه بپردازه ایا دولت پول اون ۳ سال بیمه رو ب حساب پرداخت کننده میریزه میتونیم پس بگیریم؟

    1. بیمه بازار

     سلام
     بیمه تامین اجتماعی یک قرارداد در جهت پوشش های درمانی و بازنشستگی محسوب میشود، اما برخلاف بیمه عمر که در هز زمان میتوانید اندوخته خود را دریافت کنید، در این بیمه امکان بازپس گیری حق بیمه وجود ندارد اما سوابق شما همیشه پابرجا خواهد ماند.

 98. اکبر

  اگر کسی سن پنجاه سال بیمه شد برای بازنشستگی باید تا هشتاد سال پرداخت بیمه داشته باشد آیا این مسأله منطقیه یا تسهیلاتی می‌تونه داشته باشه که در سن کمتری بازنشسته بشه مثلا ۶۵

  1. بیمه بازار

   سلام
   با سابقه ۲۰ سال نیز میتوان با حقوق کامل بازنشسته شد.
   اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که بازنشستگی را امکان پذیر میسازد هرچند با حقوق کمتر‌‌.
   به طور مثال با سابقه ۱۰ سال حق بیمه میتوان با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شد و یا با سابقه ۱۵ سال میتوان با حقوق ۱۵ روز بازنشسته شد.

 99. یونس

  با سلام من پدرم سه سال و دو ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی دارد و سه سال تقریبا سابقه بیمه کشاورزی دارد و دو سال هم خدمت سربازی چطور جمعشون کنیم با هم‌ که سابقه درست حسابی بشه براش و الان دیابتی و دیسک کمر دارد دیگه شاغل نیست چکار کنیم که حقوق ماهانه بگیرد؟ باتشکر

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که تمامی بیمه ها از یک طریق باشند امکان تجمیع بیمه ها و دریافت مقرری های مربوط به دوران بازنشستگی وجود دارد ولی در غیر این صورت این امکان وجود ندارد.

 100. باران

  سلام همسر من ۳ساله بیمه تامین اجتماعی هست و سر کار میره کارفرما این ماه و ماه قبل بیمه رو رد نکرده و من باردارم تا آخر مهر زایمان میکنم و بیمه نداریم می‌تونه خودش این ماهو پرداخت کنه حتی یک روز که برای زایمان بیمه فعال باشه؟
  یا باید ۳۰ روز کامل رو پر اخت کنه اصلا امکان پرداخت شخصی هست یا نه فقط کارفرما حق پرداخت داره؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   به دلیل اینکه اسم ایشون در لیست کارگاه مذکور هست پرداخت باید از طریق کارفرما انجام شود

 101. مهدی

  باسلام مدت تقریبا۲سال تویه شرکتی بعنوان راننده لودرمشغول بکاربودم ولی الان یه ۱۰روزی میشه بدلیل پایین بودن فشارکاربهم گفتن دیگه نیازبهت نداریم؛؛آیامیتونم ازبیمه بیکاری استفاده کنم وچقدبیمه بیکاری بهم میده؛؛درضمن اگه بخام خودموبیمه آزادخویش فرماکنم مشکلی نداره چون میخام بیمه بیکاری بگیرم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه بیش از یک سال در آخرین کارگاه مشغول به کار بوده‌اید با داشتن نامه عدم نیاز می‌توانید تا ۳۰ روز پس از تاریخ بیکاری اقدام به دریافت بیمه بیکاری کنید.
   حقوق بیمه بیکاری برابر با ۵۵٪ حقوق دریافتی شما بوده است.
   در ضمن همزمان نمیتوانید از بیمه بیکاری و بیمه خویش فرما استفاده کنید.

 102. حمیدرضا

  با سلام
  بنده یازده سال بیمه نیروهای مسلح دارم بنا به دلایلی از نیروهای مسلح ترک خدمت کردم ولی سابقه بیمه رو دارم الان جایی هم بیمه نیستم چطوری میتونم این یازده سال بیمه رو به تامین اجتماعی انتقال بدم و آیا باید مبلغی هم به تامین اجتماعی پرداخت بشه تا سابقه بیمه حساب بشه و ۳۸ سال سن دارم و تا چند سال دیگه باید بیمه پرداخت کنم ایا امکانش هست با ۲۰ سال سابقه بیمه سن ۵۰ سالگی بازنشسته بشم?

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که ۱۰ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشید می‌توانید درخواست انتقال سابقه خود را داشته باشید.
   براساس حق بیمه تامین اجتماعی و مبلغ حق بیمه در بیمه نیروهای مسلح شاید مبلغی تحت عنوان مابه‌الفتاوت دریافت شود.
   حداقل سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال می‌باشد و در صورتی که زودتر از این سن به سابقه ۳۰ سال برسید می‌توانید زودتر بازنشسته شوید.

 103. محسن

  سلام. من شغلم آزاده و طراحم ولی جواز کسب ندارم و فریلنسری کار میکنم. الان بیمه اختیاری دارم. میتونم تبدیلش کنم به مشاغل آزاد 18 درصدی؟ کدوم حقوق بازنشستگی بالاتری داره؟ اختیاری یا مشاغل آزاد 18؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   برای تحت پوشش قرار گرفتن حتماً باید کارت پایان خدمت داشته باشید. (البته فقط برای متقاضیان آقا) یا سابقه پرداخت حداقل ۳۰ روز حق بیمه را داشته باشید. اگر هیچ‌کدام را ندارید باید حتماً حرفه‌ای را یاد بگیرید و پروانه کسب دریافت کنید تا بتوانید تحت پوشش قرار بگیرید.
   داشتن مدرک به طور حتمی برای دریافت این خدمات الزامی است

 104. مهران

  سلام وقت بخیر.شرایط کاری بنده به این صورته که دو یا سه ماه بیمه اجباری پرداخت میشه بعد بعلت پایان پروژه بیکار میشم میخواستم ببینم در ایام که وقفه بین پرداخت بیمه اجباری هست که گاها تا ۳ تا ۴ ماهم طول میکشه میشه بیمه مشاغل ازاد پرداخت کرد و وضعیت قراردادش بعد از شروع مجدد کار و پروژه به چه صورته و اینکه مرتب مجبورم قراداد بیمه مشاغل آزاد ببندم و لغو کنم مشکلی پیش نمیاد؟و تاثیر منفی در شرایط بازنشتگی نداره؟ممنون میشم پاسخ بدید

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید از بیمه خویش فرما بهره مند شوید
   متقاضی بیمه نباید در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار باشد.
   دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
   دارا بودن حداکثر ۵۰ سال سن( مرد و زن)
   نوع بیمه ی شما نیز در سابقه سنوات تامین اجتماعی شما و مقرری بازنشستگی تفاوتی ایجاد نمیکند

 105. بتی

  با سلام پدرم بیمه کارگری پرداخت کردن و الان میخوان بعد از ۱۵ سال حکم بازنشستگیشون رو بگیرن. من مجردم و بیمه مشاغل آزاد رد میکنم، و تهت بیمه ی پدرم هم هستم. اما الان به من میگن باید برای اینک همچنان تهت بیمه ی پدرم باشم بیمه ی خودم رو از مشاغل به زنان خانه دار تبدیل کنم.
  این درسته؟ و اگر من تغییر بدم ،مبلغ قسطی ک پرداخت میکنم بیشتر میشه؟

  1. بتی

   میشه راهنماییم کنید🙏

  2. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   با توجه به قانون انجام این مورد الزامی است
   و عدد حق بیمه پرداختی ماهیانه شما نیز با آنچه تا بحال پرداخت میکردید نیز متفاوت است

 106. پریسا

  سلام و وقت بخیر.همسر من فوت شدن و بنده حقوق مستمری همسرم رو دریافت میکنم و همچنین شاغل هستم بیمه اجباری دارم.در صورت ترک کار آیا حقوق بیکاری شامل بنده می‌شود با توجه به اینکه حقوق مستمری همسرم رو دریافت میکنم

  1. بیمه بازار

   سلام
   در ابتدا توجه داشته باشید ترک کار از جانب شما مشمول بیمه بیکاری نیست و حتما باید نامه عدم نیاز از محل کار داشته باشید.
   اما در مورد حقوق همسر باید اشاره کرد که دریافت مستمری همسر فوت شده مانعی برای دریافت بیمه بیکاری همسر نیست.

 107. نازنین

  سلام و وقت بخیر.من پرسنل طرحی بودم که ۳ سال و ۹ ماه بیمه دارم .تیرماه با کارکرد ۱۱روز طرح به پایان رسید.چون اطلاع نداشتم مرداد بیمه واریز نکردم.از ۲۵ شهریور بیمه مشاغل ازاد شدم.آیا نیازی هست که مردادماه و اون ۲۴ روز مانده شهریور رو حق بیمه پرداخت کنم که برای سابقه بیمه به مشکل نخورم؟ ممنونم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما نمیتوانید برای ماه هایی که مشغول به کار نبوده اید و یا قرارداد بیمه مشاغل آزاد نداشته اید حق بیمه پرداخت کنید.
   سوابق شما در پرونده موجود است و در زمان بازنشستگی براساس تلفیق سوابق شما شرایط سنجیده میشود و وقفه در پرداخت بیمه مشکلی در بازنشستگی ایجاد نمیکند.

 108. س.م

  سلام،مادربنده٤٧سال سن دارد و بيمه تامين اجتماعيش رو كميته امداد پرداخت ميكنه سابقه بيمش ٩سال٥ماه هسش ايا امكان داره ك٧ماه را يكجا پرداخت كرد و بازنشسته بشه؟؟؟؟تخت پوشش كميته امداد هس

  1. بیمه بازار

   سلام
   خیر این امکان وجود ندارد، چرا که سن مادر شما هنوز به 55 سال که سن قانونی برای بازنشستگی زنان است نرسیده.
   مادر شما در سن 55 سالگی بازنشسته خواهند شد.
   توجه داشته باشید که در بازنشستگی با 10 سال سابقه، حقوق 10 روز از ماه پرداخت میشود و برای دریافت حقوق کامل باید حداقل 20 سال سابقه و 55 سال سن داشت.

 109. zahra

  سلام
  وقت به خیر
  کسی که در سن 40 سالگی خودش را بیمه ی خانه داری کند در چه سنی بازنشسته می شود؟

  سپاسگزارم

  1. بیمه بازار

   سلام
   حداقل سن بازنشستگی زنان خانه دار 55 سال است و با توجه به شروع بیمه پردازی شما از 40 سال، شما میتوانید در 55 سالگی با 15 سال سابقه بازنشسته شوید که در اینصورت حقوق نصف ماه به شما پرداخت خواهد شد، اما با پرداخت حق بیمه تا 60 سالگی میتوانید با حقوق کامل و 20 سال سابقه بازنشسته شوید.
   برای آگاهی بیشتر میتوانید مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را نیز مطالعه کنید.

 110. علی‌محمد صابری

  سلام پدر من 64 سال داره درصورتی که 8سال حق بیمه خویش فرما پرداخت کرده اگرفوت کنه بیمه بازنشستگی به مادرم تعلق میگیره

  1. بیمه بازار

   سلام
   این موضوع بستگی به نوع بیمه پرداختی دارد.
   اما به صورت کلی در قانون به این موضوع اشاره شده در صورتی که بیمه شده در طول ده سال گذشته پیش از فوت حداقل یک سال بیمه بیمه پرداخت کرده باشد و ۹۰ روز آن در سال پایانی باشد، حقوق بازنشستگی به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

 111. ملیحه قریشی

  سلام. میخاهم خودم بیمه زنان خانه دار کنم. پول بیمه به حساب شخص میزنیم یا خود بیمه؟ شخص یعنی همون نماینده بیمه؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه زنان خانه دار یکی از زیرمجموعه های بیمه خویش‌فرما تامین اجتماعی می‌باشد.
   پرداخت حق بیمه زنان خانه دار از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی و یا کارگزاری‌های آن در سراسر کشور امکان پذیر است و به هیچ وجه نیاز به پرداخت حق بیمه به شخص نخواهد بود.

   1. علیرضا

    با سلام وقت بخیر بنده 26 سال سن دارم و اینکه به مدت 6 سال بیمه واسه خودم مشاغل ازاد رد کردم ، به تازگی وارد یک شرکت شدم مشغول به کار هستم ایا ممکنه اونجا بیمه نشم؟ در ضمن بیمه رد شده من از نوع بیمه تحت پوشش است

    1. بیمه بازار

     سلام
     اگر منظور از بیمه تحت پوشش، داشتن دفترچه بیمه تحت پوشش بیمه والدین باشد باید گفت این دوره برای شما سابقه محسوب نمیشود.
     اما بیمه شدن یا نشدن شما در شرکت محل کار بستگی به قرارداد شما دارد و در صورتی که بیمه شوید، پوشش بیمه قبلی شما قطع خواهد شد.

 112. فاطمه

  سلام من یک زن حودسرپرست هستم که تحت حمایت کمیته امداد هستم وازهمین طریق برام بیمه تامین اجتماعی رد کردن ولی بعداز ۵سال قطع شده وبرام حق بیمه روپرداخت نکردن وخودمم چون دکترنمیرفتم متوجه نشدم قطع شده الان بعداز چندسال متوجه شدم میشه کاری کرد لطفا راهنماییم کنید متشکرم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید در صورت دارا بودن شرایط برای بیمه اختیاری این کار را انجام دهید و از خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوید

 113. شهرام

  سلام روزتون بخیر. در صورتی که شرکتی خارج از ایران بخواهد کارمندان خود را که در ایران مشغول به کار هستند، بیمه تامین اجتماعی کند، شامل کدام یک از بیمه های خویش فرما و اختیاری می شوند؟ هزینه بیمه چگونه محاسبه می شود؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   اگر شما سابقهٔ پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی داشتید و اکنون به هر دلیلی در خارج از کشور زندگی و تحصیل می‌کنید، می‌توانید سابقه بیمه خود را به‌منظور دریافت تسهیلات بازنشستگی کامل کنید.
   به یکی از روش ذیل امکان انجام این فرایند وجود دارد
   زمانی‌که در ایران حضور دارید، می‌توانید به‌صورت حضوری به یکی از صدها شعب سازمان تأمین اجتماعی در ۳۱ استان کشور مراجعه و برای داشتن کد بیمه و برقراری بیمه اختیاری (خویش فرما و یا صاحبان حرف ومشاغل آزاد) درخواست کنید. اگر برای کارفرمایی در داخل ایران کار می‌کنید، اما خارج از ایران سکونت دارید، می‌توانید از خدمات بیمه اجباری بهره‌مند شوید، اما دریافت بیمهٔ بیکاری شما منوط به حضور در ایران و حضور و غیاب است.
   روش دوم آن است که اگر در ایران حضور ندارید، اما خواهان دریافت بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستید، با اعطای وکالت به فردی، امکان ثبت‌نام و حمایت بیمه‌ای از جانب وکیل خود را فراهم کنید. توجه کنید که در وکالت‌نامه، حتما باید قید شده باشد که انجام امور بیمه‌ای نزد سازمان تأمین اجتماعی و وکالت‌ کلی قابل قبول نخواهد بود.
   روش سوم آن است که به یکی از کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی در ده‌ها کشور دنیا مراجعه و نسبت به تکمیل فرم و تسلیم درخواست اقدام کنید.

 114. سما

  سلام خانمی هستم ۵۱ ساله و مطلقه هم اکنون من و مادرم مستمری بگیر حقوق پدرم هستیم سابقه بیمه ۱۲ ساله دارم ولی از سال ۹۳ بیکارم آیا میتوانم درخواست بازنشستگی زنان خانه دار بدم و حقوق دریافت کنم؟ و اینکه آیا حقوق پدرم را که یک سوم به من میدهند قطع نخواهند کرد ؟
  ممنون از شما و سایت خوبتون

  1. بیمه بازار

   سلام
   خیر، شما میتوانید خود را تحت پوشش بیمه خویش‌فرما یا زنان خانه دار قرار دهید و بازنشسته شوید.
   بازنشستگی شما با بیمه های دیگر مانعی برای دریافت حقوق بازنشستگی پدر مرحومتان نیست.

 115. عباس

  سلام مجدد الان که فرد بیمه شده فوت کرده
  میشه قانون دوسال سربازی رو واریز کرد یا نه؟
  چند ماه زمان میبره تا مستمری یا حقوق برای همسر متوفی وصل بشه؟
  حقوق فرد فوت شده چطوری محاسبه میشود
  مثلا برای ۱۸ سال بیمه شده رانندگان و
  بلاوه ۶ سال بیمه اختیاری که ماه آخر قبل از فوت مرداد ماه ۱۴۰۰
  ۹۰۰ هراز تومان بیمه آزاد یا خویش فرما پرداخت کردن چطور محاسبه میشود با تشکر از سایت خوبتون

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای فرد فوت شده امکان محاسبه و پرداخت مدت خدمت سربازی به عنوان سابقه وجود ندارد.
   با توجه به حق بیمه اعلامی، حقوق بازنشستگی حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

 116. عباس

  سلام وقت بخیر پدر خانم بنده فوت شدن
  ۱۸ سال بیمه راننده گان دارن و مدت ۶ سال هم بیمه اختیاری واریز کردن
  الان سازمان تامین اجتماعی فقط ۱۸ سال سابقه پدر خانمم دارن واز این ۶ سال خبری نیست
  فیش های واریزی را هم داریم فرم اعتراض هم برای تهران زدیم هنوز جوابش نیومده
  می خواستم بدون با این احوال به همسر ایشون چقدر حقوق یا مستمری تعلق می گیرد ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   این مورد به قرارداد ایشان بستگی دارد.
   اگر سابقه ۲۴ سال ایشان تایید شود و در صورتی که قرارداد ایشان اختیاری باشد، به طور کامل حقوق بازنشستگی به ایشان تعلق خواهد گرفت.
   اما در صورتی که قرارداد ایشان مشاغل آزاد بوده باشد به نوع نرخ پرداختی بستگی خواهد داشت.

 117. عاطفه

  سلام همسرم قبل از فوت دوماه سابقه بیمه داشته آیا امکان داره که بتونم حقوق بازنشستگی او را دریافت کنم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   براساس قانون حداقل سابقه شش ماه برای دریافت غرامت فوت نیاز است ولی در صورت درخواست ممکن است با دریافت مجوز این اتفاق بیافتد

 118. مرتضی

  سلام.وقت بخیر من ۶ماه هست بیمه یک شرکت هستم که خدمات رانندگی ارائه میکنه .درواقع راننده هستم و عنوان بیمه شدنم راننده هست.اگر قصداین را داشته باشم که از شرکت بیام بیرون و اقدام به خویش فرما کنم دراین صورت میتونم ؟سن هم ۲۶ هست اگر بخام بیمه رانندگان بشم امکانش هست؟ بلافاصله این عمل انجام بشه

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه سابقه بیمه دارید در صورتی که بیمه شما به هر دلیل قطع شود میتوانید ادامه آن را به صورت مشاغل آزاد و یا اختیاری خویش فرما پرداخت کنید.
   اما بیمه رانندگان بر اساس فعالیت شخص در اصناف قابل انجام است و اگر خارج از آن باشد امکان قرار گرفتن تحت پوشش بیمه رانندگان وجود ندارد.

 119. زهرا

  من دراسفند ۹۹ یکماه و فروردین ۷ روز بیمه بودم الان مرداد ماه دوباره مشغول بکارم آیا میتونم خودم حق بیمه فروردین تا تیر ماه رو بریزم

  1. بیمه بازار

   سلام
   پرداخت حق بیمه نیازمند قرارداد و یا مدرک اشتغال به کار است.
   به همین علت امکان پرداخت حق بیمه برای ماه های قبل وجود دارد مگر اینکه در جایی مشغول به کار بوده باشید و کارفرما شما را بیمه نکرده باشد که آن هم باید مدارک مستند به اداره کار ارائه دهید.

 120. سپیده

  سلام وقتتون بخیر ممنون از مطالب عالیتون من جایی مشغول بکار شدم ک کارفرما میگن هزینه بیمه رو بهتون میدیم ولی بیمه نمیکنیم و علت کمبود وقتشون رو اوردن من اگه خودم بیمه رد کنم میتونم اسم ایشون بعوان کارفرما رد کنم بدون اینک ایشون بخوان مراجعه داشته باشن البته با اجازه خودشون چون میخوام حتما سابقه کار برام باشه برای پرونده مهاجرتم

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که سابقه کار برای شما اهمیت داشته باشد حتما باید بیمه اجباری برای شما پرداخت شود.
   در اینصورت لازم است تا کارفرما شخصا اقدام به دریافت کد کارگاه نمایند و پس از آن به صورت اینترنتی حق بیمه شما پرداخت شود.
   بیمه شده نمیتواند شخصا خود را از طرف کارفرما بیمه کند.

 121. آیت الله پور بهشت

  سلام استاد من 27سال دارم 5سال سابقه بیمه در کارگاه دارم،ودیگه کارگاه کار نمیکنم ،الان بخوام بیمه بشم خودم که کارگر روز مزدی هستم چه بیمه ای باید بشم و مزایا و نرخش چگونه است ،با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   بهترین بیمه برای شما بیمه خویش فرما مشاغل آزاد است.
   حق بیمه در این نوع بیمه بر اساس دستمزد توافق شده محاسبه میشود. و بر اساس پوشش ها با 12، 14 یا 18% حقوق و دستمزد قابل پرداخت است.

 122. رضا

  با سلام و خسته نباشید لطفاً تا جای ممکن جواب منو زود بدید ممنون میشم .مرد ۲۸ ساله هستم میخواهم بیمه شوم نمی‌دونم چه بیمه ای انتخاب کنم لطفاً راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که نمیتوانید از طرف محل کار بیمه شوید، بیمه مناسب شما بیمه خویش فرما است.
   این بیمه بر اساس نوع فعالیت 2 نوع است: 1. مشاغل آزاد 2. اختیاری
   توجه داشته باشید برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه اختیاری لازم است یا پایان خدمت داشته باشید و یا در گذشته حداقل 30 روز بیمه شده باشید.

 123. نسیما

  سلام ببخشید میخواستم بدونم همسر من اسنپ کار میکنه میتونه از بیمه مشاغل ازاد ۱۸درصد استفاده کنه ؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه مشاغل آزاد با ارائه مدارک کسب و کار مانند جواز کسب و یا گواهی مهارت امکان پذیر است.
   د صورتی که نتوان اشتغال به کار را برای بیمه احراز کرد میتوان به صورت اختیاری و با حق بیمه 27% تحت پوشش بیمه خویش فرما قرار گرفت.

  2. آرش

   سلام
   آیا حقوق بازنشستگی هر سال با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا میکند

   1. بیمه بازار

    سلام
    میتوان گفت هر سال با افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم و مبلغ توافق شده دولت، حقوق بازنشستگان نیز به نسبتی افزایش میابد.
    نمیتوان گفت فقط تورم بر افزایش حقوق موثر است اما یکی از عوامل مهم در محاسبه افزایش حقوق است.

 124. Amir

  سلام
  یکسال پیش خودم رو بیمه اختیاری کردم چهار ماه حق بیمه رو پرداخت کردم و چون اعتقادی به بیمه نداشتم دیگه حق بیمه رو پرداخت نکردم الان پشیمون شدم و دوباره میخوام بیمه رو ادامه بدم چطور باید اقدام کنم؟
  ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورت قطع شدن بیمه توسط بیمه شده این امکان وجود دارد تا دوباره برای برقراری بیمه اقدام کرد.
   سابقه قبلی برای شما حفظ خواهد شد و بیمه شما در ادامه سابقه گذشته محاسبه میشود.

 125. حامد

  سلام. آیا در بیمه مشاغل آزاد که بدون حمایت درمانی انتخاب شده، بعد از بازنشستگی میشه درخواست دفترچه و حمایت درمانی کرد تا هزینش از حقوق ماهیانه کم بشه؟ یا اینکه اگه بدون دفترچه بازنشت بشیم بعد از بازنشستگی هم نمیتونیم دفترچه بگیریم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که سرانه درمان را پرداخت نکنید در زمان بازنشستگی باید جهت برخورداری از پوشش درمانی سرانه درمان را پرداخت کنید که البته این رقم از حقوق بازنشستگی کسر خواهد شد.
   البته در صورتی که در سابقه 10 سال حق بیمه اجباری برای شما پرداخت شود از پرداخت این رقم معاف خواهید بود.

 126. علی

  سلام پدر من ۴۷ سالشه و رفته تو یه شرکت کار می‌کنه و بیمه تامین اجتماعی شده اول اینکه بیمه شامل اعضای خانواده هم میشه یا نه اگه میشه ایا سن خاصی برا فرزندان داره ینی فرزندان تا چن سالگی میتونن تحت بیمه سرپرست خانواده باشن ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که فرد به صورت اجباری و توسط کارگاهی بیمه میشود تمام اعضای خانواده وی نیز تحت پوشش وی بیمه درمانی میشوند.
   اما این مورد استثنا نیز دارد:
   پسر ها تا زمانی که دانشجو باشند میتوانند تحت تکفل پدر باشند و دخترها نیز تا زمانی که ازدواج نکنند و یا شاغل نشوند.

 127. مهلا

  سلام،
  بنده تحت بیمه درمانی پدرم(نیروهای مسلح) هستم.
  میخواستم خودم را بیمه خویش فرما که بدون پوشش بیمه درمانی است، بکنم تا از سوابق کاری بهره مند بشم. با این کار بیمه درمانی قبلیم قطع میشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که شما تحت پوشش بیمه اختیاری قرار بگیرید، پوشش درمانی الزامی است و پوشش های درمانی دیگر حذف خواهد شد.
   اما در صورتی که بیمه مشاغل آزاد یا زنان خانه دار بدون پوشش درمانی را انتخاب کنید میتوانید از بیمه تحت تکفل پدر استفاده کنید.

 128. ليلا

  سلام و خدا قوت ، ميخواستم بدونم اينكه پروانه كسب مغازه اي به نامت باشد و مغازه دار باشي حق بيمه و مزاياي بازنشستگي بهتري دارد يا اينكه در يك مغازه كار كني و صاحب مغازه بخواهد تو را بيمه كند. چون من شرايط هر دو مورد را دارم هم ميتوانم صاحب مغازه خودمان باشم (پروانه كسب به نام من باشد) به عنوان مشاغل آزاد بيمه ام را رد كنم و هم اينكه شوهرم صاحب مغازه باشد و پروانه كسب به نام او شود و او بخواهد بيمه من رو به عنوان كارگر خودش رد كند. ميخواستم ببينم حق بيمه و مزاياي كدام براي من مناسب تر است و در آينده خقوق بازنشستگي. البته اين را ميدانم كه اگر من كارگر باشم فقط ٧ درصد بيمه با من است و بقيه با كارفرما . كه با توجه به اينكه كارفرما من شوهرم ميشود باز بايد اون مبلغ هم از جيب خودمان برود.و نكته آخر اينكه من شوهرم خودش بازنشسته نبروهاي مسلح است . ممنون ميشم راهنماييم كنيد . چون ميخواهيم يك مغازه راه اندازي كنيم و موندم كدام شرايط براي من بهتره، سپاس

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   از آنجایی که تفاوتی ازین لحاظ در میزان مزایای بازنشستگی و مستمری وجود ندارد انتخاب این موضوع با شماست اما از نظر فرایند بیمه ای انتخاب گزینه اینکه در لیست بیمه ای تحت کارفرمایی شخص دیگری قرار بگیرید برای شما بهتر است

 129. مهران

  در مورد بیمه حرف و مشاغل آزاد ایا وکلا می تونن شامل این نوع بیمه بشن ؟؟ و اگر بتونن آیا شرط برقراری مستمری برای بازنشسته در این نوع بیمه ترک کار و تودیع پروانه وکالت یا چیزی شبیه به این در پایان ۳۰سال پرداخت حق بیمه هست؟؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد
   حتما به‌صورت غیر ارادی بیکار شده باشند.
   بازنشسته یا مستمری بگیر نباشند.
   پیش از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
   حداقل یک‌سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند.
   تبعه کشورهای دیگر نباشند.
   مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی نباشند.
   یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.
   بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.
   افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند مشمول بیمه بیکاری نیستند.
   کارگران فصلی درصورتی‌که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
   افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درصورتی‌که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
   چنان‌چه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد اما کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
   میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که براساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آن‌که از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد.
   فردی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

 130. عسل

  سلام وقتی شخصی شخصی رو بیمه میکنه نفر دوم‌بیمه شده بازنشستگی داره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بیمه تامین اجتماعی اینطور نیست و زمانی که فردی بیمه میشود، خانواده و افراد تحت تکفل وی از نظر درمانی بیمه میشوند.
   اما در بیمه های عمر میتوان افراد را بیمه کرد و برای آن ها حق بیمه پرداخت کرد تا پس از طی شدن دوره بیمه، شخص بیمه شده بازنشسته شود.

 131. نرگس

  سلام و درود
  من خانم ۲۴ ساله و مجرد و تحت تکفل بیمه پدرم هستم که بیمه ای غیر از تامین اجتماعی دارن هستم خواستم ببینم من میتونم برای خودم بیمه خویش فرما رد کنم بدون این که بیمه پدرم قطع بشه در واقع هزینه های درمانی رو از طریق بیمه پدرم داشته باشم و فقط بیمه خویش فرما تامین اجتماعی رو برای بازنشستگی رد کنم ممکنه راهنمایی کنین

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله این امکان برای شما وجود دارد.
   شما میتوانید تحت پوشش بیمه زنان خانه دار و یا بیمه مشاغل آزاد به صورت خویش فرما قرار بگیرید اما دفترچه درمان دریافت نکنید و از نظر درمانی از جانب پدر بیمه باشید.

 132. عبداله

  سلام من 2سال بیمه مشاغل آزاد دارم اگر بیمه اجباری بشم بعد از دوماه عقد کنم هدیه ازدواج بهم تعلق میگیره.

  1. بیمه بازار

   سلام
   هدیه ازدواج تامین اجتماعی فقط به افرادی تعلق میگیرد که دارای حداقل 720 روز سابقه کار و بیمه اجباری باشند.
   به علاوه در زمان درخواست نیز باید از سمت کارگاهی بیمه شده باشند و رابطه بیمه ای فعال داشته باشند.

 133. مجید

  سلام
  من خودم بیمه خویش فرماکردم
  ایازمانی ک بیماربشم خسارت پزشکی ب من تعلق میگیرد
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه خویش فرما اگر به صورت مشاغل آزاد باشد با پرداخت سرانه درمان دارای پوشش درمانی خواهد بود، اما در بیمه اختیاری این پوشش بدون پرداخت سرانه درمان از ابتدا موجود است.
   اما این پوشش فقط مقداری از هزینه های درمانی را جبران میکند و برای پوشش بیشتر میتوانید از بیمه تکمیل درمان یا همان بیمه تکمیلی استفاده کنید.
   برای آگاهی بیشتر میتوانید مقاله “معرفی طرح های بیمه درمان تکمیلی شرکت های مختلف بیمه” را مطالعه کنید.

 134. مهدی

  با عرض سلام.بیمه 14 درصد که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی است، اگر فرد قبل از بازنشستگی فوت کند به خانواده اش حقوق و مستمری تعلق میگیره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بیمه خویش فرما با حق بیمه 14% فقط پوشش ازکارافتادگی محاسبه نمیشود.
   پوشش فوت در این بیمه نامه وجود دارد و در صورتی که فرد حتی پیش از بازنشستگی فوت کند، حقوق بازنشستگی به افراد تحت تکفل یا فردی که برگه انحصار وراثت داشته باشد پرداخت خواهد شد.

 135. نگار

  سلام و وقت بخیر
  من 3 سال بیمه خویشتن فرما دارم. اگر الان بخواهم 1 سال برای شرکتی کار کنم، و بعد از یک سال سابقه بیمه را برای خارج از کشور ارائه دهم، از سابقه بیمه 4 ساله میتوانم استفاده کنم؟
  یعنی سابقه جدید در ادامه سابقه قبلی لحاظ می‌شود؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله تمام سوابق شما به صورت تلفیقی محاسبه میشود و در پرونده شما موجود خواهد بود، اما نوع بیمه شما نیز در ریز سابقه موجود است و عبارت خویش فرما و اجباری در مقابل سابقه ذکر میشود و نمیتوانید تمام سوابق را به عنوان اجباری و سابقه کار ارائه دهید.

 136. حدیث

  سلام ببخشید من خانم هستم و مجرد ۲۸ ساله قبلا دفترچه بیمه تامین اجتماعی داشتم پدرم فوت شدن و الان کلا بیمه نیستم. میتونم خودم رو بیمه کنم و دفترچه بیمه هم داشته باشم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله این امکان برای شما وجود دارد تا از مزایای بیمه زنان خانه دار استفاده کنید.
   این بیمه علاوه بر پوشش درمانی که با پرداخت سرانه درمان برای شما قابل استفاده است، دارای بازنشستگی است و حتی با پرداخت 10 سال حق بیمه میتوانید بازنشسته شوید.
   برای اطلاع بیشتر میتوانید “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 137. علی

  سلام. بنده آقا و 45 سال دارم. من یه تاکسی دارم و قبلا بیمه تامین اجتماعی تاکسی بودم. الان حدود دو سال است که در تراشکاری کار میکنم و بیمه خودم رو به بیمه تراشکاری تغییر دادم. حالا بعد دو سال میخوام دوباره با تاکسی کار کنم . آیا میتونم دوباره بیمه خودم رو به بیمه تاکسی برگردونم یا نه . لطفا راهنماییم کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله هیچ محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد و این امکان برای شما وجود دارد تا با تغییر شغل نوع بیمه خود را نیز تغییر دهید.
   اما نکته ای که به آن باید توجه کرد ماهیت شغل است، در صورتی که ماهیت شغل تغییر کند لازم است تا برای معاینات پزشکی معرفی شوید.
   برای راهنمایی بیشتر میتوانید به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 138. مرتضی

  سلام.خسته نباشید.بنده ۳۵ سال سن دارم و متاهل هستم و نمایشگاه اتومبیل دارم و دارای جواز کسب هستم و تاکنون سابقه هیچ بیمه ای نداشتم.الان که میخوام بیمه بشم کدوم بیمه شامل حال بنده میشه و برای بنده بهتر هستش؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه شما دارای جواز کسب هستید میتوانید برای بیمه خویش فرمای مشاغل آزاد اقدام کنید.
   در این بیمه علاوه بر بازنشستگی میتوانید از پوشش درمانی نیز هم برای خود و هم برای افراد تحت تکفل خود استفاده کنید.
   برای راهنمایی بیشتر میتوانید “نحوه ثبت‌نام و مراحل بیمه خویش فرما” را نیز مطالعه کنید.

 139. محمد

  سلام.
  من از آبان 99 تا الان بیمه برام رد نشده.
  الان می خوام بیمه خوش فرما بشم.سوالم این هست که اون سال های گذشته که من بیمه بودم از بین می ره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   هر زمان که اقدام به برقراری مجدد بیمه چه به صورت خویش فرما و یا چه به صورت اجباری برای خود کنید، با توجه به اینکه سامانه تامین اجتماعی یکپارچه شده است، تمام سوابق شما به صورت تلفیقی و یکجا به پرونده شما منتقل خواهد شد و سابقه جدید در ادامه سابقه قبلی شما لحاظ میگردد.

 140. حسین قره چلو

  باسلام. بنده آقا و سن ۵۴ سال دارم و ۳سال است که در بیمه بیکاری بسر می برم. و تا شهریور ۱۴۰۱ در بیمه بیکاری خواهم بود. در آن تاریخ کل سوابق بیمه ای من ۲۸ سال و ۱۰ ماه خواهد شد. و به میزان ۱سال و دوماه کمبود سابقه برای بازنستگی و در خواست آن پیدا خواهم کرد. با توجه به اینکه سن من در آتمام بیمه بیکاری ۵۵سال و۶ماه خواهد شد وضعیت باز نشستگی؟ والباقی کسر سابقه تا ۳۰ سال را چه کنم؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید.

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه با 55 سال سن و 20 سال سابقه نیز میتوانید بازنشسته شوید، پس از پایان بیمه بیکاری میتوانید تقاضای بازنشستگی دهید اما اوجه داشته باشید از آنجا که حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق 24 ماه پایانی شما محاسبه میشود و به دلیل کامل نبودن مبلغ حقوق بیمه بیکاری در اینصورت حقوق شما کامل محاسبه نخواهد شد.
   در اینصورت بهتر است سابقه خود را تا 30 سال ادامه دهید و حقوق بازنشستگی خود را افزایش دهید.

 141. مرضی

  سلام وقتتون بخیر
  من در جایی مشغول به کار هستم و بیمه تامین اجتماعی برام رد میشه اما به صورت فصلی یعنی تابستون بیمه ندارم و به تازگی ازدواج کردم
  آیا امکانش هست من از لحاظ درمانی از بیمه خودم استفاده نکنم و دفترچه درمانی بیمه خودم رو غیر فعال کنم و تحت پوشش همسرم باشم و از خدمات درمانی بیمه ایشون استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که بیمه اجباری برای شما پرداخت می‌شود پوشش درمان اجباری است و شما نمی‌توانید انتخاب کنید پوشش درمانی داشته باشید یا نه.
   در صورتی که همزمان تحت پوشش درمانی بیمه همسر خود باشید نیز مشمول جریمه خواهید شد.

 142. نگین

  سلام وقت بخیر بنده یه دختر ۲۷ ساله هستم که اصلا سابقه بیمه ندارم خب چجوری باید خودمو بیمه اختیاری کنم وقتی هیچ جایی شاغل نبودم و سابقه بیمه ای برام رد نشده؟ هیچ راهی برای امثال من وجود نداره؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   سازمان تامین اجتماعی برای خانم های خانه دار و کسانی که هیچ وقت سابقه اشتغال نداشته اند بیمه زنان خانه دار را پیشنهاد می دهد.
   با این بیمه میتوانید با 10 سال سابقه نیز بازنشسته شوید، یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری برای آینده نیز بیمه عمر است.
   برای مطالعه بیشتر میتوانید مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 143. مرتضی

  سلام و خسته نباشید.
  بنده با 60 سال سن و سابقه ی 26 سال در تامین اجتماعی بیمه رانندگان بوده ام.
  الان برای بازنشستگی که خواستم اقدام کنم ، گفتن حدودا 2600 حقوقت میشه!!
  خواستم بدونم هیچ راهی نیس ، میانگین حقوق دو سال آخر رو افزایش داد؟
  مثلا بیمه رو عوض کنم به بیمه ی مشاغل آزاد و دو سال اونو پرداخت کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه سابقه شما به 30 سال نرسیده، حقوق شما کامل محاسبه نشده است.
   در صورتی که خود فرد بخواهد میتواند به پرداخت حق بیمه ادامه دهد، اما توجه داشته باشید حق بیمه بر اساس میانگین حقوق 24 ماه آخر محاسبه میشود و افزایش غیر منطقی حق بیمه در سال های پایانی مورد قبول بیمه واقع نمیشود.

 144. پروانه شادمان

  سلام من ۵۶ سال سن دارم و ۱۹ سال سابقه بیمه اختیاری دارم، آیا با پرداخت بیست سال تمام سی روز حقوق دریافت خواهم کرد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بازنشستگی با 60 سال سن و 20 سال سابقه پس از محاسبه حقوق بر مبنای میانگین حقوق 24 ماه آخر اگر حقوق بازنشستگی کمتر از حقوق پایه سال باشد، حداقل حقوق پایه را دریافت خواهید کرد.
   اما اگر مبلغ بیشتر باشد همان مبلغ به عنوان پایه حقوق شما در نظر گرفته خواهد شد.

 145. رویا محمدی

  سلام اگر بیمه مشاغل آزاد رو پرداخت کنیم دفترچه بیمه و بیمه درمان بهمون تعلق نمیگیره اخه تو اون عکس نوشته که ۲۶ درصد حقوق یعنی خویش فرما فقط بیمه درمان دارد

  1. بیمه بازار

   سلام
   خیر اینطور نیست که بیمه درمان نداشته باشد.
   در بیمه اختیاری نیازی به پرداخت هزینه اضافی برای پوشش درمان نیست، اما برای بیمه مشاغل آزاد با پرداخت سرانه درمان می‌توانید از پوشش بیمه درمانی استفاده کنید.

 146. رویا محمدی

  سلام خانم ۲۷ ساله هستم که یه دختر ۹ ساله دارم و جدا شدم شش سال هست که دارم کار میکنم اما تقریبا ۳۰ ماه بیمه پرداخت کردن البته سه جای متفاوت کار کردم که ۴ سال بیمه نداشتم الان هم ازدواج کردم همسرم بیمه نداره نگران دخترم و خودم هستم که در آینده اطمینان خاطری داشته باشم خواستم جویا بشم از جانب محبت و راهنمایی شما که چه بیمه ای خودم رو کنم که حقوق بازنشستگی در هر صورت به دخترم اگه اتفاقی برای من افتاد تعلق بگیره. راستش سر درگم شدم بیمه زنان خانه دار.اختیاری.مشاغل آزاد من خودم طراح هستم اما پروژه ای کار میکنم و ثابت نیستم و صنف ما اصلا بیمه نمیکنن

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 147. مجید

  سلام من ۳ سال سابقه خویشفرما دارم… الان برای شرکتی میخوام کار کنم… اگه بیمه برام رد کنن مشکلی برای بازنشستگی و اینا پیش نمیاد؟ ینی امکان تغییر هست؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به اینکه شماره بیمه برای شما صادر شده، در صورتی که از طریق کارگاهی ادامه بیمه شما پرداخت شود، سابقه جدید در ادامه سابقه قبلی لحاظ می‌شود و مجموع سوابق خویش‌فرما و اجباری برای بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود.

 148. ایمان

  سلام. من سه سال پیش سربازیم رو گذروندم. الان هم تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و شاغل نیستم. برای گرفتن ویزای کاری نیاز به سابقه رد شدن بیمه در ایران دارم. در حال حاضر هم تحت پوشش بیمه نیستم. الان میتونم با پرداخت هزینش، سربازیم رو تبدیل به سابقه بیمه کنم؟ من شنیدم باید دو سال سابقه بیمه داشته باشی که بشه این کارو کرد. اگر این درسته من میتونم اون دو سال رو یکجا پرداخت کنم که بتونم سریعتر سربازیم رو تبدیل به سابقه بیمه کنم؟ ممنون

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای اینکه بتوانید سابقه دوره خدمت سربازی خود را به سوابق بیمه اضافه کنید لازم است تا حداقل ۲ سال سابقه بیمه داشته باشید و رابطه فعال بیمه‌ای داشته باشید.
   توجه داشته باشید بیمه‌ای که برای مهاجرت قابل قبول است، بیمه‌ای است که از طریق یک شرکت برای شما پرداخت شود.

 149. مریم

  با سلام
  من از سال ۹۲ بیمه مشاغل خانگی رشته قلم زنی داشتم و ۳۱ هرماه حق بیمه رو سه ماهه پرداخت میکردم. ولی متاسفانه ۳۱ خرداد بخاطر اتفاقاتی که افتاده بود فراموش کردم وپنجم یادم افتاد که نشد و الان بیمه م قطع شده. یک تماس با بیمه گرفتم میگن کاریش نمیشه کرد. چکارکنم؟
  این چندسال حتی یک بار هم تاخیر در پرداخت نداشتم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما میتوانید با مراجعه به بیمه تامین اجتماعی مجددا قرارداد بیمه تامین اجتماعی را امضا کنید، سابقه قبلی شما محفوظ خواهد بود و این سابقه در ادامه سابقه قبلی لحاظ خواهد شد.
   در صورتی که برای عقد مجدد قرارداد بیمه مشاغل خانگی منعی وجود داشت میتوانید بیمه خود را به صورت مشاغل آزاد و یا اختیاری ادامه دهید.

 150. مریم

  سلام
  خانم هستم و بعد از داشتن 15 سال سابقه ، قصد ترک کار دارم. آیا اگر بیمه خویش فرما شوم امکان بازنشستگی پس از 20 سال سابقه کار در سن 42 سالگی وجود خواهد داشت؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   باید گفت شرایط بازنشستگی با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه مختص افرادی است که تمام ۲۰ سال را مشغول به کار بوده اند.
   در صورتی که سابقه شما تلفیقی از بیمه اجباری و خویش فرما باشد، شرایط بازنشستگی شما به ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه افزایش پیدا خواهد کرد.

 151. شراره

  سلام من میخواهم خودم را بیمه اختیاری کنم ، پدر ومادر من تحت تکفل بنده هستند ، آیا برای دریافت دفترچه باید مبلغ اضافه از حق بیمه 27درصد پرداخت کنم؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در بیمه اختیاری با حق بیمه ۲۷٪ نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست و به بیمه‌شده و افراد تحت تکفل وی بدون پرداخت مبلغ اضافه دفترچه درمانی بیمه داده می‌شود.

 152. محمد

  حتماباید حضوری بریم بیمه تامین اجتماعی یا میشه انلاین از طریق مثلا بیمه بازار قرار داد بیمه خویش فرما رو امضا کرد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   عقد قرارداد بیمه خویش‌فرما در صورتی که قبلا دارای سابقه پرداخت بیمه بوده‌اید از طریق سامانه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی قابل انجام است اما در صورتی که هیچ سابقه‌ای نداشته باشید باید به یکی از کارگزاری های تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 153. پگاه

  باسلام
  پدرم بیمه خویش فرما هست، و من هم بیمه ایشان هستم.
  میخواستم بدونم برای من هم الان سابقه ای در بیمه حساب میشه یا خیر؟؟؟
  تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که تحت تکفل بیمه والدین قرار می‌گیرید صرفا از پوشش درمانی بیمه آن‌ها استفاده می‌کنید.
   برای اینکه برای شما نیز سابقه بیمه لحاظ گردد باید به صورت جداگانه شماره بیمه دریافت کنید و ماهیانه حق بیمه پرداخت کنید.

 154. محمد

  سلام.آیا میتوان برای سالهای گذشته نیز به صورت معوقه بیمه خویش فرما پرداخت نمود؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   به صورت کلی باید گفت خیر امکان پرداخت سابقه بیمه برای سال های گذشته امکان پذیر نیست.
   اما در شرایطی می‌توانید سابقه بیمه خود را در صورت کمبود، کامل کنید.
   یکی از این شرایط تکمیل سابقه مازاد سن ۵۰ سال است که در صورتی که قصد بیمه شدن بعد از ۵۰ سال را داشته باشید و باید اختلاف سن ۵۰ را با سن خود پرداخت کنید.
   یک حالت دیگر پرداخت کمبود سابقه تا ۱۰ سال در صورتی است که به سن بازنشستگی رسیده‌اید ولی سابقه شما هنوز به ۱۰ سال نرسیده است.

 155. فاطمه

  بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی
  بنده خانم ۴۷ ساله هستم که به مدت ۱۰ سال بیمه مشاغل با حداقل و ۴ سال بیمه بیکاری و۳سال بیمه زنان خانه‌دار با حداقل ۱۲/. پرداخت کرده ام .
  در حال حاضر ۴۷ ساله و ۱۷ سال سابقه بیمه دارم .
  آیا با پرداخت ۸ سال بیمه زنان خانه دار وسن ۵۵ سال با ۲۵ روز بازنشسته می شوم.
  و اگر سرکار بروم و سه سال آخر را بیمه مشاغل داشته باشم با ۲۰ سال و ۲۰ روز بازنشسته می شوم یا نه؟؟؟
  و کدام راه بهتر است؟؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   با توجه به سن و سابقه شما، اگر ۸ سال سابقه بیمه خود را ادامه دهید در ۵۵ سالگی با ۲۵ سال سابقه امکان بازنشستگی خواهید داشت.
   در صورتی که حقوق شما در زمان بازنشستگی از حداقل حقوق کمتر باشد، مبنای حقوق همان حداقل حقوق پایه خواهد بود‌.

 156. حسن خلیلی

  سلام. اگر سابقه بیمه هنگام بازنشستگی کمتر از سی سال باشد آیا میتواند از افزایش تعرفه مازاد بر مبنای حقوق استفاده کند یا سوابق بیمه کمتر از سی سال حقوق بازنشستگی بر اساس حداقل حقوق دریافت می کنند؟ مثلا اگر با قرارداد دو برابر مبنای حقوق و سابقه بیست سال و سن شصت سال بازنشسته شود آیا می تواند دوبرابر مبنای حقوق دریافتی بازنشستگی داشته باشد یا اینکه حقوق پایه حداقلی دریافت می کند.

  1. بیمه بازار

   سلام
   حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق 2 سال پایانی که لیست بیمه بر مبنای آن محاسبه شده پرداخت میشود.
   در صورتی که این مبلغ در زمان بازنشستگی از حداقل حقوق کمتر باشد، حداقل حقوق ملاک حقوق بازنشستگی خواهد بود.
   در صورتی که در 2 سال پایانی حقوق مبنا از جانب شما افزایش غیرمعقولی داشته باشد، مورد قبول سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

 157. فرنوش

  روز بخیر ، عذر میخوام پدر من 26 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از جاهایی که مشغول به کار بوده داره ولی سقف پرداختی بیمه طبق وزرات کار و با حداقل بیمه رد شده
  آیا برای بعد از این میتواند بیمه اختیاری با حداکثر مبلغ بیمه را پرداخت کنه که مبلغ حقوق بازنشتگی بیشتر باشد ؟؟؟
  حداکثر مبلغی که میتونه پرداخت کنه چقدر هستش؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که به سن بازنشستگی نرسیده باشند و یا قصد بازنشستگی نداشته باشند امکان پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری خواهد بود.
   مبلغ حق بیمه اختیاری ثابت است و در سال 1400 مبلغی در حدود 850 هزار تومان است.
   با پرداخت حق بیمه تا سابقه 30 سال مطمئناً حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.

 158. هادی

  سلام ایا سابقه بیمه تاثیری برای ادامه پرداخت به صورت خویش فرما دارد یا خیر

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که تحت پوشش بیمه خویش‌فرما قرار می‌گیرید تمام سوابق قبلی شما به پرونده شما اضافه می‌شود و بیمه شما در ادامه سابقه قبلی محاسبه می‌شود.
   به طور مثال اگر ۱۰ سال سابقه بیمه داشته باشید و برای بازنشستگی ۲۰ سال سابقه لازم باشد، شما با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه خویش‌فرما بازنشسته خواهید شد.

 159. مرتضی

  سلام معذرت میخوام اگر در سن 60 سالگی 8 الی 9 سال بیمه خویش فرما داشته باشیم هیچی تعلق نمیگیره بهمون؟ حتما باید 10 سال به بالا باشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که بعد از ۵۰ سالگی قصد پرداخت بیمه تامین اجتماعی داشته باشید باید ما به التفاوت سن را پرداخت کنید.
   در صورتی که مثلا در ۶۰ سالگی ۹ سال سابقه بیمه داشته باشید و قصد داشته باشید بیمه خود را اختیاری ادامه دهید باید ۱ سال تفاوت تا ۵۰ سالگی را پرداخت کنید.
   در ۶۰ سالگی با ۱۰ سال سابقه میتوانید با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوید.

 160. شبنم

  سلام من جزواتباع خارجیم خانم۳۶ساله مجرد هستم ۲۰ساله بیماری قلبی وروماتیسمی دارم کلی دارومیخورم چند ماه قبل خودموبیمه مشاغل و حرف آزاد کردم ولی این بیمه بیشتر داروهای منوتحت پوشش نداره قلبم ۱۱سال پیش جراحی بازشده وتحت نظردوبیمارستانم لطفامنوراهنمایی کنیدچه بیمه ای برای من بهتره که حداقل هزینه های درمانی منوکاهش بده مدرک اقامتیم پاسپورت اقامت خانواریه حق بیمه ام زیاده آیا امکان داره حق بینم کاهش پیداکنه هیچ شغلی ندارم ومحصلم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   متاسفانه تنوع بیمه های برای اتباع خارجی بسیار کم است و امکان انتخاب طرح های متنوع برای کاهش هزینه ها وجود ندارد

 161. مینا سعیدی

  من ۲۱ سالم هست، و برای شرکت خاصی کار نمیکنم، میتونم بیمه اختیاری رو بگیرم؟ و اینکه من برای مدرک ارشدم خارج از کشور هستم، توی اون زمان هم بیمه برای من رد میشه؟ یا سوابقم متوقف میشه و زمانی که برگردم ادامه پیدا میکنه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما میتوانید تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار بگیرید.
   با عقد قرارداد با بیمه تامین اجتماعی و پرداخت ماهیانه حق بیمه نیازی به مراجعه حضوری نیست و قرارداد به صورت خودکار تمدید می شود و در هرکجای دنیا که باشید از پوشش بیمه خارج نشوید.
   برای مطالعه بیشتر درباره این بیمه میتوانید مقاله “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را مطالعه کنید.

 162. Sajad

  سلام ایا بیمه های عمر راه مطمئنی هستن

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه های عمر راهی برای افزایش حقوق بازنشستگی و تامین آتیه افراد است.
   با داشتن بیمه عمر می توانید برای دوران بازنشستگی خود مبلغی را ذخیره کنید و آن را یکجا و یا به صورت حقوق بازنشستگی دریافت کنید.
   برای آشنایی بیشتر با بیمه عمر و تفاوت آن با بیمه تامین اجتماعی میتوانید مقاله “بیمه عمر بهتر است یا بیمه تامین اجتماعی؟ مزایا و معایب هرکدام را بشناسید.” را مطالعه کنید.

 163. محمد

  سلام،من ۲۹سالمه و فعلا بیکار و بدون سابقه بیمه.میخوام تازه شروع کنم بیمه کنم.چجور میتونم بیمه مشاغل ازاد بشم و چکار باید کنم؟فقط برا بازنشستگی میخوام و اینکه پرداخت ماهیانش ۴۰۰ تومان و این حدودها باشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای بیمه خویش‌فرما لازم است تا یکی از شرایط زیر را داشته باشید:
   کارت پایان خدمت یا داشتن سابقه بیمه به مدت ۳۰ روز
   برای شروع باید به یکی از شعب و یا کارگزاری های تامین اجتماعی مراجعه کنید.
   مبلغ حق بیمه نیز بر اساس حقوق توافق شده و درصد حق بیمه محاسبه می‌شود.

 164. رضا

  سلام وقتتون بخیر
  دوتا سوال داشتم

  ۱ .همسرم رو پارسال ۱۵ خرداد بیمه زنان خانه دار کردم و قرارداش یک ساله بود،آیا نیاز دوباره برم و قرارداد بنویسن؟؟؟
  ۲.برای اینکه شرایط که مرخصی بهش تعلق بگیره رو بهمون بگید، یا به عبارتی چیکار کنیم؟
  ممنون از پاسخگویی

  1. بیمه بازار

   سلام
   اگر به صورت مستمر حق بیمه خود را پرداخت کرده باشید، قرارداد شما به صورت خودکار تمدید خواهد شد اما در صورت قطع پرداخت حق بیمه و یا دیرکرد پرداخت آن، قرارداد شما منقضی شده و لازم است تا دوباره به یکی از کارگزاری‌ها و یا شعب تامین اجتماعی مراجعه کنید.

 165. Sahar

  سلام،من از طریق همسرم بیمه تامین اجتماعی هستم،میخوام خودم بیمه جداگانه و دارای باز نشستگی و خدمات درمانی و زایمان بگیرم،خانه دارم،و خواستم بدونم آیا میتونم خودم رو بیمه خویش فرما کنم؟ماهیانه چقدر باید پرداخت کنم؟
  همچنین خواستم بدونم بیمه ی تکمیلی اگه بخوام کنم اونم با همین بیمه اختیاری خویش فرما قابل انجام هستش یا خیر و چطور میشه انجام داد تکمیلی رو؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 166. عبدالله رضایی

  سلام یکی از دوستام کم شنوایی داره آیا می‌تونه خودشو بیمه کنه؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 167. ملکی

  سلام من ۲سال هست در یک شرکت خصوصی بدون بیمه کارمیکنم. الان میخوام خودموبیمه کنم.ایا امکانش هست بیمه اختیاری رد کنم و اون دوسال گذشته رو هم پرداخت کنم؟ یعنی اون دوسال هم جزو سابقه برام بشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما می‌توانید از بیمه خویش‌فرما به صورت مشاغل آزاد یا اختیاری استفاده کنید.
   اما سابقه شما از زمانی محاسبه خواهد شد که با بیمه تامین اجتماعی قرارداد امضا کنید، برای سال های گذشته امکان افزودن سابقه وجود ندارد.

 168. ali

  وقت بخیر یک سوال که برام پیش اومده
  12 . 14 . 18 . 27
  برای مشاغل آزاد حقوق بازنشستگی شون یکیه؟ یا فرق داره چجوریه این

  1. بیمه بازار

   سلام
   حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق توافق شده در ۲ سال پایانی محاسبه می‌گردد.
   درصدهای ذکر شده با توجه به تعهدات شرکت بیمه (فوت و ازکارافتادگی) متفاوت است و بر روی حق بیمه تاثیر دارد اما بر روی حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد.

 169. آرسین

  سلام
  آیا می توان جهت افزایش سنوات بیمه ، حدود 5 سال سابقه بیمه سالهای قبل شرکتهایی که ورشکسته و جمع آوری شده ند را بجای کافرما پرداخت نمایم ؟

  خانم با سن 45 سال سن و 15 سال سابقه بیمه با حقوق 15 روز می تواند بازنشسته شود؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد
   حتما به‌صورت غیر ارادی بیکار شده باشند.
   بازنشسته یا مستمری بگیر نباشند.
   پیش از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
   حداقل یک‌سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند.
   تبعه کشورهای دیگر نباشند.
   مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی نباشند.
   یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.
   بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.
   افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند مشمول بیمه بیکاری نیستند.
   کارگران فصلی درصورتی‌که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
   افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درصورتی‌که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
   چنان‌چه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد اما کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
   میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که براساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آن‌که از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد.
   فردی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

 170. مرتضی

  سلام در صورت داشتن 15 سال سابقه بیمه حرف و مشاغل چه مقدار تعلق میگیرد حتما باید سن به 60 سال رسیده باشد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   اگر ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشید می‌توانید بدون محدودیت سنی بازنشسته شوید.
   در غیر اینصورت باید یا باید ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و یا حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه داشته باشید تا با حقوق ۱۰ روز بازنشسته شوید.

 171. سامان سلامت

  من ارایشگرم اگه میخوام بیمه رد کنم، ماهی چقدر باید بدم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با تماس با سامانه بیمه تامین اجتماعی یا مراجعه به سایت های مربوط به محاسبه این مورد با همین شرایط عدد دریافت بیمه بیکاری خود را محاسبه نمایید

 172. احمد سلامت

  سلام من کارگر بنایی هستم مدرک کارگر ساده بنایی توی فنی و حرفه دارم میخوام بیمه رد کنم باید چکار کنم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد
   حتما به‌صورت غیر ارادی بیکار شده باشند.
   بازنشسته یا مستمری بگیر نباشند.
   پیش از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
   حداقل یک‌سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند.
   تبعه کشورهای دیگر نباشند.
   مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی نباشند.
   یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه داشته باشند.
   بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی بیکار شدند نیاز به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.
   افرادی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند مشمول بیمه بیکاری نیستند.
   کارگران فصلی درصورتی‌که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها غیرارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
   افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درصورتی‌که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
   چنان‌چه بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از طی دوران سربازی به محل کار خود بازگردد اما کارفرما از به‌کارگیری مجدد او خودداری کند، با احراز سایر شرایط می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
   میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که براساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آن‌که از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد.
   فردی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می‌کند همزمان می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود.

 173. سپیده

  سلام ممنون میشم سوالم پاسخ بدید
  من خیاطی میکنم داخل خونه اصلا مجوز کسب ندارم میتونم مشاغل آزاد پرداخت کنم یا باید حتما اختیاری باشه؟
  من خودم تمایل به مشاغل آزاد دارم

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه مشاغل آزاد همانطور که از نامش پیدا است مربوط به افراد شاغل در مشاغلی است که پروانه و یا جواز کسب و یا مدرکی دال بر اشتغال دارند اما از بیمه اجباری استفاده نمی‌کنند.
   این بیمه مناسب کارفرمایان است، اما اگر شغل شما جزو کارهای بدون پروانه است می‌توانید از مزایای بیمه اختیاری استفاده کنید.
   در ضمن در صورتی که در خانه فعالیت دارید می‌توانید “بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه (تامین اجتماعی)” را هم جزو گزینه های پیش رو در نظر بگیرید.

 174. ارشیا

  با سلام بنده تا اسفند ماه شاغل بودم و بیمه کامل از طریق کارفرما برام رد شده، اگر از این به بعد بخوام بیمه خویش فرما داشته باشم با توجه به اینکه الان اردیبهشت ماه هست میتونم بیمه ی فروردین رو هم پرداخت کنم یا از الان فقط برای اردیبهشت پرداخت میشه کرد و فروردین جزو سابقه بیمه م محسوب نمیشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   زمانی که قصد داشته باشید بیمه خود را از اجباری به اختیاری تغییر دهید باید قرارداد جدید بیمه خویش فرما امضا کنید.
   از تاریخی که قرارداد جدید بیمه منعقد شود شما می‌توانید از همان روز حق بیمه خود را پرداخت کنید.
   با این حساب فاصله بین بیمه قبلی شما با بیمه جدید جزو سابقه حساب نمی‌شود.

 175. منصوره

  سلام ببخشید
  من بیمه مشاغل آزاد بودم یه درصدی رو خودم پرداخت میکردم یه درصدی رو بهزیستی پرداخت میکرد ولی سال ۹۶رو جا انداختم و پرداخت نکردم بین سالهای۹۳تا۱۴۰۰. آیا الان میتونم برم سال ۹۶رو درست کنم؟؟راهی هست؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی امکان این مورد را استعلام بگیرید تا در صورت امکان ازین خدمات بهره مند شوید

 176. مریم

  سلام من پسرم 19سالش هست وبیکاره وسربازی هم نرفته کدام بیمه مناسبتر هست ؟اختباری با مشاغل آراد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد باید حتما یکی از ۲ شرط زیر را داشته باشند:
   ۱. وضعیت نظام وظیفه مشخص باشد. (معافیت یا پایان خدمت)
   ۲. در گذشته حداقل ۳۰ روز سابقه بیمه اجباری داشته باشند.
   در غیر اینصورت نمیتوانند برای این بیمه ها اقدام کنند.

 177. بهنام

  مرسی از اطلاعات خوب و مفیدتون
  یه سوال در بیمه مشاغل ازاد با نرخ 18درصد بعد از چند سال میتونیم مستمری دریافت کنیم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   شرایط بازنشستگی بیمه مشاغل آزاد با نرخ ۱۸٪ به مانند سایر بیمه های سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.
   برای آقایان حداقل سن بازنشستگی ۶۰ سال و حداقل سابقه برای دریافت حقوق کامل ۲۰ سال است.
   البته در صورتی که سابقه شما زودتر از ۶۰ سالگی به ۳۰ سال برسد میتوانید بدون شرط سن تقاضای بازنشستگی کنید.

 178. پارسا

  باسلام و خسته نباشید
  بنده هشت سال پیش به مدت ۶ماه بیمه یک شرکت بودم.بعد از اون بیمه نشدم.میخوام الان بیمه خویش فرما اختیاری بشم ایا میتونم؟و داخل سایت نوشته بودید که زیر ۹ماه بعد از اخرین واریز بیمه میتونن ثبت نام کنن.با شرایط بنده میتونم ثبت نام خویش فرما اختیاری کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 179. حسین

  با سلام حدود ۱۵ سال بیمه اجباری و یک سالی هست اختیاری حدود یک میلیون تومان ماهیانه پرداخت میکنم.آیا الان که سالن تولید قارچ با مجوز دارم شرایطی هست که بتوانم با همین خدمات بیمه ای مبلغ کمتری پرداخت کنم

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت دارا بودن کد کارگاهی میتوانید با رد کردن اسم خود در لیست بیمه باعث کم شدن هزینه بیمه خود شوید

 180. علی

  من ۱۰ سال بیمه اختیاری پرداخت کردم ایا میتونم مستمری بگیرم و دیگه پول بیمه پرداخت نکنم و سنم ۳۹ سال هست

  1. بیمه بازار

   سلام
   بازنشستگی با 10 سال سابقه به شرطی است که مردان حداقل به سن 60 سال و زنان به سن 55 سال رسیده باشند.
   همچنین در صورتی که با 10 سال تقاضای بازنشستگی دهید حقوق 10 روز از ماه به شما پرداخت خواهد شد.

 181. فردین

  سلام شغل من گچکاری هست ۲۷ سال سن دارم و میخوام دفترچه درمانی و بیمه باز نشستگی بگیرم.الان دفترچه روستایی دارم. لطفا راهنماییم کنید چطور باید خودم و خانوادم رو بیمه کنم و دفترچه درمانی تامین اجتماعی بگیرم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما می توانید با مراجعه به یکی از شعبه های بیمه تامین اجتماعی درخواست بیمه مشاغل آزاد نمایید و در پایان از مزایای بازنشستگی استفاده نمایید و بعلاوه پرداخت مبلغ حق بیمه 18% و هزینه سرانه درمان برای خود و اعضای تحت تکفل دفترچه درمانی دریافت کنید.

 182. بهمن

  سلام حقوق دریافتی بعد از بازنشستگی در بیمه اختیاری که 26درصد است و مشاغل ازاد که 12 تا 18درصد هست ایا تفاوتی دارد

  1. بیمه بازار

   سلام
   خیر، حقوق بازنشستگی براساس حقوق توافق شده در ۲ سال پایانی محاسبه می‌شود.
   نرخ حق بیمه ها صرفا به دلیل پوشش هایی نظیر بازنشستگی پیش از فوت و پس از فوت و از کارافتادگی متغیر است و این نرخ ها تاثیری بر حقوق شما نخواهد داشت.

 183. فرزاد

  با سلام
  من 24 سال سابقه بیمه دارم که از شرکتهایی مختلف برام رد شده. آیا اگر دیگر نخواهم کار کنم میتونم حق بیمه را خودم تا سی سال پرداخت کنم ؟ و آیا میتونم با پرداخت حداکثری (توسط خودم ) در 5 سال آخر ، میزان حقوق بازنشستگی را بالا ببرم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله ادامه بیمه به‌صورت خویش فرما امکان پذیر است.
   توجه داشته باشید اگر در سال های پایانی پرداخت حق بیمه افزایش غیرمعقول وجود داشته باشد، حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۲۴ ماه پایانی حق بیمه پرداختی محاسبه خواهد شد‌.

  2. سارینا

   سلام عذر میخوام یه سوال از خدمتتون داشتم
   بنده پسرم ۱۷ سال داره میخوام بیمه تامین اجتماعیش کنم که بتونه بعد از تحصیل که وارد بازار کار شد این بیمه وصل بیمه کارش بشه و برای درمانش از بیمه خودمون استفاده کنه لطفن میشه راهنمایی بفرمایین از چه بیمه ای با حدااقل استفاده کنم یا اینکه به صرفه تره که از طرف کارفرما بیمه بشه

   1. بیمه بازار

    سلام وقت بخیر
    برای استفاده از خدمات تامین اجتماعی بیمه گذار باید حداقل سن 18 سال را دارا باشد

 184. اصغر

  سلام من دارای بیمه مشاغل ازادهستم اگر ۲ماه نتوانم حق بیمه خودراپرداخت کنم درماه سوم میتوانم پرداخت کنم دارای ۱۸سال بیمه هستم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با پرداخت نکردن ۳ ماه حق بیمه قرارداد شما ابطال خواهد شد و لازم است تا دوباره قرارداد جدید امضا کنید.
   با مراجعه به بکی از شعب تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه ماه های قبلی تا قبل از پایان ۳ ماه می‌توانید بدون مشکل سابقه خود را ادامه دهید.

 185. اصغر

  سلام من ۲۰سال سابقه دارم سنم هم ۴۹سال میباشد بیمه مشاغل آزاد۱۴درصدهستم میخواستم بپرسم میتوانم یک ماه درمیان حق بیمه رابپردازم تازمان بازنشستگی ب دلیل مشکل مالی

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما نمی‌توانید لیست بیمه را یک ماه در میان ارائه کنید، چون در صورت عدم پرداخت یک‌ماه حق بیمه وقفه ایجاد شده و قرارداد لغو می‌شود.
   اما این امکان برای شما وجود دارد تا حق بیمه هر ماه را تا ۳ ماه بعد پرداخت کنید.

 186. حسین

  سلام .همسرم 6 سال حق بیمه مشاعل ازاد دارد ولی بعد از این 3سال ب دلیل نداشتن توان مالی نتوانستیم ادامه به پرداخت حق بیمه کنیم .ایا حق بیمه این 6 سالی که پرداخت کردیم .محفوظ هست با اینکه دیگه حساب نمیشه

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله سابقه حق بیمه پرداخت شده در پرونده شما محفوظ است و هر زمان اقدام به پرداخت مجدد و برقراری دوباره بیمه کنید این سابقه برای شما محاسبه میشود.

 187. hesam13823737@gmail.com

  بنده 33سال بیمه خویش فرما مشاغل آزاد (راننده ماشین سنگین)را پرداخت نموده ام و میخواهم تا 35سال پرداخت کنم آیا تاثیری در افزایش حقوق در موقع بازنشستگی دارد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   حقوق بازنشستگی براساس حقوق توافق شده در ۲ سال پایانی محاسبه می‌شود و با توجه به افزایش حقوق سالانه قطعا ادامه بیمه شما باعث افزایش حقوق بازنشستگی می‌شود.
   اما توجه داشته باشید در صورت اقدام برای بازنشستگی در حال حاضر نیز سالانه مبلغی به حقوق بازنشستگی شما اضافه خواهد شد.

 188. tavangarali11@gmail.com

  بنده 33سال بیمه خویش فرما مشاغل آزاد (راننده ماشین سنگین)را پرداخت نموده ام و میخواهم تا 35سال پرداخت کنم آیا تاثیری در افزایش حقوق در موقع بازنشستگی دارد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   مبلغ مستمری علاوه بر سابقه پرداخت حق بیمه به سن بیمه شده هم مرتبط است.
   همه مردان با سن 60 سال و سابقه 20 سال پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق بازنشسته خواهند شد.
   اما با هر سنی که باشید با 35 سال پرداخت حق بیمه میتوانید بازنشسته شوید و حداکثر حقوق بازنشستگی را دریافت نمایید.

 189. علی

  سلام من سوپر مارکت دارم می خواستم ببینم برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد احتیاج به مجوز کسب دارم

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای برقراری بیمه مشاغل آزاد نیاز به مدرکی دارید که نشان دهد به کار اشتغال دارید.
   جواز کسب و مدرک فنی اصلی ترین مدارک مورد قبول برای سازمان تامین اجتماعی جهت برقراری بیمه مشاغل آزاد است.

 190. امید

  سلام من قبلا مشاغل آزاد بیمه بودم و مدت یکسال جایی مشغول بودم و تعدیل نیرو کردن الان دوباره خودم می تونم مشاغل آزاد بریزم
  تا چند بار قرارداد مشاغل آزاد میشه بست و تنظیم کرد چون شاید چند ماه دیگه دوباره برم سر کار و این قرارداد جدید لغو بشود
  سابقه بیمه 10سال و 5 ماه هست

  1. بیمه بازار

   سلام
   قبلا محدودیت ۳ بار عقد قرارداد برای بیمه های خویش‌فرما و مشاغل آزاد وجود داشت که این قانون اکنون برداشته شده و می‌توانید بیشتر هم درخواست برقراری خویش‌فرما و یا مشاغل آزاد را داشته باشید.

 191. محمدرضا زارعی

  با سلام
  جسارتا کسی که سابقه چند سال استفاده از بیمه از نوع «بیمه سلامت همگانی» با 65 سال سن، را دارد می تواند برای باقی عمر از بیمه خویش فرما استفاده کند؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 192. ایمان

  سلام
  من شرکت خدماتی نظافتی و پیمانکاری و مزایدات و مناقصات ثبت کردم حدودا ده تا خانم برام کار میکنن میخوام بیمه مشاغل و صاحب حرف بشن هم خودم هم همکارام میشه راهنماییم کنید

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 193. ریحان

  سلام وقت بخیر

  من تحت تکفل پدرم هستم و بیمه نیروهای مسلح دارم و دو روزه که د شرکتی که مشغول بکار هستم اسمم رو رد کردن برای بیمه تامین اجتماعی اما منصرف شدم و میخوام در همون بیمه نیروهای مسلح بمونم، ولی هرچی میگم اسمم رو حذف کنید میگن اسمت رد شده برا بیمه و امکانش نیست
  چطوری میتونم انصراف بدم تا همون تحت تکفل در نبروهای مسلح بمونم
  ممنون میشم جوابم رو بدید
  سپاس فراوان

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بیمه تامین اجتماعی برای شما بیمه اصلی است و طبق قانون باید بیمه اصلی ادامه پیدا کند و غیر از آن تخلف محسوب میشود

 194. نیما

  سلام . من قرارداد بیمه اختیاری بستم اما پشیمون شدم و پولش رو ظرف مهلت مقرر پرداخت نکردم . اگه زمانی بخوام جایی مشغول به کار بشم حتما باید بیام قرارداد بیمه اختیاری که بستم رو لغو کنم ؟ جریمه ای هم بابت عدم پرداخت باید بدم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   خیر نیاز به لغو نیست و در صورتی رد شدن بیمه برای شما به صورت اجباری سوابق شما ادامه پیدا خواهد کرد

 195. Sepehr

  سلام
  من تازه ماه قبل روز ۲۶ام اولین بیمه مشاغل آزاد ام را پرداخت کردم که تا سی ام این ماه را شامل می‌شود برای ماه بعد چون ۳۰ ام تعطیل است و نیستم. ۲۸ ام بیمه ماه بعدشو بدم یا ۴ام ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بهتر است قبل از آن سررسید نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایید تا سوابق شما دچار وقفه نشود

 196. هادی تهران

  بنده 18 سال بعنوان کارگر حق بیمه پرداخت نموده ام . در این حین 2 سال هم سربازی را خریده ام و سابقه ام 20 سال شد. سپس مغازه تعطیل و 3 سال بیمه بیکاری دریافت نمودم و سابقه ام نیز 23 سال شد و اکنون 2 سال است که بیمه خویش فرما هستم . آیا میتوانم برای دو سال آخر بیمه ام یعنی از سال 28 الی 30 مغازه ای اجاره و بعنوان کارفرما بالاترین حق بیمه را پرداخت نمایم و در موقع بازنشستگی بالاترین مبلغ را دریافت نمایم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله این امکان وجود دارد تا شما بتوانید بیشترین میزان مستمری را پس از رسیدن زمان بازنشتگی دریافت نمایید

 197. عباس

  سلام
  بین بیمه اجباری و بیمه خویش فرما من چند ماه فاصله افتاده می خوام مبلغ بیمه رو بدم و این فاصله به سابقه بیمم اضافه بشه . امکانش هست؟
  پرداخت بیمه کسری از ماه چیه؟
  باتشکر

  1. بیمه بازار

   سلام
   برای ماه های گذشته به هیچ عنوان امکان پرداخت حق بیمه وجود ندارد.
   پرداخت بیمه کسر از ماه مناسب افرادی است که در کارگاه ها به صورت پاره وقت بیمه میشوند و قصد دارند برای پیوستگی سابقه خود بیمه های خود را کامل کنند.

 198. اکبر

  سلام بنده هشت سال بیمه نیروهای مسلح بودم الان اگ بخام ی بیمه خودم پرداخت کنم ..بنظرتون چ نوع بیمه ای میتونم استفاده کنم ک از دفترچه هم استفاده نمایم و ایا اون هشت سالم جزو بیمه بنده حساب میش؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   در صورتی که ادامه بیمه خود را به صورت خویش فرما تامین اجتماعی ادامه دهید میتوانید درخواست دهید تا سوابق بیمه نیروهای مسلح شما نیز به سوابق شما اضافه شود تا فاصله شما با بازنشستگی کمتر شود.
   بیمه های سازمان تامین اجتماعی علاوه بر امکان بازنشستگی همگی دارای پوشش درمانی هستند.

 199. حسین قره چلو

  سلام. بنده در بیمه بیکاری هستم دوسال دیگه ۵۰ ماه بیمه بیکاری اتمام و در سن ۵۵ سالگی و ۲۸ سال و هشت ماه سابقه بیمه خواهم بود. می خواستم بدانم وضعیت باز نشستگی من چگونه خواهد بود؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با پرداخت 2 سال بیمه به صورت اختیاری سوابق خود را تکمیل نمایید تا بتوانند از شرایط بازنشستگی استفاده نمایید

 200. قهرمان

  سلام تفاوت بیمه خویش فرما و اختیاری و آزاد چیست؟؟؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بیمه خویش فرما یا همان آزاد به دو روش قابل انجام است، یکی اختیاری و دیگری بیمه مشاغل آزاد.
   بیمه مشاغل آزاد مناسب افرادی است که جواز کسب و یا مدرک فنی دارند و مشغول به کار هستند اما از طریق کارفرما بیمه نیستند.
   بیمه اختیاری نیز مناسب افرادی است که شاغل به کار نیستند و قصد دارند سابقه بیمه برای بازنشستگی داشته باشند.

 201. محمد علی

  سلام من 28 سالمه تا الان جایی بیمه نشدم و سابق بیمه ای ندارم و کار بدون بیمه دارم چطور میتونم مثلا برا مدت یکسال بیمه رد کنم بنظرتون من شرایط کدوم نوع بیمه دارم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 202. محمد کوچکی

  سلام وقت بخیر

  بنده دانشجو هستم و به تازگی ازدواج کردم‌. با توجه اینکه شغل ثابتی ندارم، اگر بخواهم بیمه شوم ، بیمه اختیاری میشوم یا مشاغل آزاد ؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که مدرک حرفه ای مبتنی بر تخصص در زمینه خاصی داشته باشید میتوانید از بیمه مشاغل آزاد استفاده نمایید ولی در صورت نداشتن این مدرک و در صورت داشتن شرایط بیمه خویش فرما میتوانید از بیمه خویش فرما استفاده نمایید

 203. زهرا حسینی

  سلام من دوساله ک دفترچمو تمدید نکردم ولی الان نیازدارم ک تمدید کنم باید چیکارکنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید با مراجعه به کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی نسبت به انجام تمدید بیمه نامه اقدام نمایید

 204. حسین قره چلو

  سلام. من الان در بیمه بیکاری بسر می برم. در زمان اتمام بیمه بیکاری یعنی مرداد۱۴۰۱خواهد بود.مجموع سوابق بیمه من در آن تاریخ ۲۸سال و هشت ماه میشود. سن من هم آنموقع ۵۵سال و چهار ماه خواهد بود. وکسری سابقه تا ۳۰ سال یک سال و چهار ماه می ماند.با توجه به اینکه حد اکثر بیمه بیکاری یعنی ۵۰ ماه در آن تاریخ به اتمام میرسد. وضعیت باز نشستگی من؟ کمبود را می توانم اختیاری بریزم؟ مبنای محاسبه حقوق باز نشستگی من؟ در مجموع چکار کنم که بهترین حالت باشد؟ ممنون می شوم اگر پاسخ دهید.

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله شما میتوانید با پرداخت بیمه صورت اختیاری ازین خدمات بهره مند شوید
   در ارتباط با مستمری بازنشستگی به سوابق 6 ماه آخر شما نگاه میشود و بر اساس آن پرداختی صورت میگیرد

 205. علی

  سلام. ببخشید من ۳۰سالم هست و دوسال هست بیمه ازاد ۱۲درصد پرداخت میکنم و قبول شدم تو ازمون ایا این بیمه جز سوابقم حساب میشه جهت بازنشستگی

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   بله این مورد نیز جز سوابق شما محسوب و منظور میگردد

 206. مسعود حلیمی صوفی

  سلام.بنده آخرین لیست بیمه برج۲/۹۹است وبرج۱۱میشود۹ماه ایابرج۱۱راتااخرش وقت دارم برای بیمه اختیاری اقدام کنم باسلام اقدام کنم البته من برای بیمه بیکاری اقدام کردم واسه رسیدگی هنوز ای من را اعلام نکرده لطفاراهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 207. مرتضی

  سلام. دو ساله که بیمه خویش فرما واریز میکنم. اکنون زمان خدمت سربازی ام رسیده. اگه سربازی نرم و کارت پایان خدمت نگیرم آیا یمه من قطع میشه؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   خیر نداشتن کارت پایان خدمت مانعی در واریز بیمه و ادامه سوابق بیمه ای ایجاد نمیکند

 208. شهرام

  سلام .
  حقوق بیمه ی بازنشستگی خویش فرما نسبت به بازنشستگان دولتی خیلی کم هست و مطمئنا در ایام کهولت نمیشه با این حقوق زندگی کرد و من امثال من از پرداخت بیمه آسایش در ایام بازنشستگی هست.سوالم از شما بزرگواران این هست .چیکار باید بکتیم که با حقوق بالا بازنشست بشیم .
  ممنونم از جوابی که میخوایین بدین و خسته نباشین

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   شما میتوانید در کنار بیمه اختیاری میتوانید از خدمات بیمه عمر که توسط شرکت های مختلف بیمه ای ارائه میشود استفاده نمایید

 209. علیرضا سربندی

  سلام.من تازه خودم رو بیمه مشاغل آزاد ۱۸ درصد کردم.آیا دفترچه ی خدمات درمانی برام صادر میشه ؟برای همسر و فرزندم چی؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت ثبت درخواست و حق بیمه مازاد میتوانید برای دریافت دفترچه بیمه اقدام نمایید

 210. ناشناس

  اقا خیلی وبسایتتون عالیه

 211. محمد

  با سلام پرسشم در مورد این است که با یک ماه بیمه اجباری چه مدت استحقاق استفاده از آن بیمه دارم. برای مثال:بیمه اجباری خرداد ماه پرداخت شده است آیا برای تیرماه هم استحقاق دارد یا خیر؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورتی که منظور شما بهره مندی از خدمات مربوط به درمان و بیمه پایه می باشد تا پایان تاریخ انقضا دفترچه شما قابل استفاده است
   و در صورتی که منظور ثبت سوابق شما می باشد سوابق شما تا همیشه در سامانه باقی می ماند

 212. محمدکریمی گرکان

  سلام و عرض ادب
  من درکارگاه (ریخته گری و آلیاژسازی) مدت ۶سال مشغول کار بودم و ازطرف صاحب مجموعه(کارفرما) بیمه بودم ، اکنون امکان ادامه این بیمه و پرداخت حق بیمه از طرف خودم ، وجود دارد یا خیر!؟

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 213. سام

  سلام روز خوش من هیچ گونه سابقه بیمه ندارم ۳۰ سالمه و میخوام خود کفا بیمه بشم و ۳۰ روز سابقه رو ندارم و اینکه از سربازی هم معاف شدم ایاااا راهی هست ؟ من از یکی از شعب پرسیدم گفتم نیاز به سابقه ۳۰ روزه نیست

  1. بیمه بازار

   سلام وقت بخیر
   در صورت داشتن شرایط ذیل میتوانید بیمه خویش فرما تهیه نمایید
   متقضایان باید دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
   سن متقاضیان بیمه خویش فرما باید بین 18 تا 50 سال (مرد و زن) باشد.
   متثقاضیانی که بالای 55 سال هستند باید در پرداخت حق بیمه، معادل مازاد سنی خود؛ سابقه حق بیمه را بپردازند. به عنوان مثال اگر فردی 60 سال هستید، برای خرید بیمه خویش فرما باید در ابتدا حق بیمه 5 سال را پرداخت کنید.
   فرد بیمه شده باید حتما از اتباع ایران باشد.
   بیمه شدگان باید کد 10 رقمی بیمه تامین اجتماعی را داشته باشند.
   اگر بیمه شدگان یک بار با سازمان تامین اجتماعی، قرار اختیاری منعقد کرده باشند؛ تا سه بار حق انعقاد بیمه اختیاری بدون شرط سنی را خواهند داشت.

 214. مرمر

  سلام
  برای مختومه کردن قرار داد بیمه مشاغل آزاد نیاز به ارائه مدرک خاصی هست؟ و آیا باید حتماً به شعبه ای که قرارداد اونجا ثبت شده مراجعه کرد؟

  1. بیمه بازار

   در سیستم کنونی که به تازگی راه اندازی شده ، در صورتی که شما از سایر شعب بیمه می شوید می بایست ارتباط بیمه ای با شعبه فعلی قطع گردد،

   در این مواقع سیستم به صورت خودکار مغایرتی به شعبه مقصد ( بیمه ای که مشاغل آزاد هستید) می فرستد که شما می توانید وجود مغایرت را از شعبه مقصد پیگیر شوید تا بیمه شما را مختومه نمایند

 215. زهرا

  با سلام وقت بخیر. ببخشید اگ کسی آرایشگر باشه(مردونه). چجوری میتونه خودشو بیمه کنه چ نوع بیمه ای باید باشه و اینکه هزینش چقدره ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه مشاغل آزاد استفاده نمایید.

 216. افسانه

  سلام ، من ۷ سال جایی کار کردم و بیمه داشتم بعد از اون تا الان بیمه زنان خانه دار هستم البته چند بار دیر حق بیمه پرداخت کردم و دوباره قرار داد بستم الان ۴۳ سال سن دارم با ۱۸ سال سابقه ، آیا دوسال دیگه میتونم بازنشستگی بگیرم

 217. حسین

  سلام وقت بخیر سرپرست خانواده ای که ۹سال بیمه خویش فرما است در صورت فوت کردن چقدر مستمری به خانواده اش تعلق میگیره

 218. امین

  سلام
  من چند سال قبل بیمه ۱۸ درصد بودم و بخاطر معلولیت کمیسیون پزشکی رفتم، مدتی وقفه افتاد و بعد بیمه خود را به ۱۲ درصد تغییر دادم، الان که میخواهم بیمه‌ام را ۱۸ درصد کنم آیا نیاز به کمیسیون پزشکی دوباره هست؟

  1. بیمه بازار

   بله نیاز هست.

 219. رضا

  سلام چگونه میتوان با بیمه مشاغل ازاد ویا اختیاری در زمان بازنشستگی بالاترین حقوق را دریافت کرد ؟

  1. بیمه بازار

   در موقع عقد قرارداد بالاترین درصد را برای پرداخت حق بیمه انتخاب فرمایید.

 220. مریم

  با سلام و خسته نباشید من از سال ۸۶ مجوز تاسیس آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میتونم از امسال بیمه پرداخت کنم و اون سالهای قبلی رو بخرم و جز سابقه حساب بشه

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

  2. عادل باقری بار بین از ارومیه

   سلام من حدود بیست سال بیمه دارم که حدود هشت ساله اختیاری می ریزم 49ساله هستم میتونم زودتر بازنشسته شوم چون توان کار کردن ندارم یعنی کاری نیست بکنم واز هزینه زندگی و ریختن بیمه اختیاری برام سخت شده آیا میتوانم با بیست سال بازنشسته بشم

   1. بیمه بازار

    سلام
    سابقه شما برای بازنشستگی کافی است اما سن شما برای بازنشستگی باید به ۶۰ سال برسد.
    از طرفی شما فقط در صورت تایید پزشک معتمد سازمان میتوانید تقاضای از کارافتادگی و بازنشستگی پیش از موعد داشته باشید.

 221. مریم

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۶ آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میشه از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم و اون سالهایی که پرداخت نکردم رو بخرم و جز سابقه من حساب بشه

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 222. مریم

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۶ آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میشه از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم و اون سالهایی که پرداخت نکردم رو بخرم

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 223. مهدی مخدومی

  سلام،من 3ساله ازدواج کردم بیمه اختیاری داشتم ولی کمک هزینه ازدواج نگرفتم.ایا الان میتونم واسه گرفتنش درخواست بدم؟

  1. بیمه بازار

   اگر شرط زیر را دارا بودید، بله:
   بیمه‌شده ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد.

 224. علی اچرش زاده

  سلام فردی هستم بازنشسته که دارای دو فرزند پسر میباشم باتوجه به اینکه یکی از انها متاهل ودیگری هم ۲۱ سال سن دارد تحت تکفل من نیستند وهردو هم بیکار هستند من چگونه میتوانم انها را تحت تکفل داشته باشم در حال حاضر هیچ بیمه ای ندارن کار هم ندارند چه کنم

  1. بیمه بازار

   شما به هیچ عنوان نمی توانید پسر بالای 18 سال را تحت تکلف خود داشته باشید.

 225. محمد حسین

  سلام ایا مدتی که شخص خودش هزینه بیمه اش را پرداخته کارفرما میتواند بدون موافقت وی ان مدت را با سوابق دولتی اش جمع نموده و وی را بازنشسته کند

  1. بیمه بازار

   درخواست بازنشستگی از سمت خود شخص باید انجام گیرد.

 226. زهره

  سلام
  یکی از شروط بیمه خویش فرما اینه که “قبل از آخرین قطع بیمه ۳۶۵ روز پیوسته دارای سابقه باشد.”
  من یکروز کسر دارم. یعنی توی یک ماه یکروز بیمه ام کمتر رد شده.
  به نظر شما مشکلی برام به وجود میاد؟

  1. بیمه بازار

   برای بیمه خویش فرما یا اختیاری دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
   کافی است.

 227. محمد

  سلام و روز بخیر
  من38 سالمه و 14 سال توی یک دانشگاه کار کردم. 5 ماه شرکتی و 3 سال پیمانی و بقیه اش را قراردادی بوده ام.
  الان میخوام از کارم انصراف بدم.
  بهم گفتند اگر تا 20 سال بیمه واریز کنم (یعنی تا 6 سال دیگه) میتونم با 20 سال بازنشست بشم. آیا این مطلب درسته؟
  حتی یک نفر گفتند بیمه خویش فرما واریز کن و در صورتی که 4 ماه آخر 20 سال توی یک شرکت خصوصی کار کنی، کارگری محسوب میشه و میتونی با 20 سال و 20 روز حقوق بازنشست بشی.

  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   خیر. برای بازنشستگی یا حداقل سن 50 سال یا 30 سال پرداخت حق بیمه الزامی می باشد.

 228. مریم

  سلام من تحت تکفل پدر هستم و دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح دارم.الان میتونم بیمه خویش فرما بشم؟>

  1. بیمه بازار

   خیر، دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه از جمله شرایط داشتن بیمه خویش فرماست و فرد بیمه شده باید حداقل این مدت سابقه بیمه‌ای را داشته باشند.

 229. زهرا

  سلام،پدر من 63 سالشونه،امکانش هست تحت تکفل برادرم بیمه بشن؟اگر شدنی هست چن روز طول میکشه دفترچه رو بگیرن و اینکه هر نفر چقد باید واریز کنه؟

  1. بیمه بازار

   بله. بستگی به بیمه برادرتان دارد.

 230. سیما

  سلام من دو ماه سابقه بیمه دارم. میتونم از این به بعد به صورت اختیاری برای خودم بیمه رد کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام. بله می توانید.

 231. نسرین

  سلام.همسر من بیمه خویش فرماست الان سه باری طی سال جاری فراموش کرده بیمه اش را بریزه این سه ماه پشت سرهم نبود یکیش این ماه بود می خواستم بدونم چه عواقبی در کل داره برای باز نشستگیش یا هر چی؟؟

  1. بیمه بازار

   اگر حق بیمه تان را در مهلت مقرر نپردازید دچار جریمه نمی شوید . کلا قراردادتان لغو می شود و دوباره مصیبت قرارداد مجدد و حتی آزمایش ها و معاینات مجدد را باید به دوش بکشید.

 232. رامین مصطفوی

  با عرض سلام. من 28 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. با توجه به اینکه می خواهم تا زمان بازنشستگی بیمه را خودم پرداخت کنم لطفا بفرمایید با شرایط زیر باید چه روشی را انتخاب کنم؟

  1) فقط سابقه بیمه برایم مهم است و دفترچه تامین اجتماعی برایم مهم نیست.
  2) می خواهم بیشترین مبلغ را پرداخت کنم تا حقوق بازنشستگی به حد کافی باشد.
  3) سن اینجانب 51 سال است.

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه خویش فرما استفاده نمایید

 233. فهیمه

  سلام. من ۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. میخواهم باردار بشوم و از مزایای غرامت ایام بارداری استفاده کنم ولی نمیتوانم در این مدت سرکار بروم. بیمه اختیاری برای من مناسب است؟ایا این بیمه سابقه ۹ ساله من را برای باز نشستگی در نظر می گیرد؟

  1. بیمه بازار

   با سلام
   کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات در این زمینه لطفا با شماره 1420 تماس حاصل نمایید.
   با تشکر از همراهیتان

 234. محسن

  باسلام؛ بنده 30 سالم هست و قبلا تحت تکفل بیمه تامین اجتماعی رانندگان پدرم بوده ام و بدلیل تمام شدن تحصیلات هیچ گونه بیمه ای ندارم. اکنون شاغل هم نیستم. و پرداختی یکماه رو هم نداشته ام. چگونه میتوانم برای بیمه خویش فرما اقدام کنم؟!
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   با سلام
   کاربر گرامی با توجه به شرایطی که فرمودین درصورت نداشتن سابقه ی بیمه (عدم واریزی حق بیمه از جانب خودتان) فقط در صورت داشتن کارت پایان خدمت امکان ثبت نام بیمه خویش فرما فراهم است.
   با تشکر از همراهیتان

 235. ماهان

  سلام مادر من ۷۸ سالشه میخواستم بیمش کنم از چه بیمه ای میتونم براش استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه خدمات درمانی استفاده کنید.

 236. بهنام

  سلام
  من میخوام خویش فرما واریز کنم برای خودم دفترچه بگیرم چقدر باید ماهیانه واریز کنم

 237. مهدی

  سلام . وقتتون بخیر و خدا قوت
  در حق بیمه ۱۲ درصد مشاغل آزاد اگر دفترچه بیمه با سرانه ۴۴۰۰۰ تومان رو داشته باشیم ، هزینه بیماری های سخت مثل سرطان و دیابت و یا عمل های جراحی و هزینه ی آزمایشات و داروهای کمیاب توسط دفترچه بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشه؟ یا حداقل بخشی از این هزینه ها پرداخت میشه؟

 238. زینب

  سلام ببخشید من 9 ماه شاغل بودن بیمه بودم الان دیگه شاغل نیستم میخاسم بیمه کنم خودم رو فقط برا سابقه دفترچه درمانی نمیخام ماهی چند باید خالی کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   دوست عزیز شما میتونید بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد رو با پرداخت ۱۲ یا ۱۴ درصد از حقوق انتخاب کنید که نرخش براتون به ترتیب حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ تومان است.

 239. میثم

  برای حق بیمه خویش فرما میشه فقط قسمت مربوط به بازنشستگی پرداخت بشه ؟ سابقه بیمش برام مهمه ..چیزای دیگش فعلا نمیخوام مث دفترچه و فوت و از کارافتادگی و…..

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله دوست عزیز

  2. حمید ریاحی

   سلام.آیا اشخاص ساکن و شهروند سایر کشورها میتوانند از بیمه اختیاری استفاده نمایند؟

   1. بیمه بازار

    با سلام
    دوست عزیز شما می‌توانید از بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین اجتماعی استفاده کنید.

  3. فرهاد

   سلام شغل من کارگر فصلی ساختمانی هستم، میخواستم بدانم آیا بیمه ی اختیاری شامل کارگران فصلی که در میادین کارگری منتظر کار هستند، و از میادین به کار میروند نیز میشود؟ و اینکه ایا میتوانم در بیمه ی خویش فرمای اختیاری، به خاطر اینکه تعرفه ی ماهیانه ی کمتری بپردازم، از درمان صرفنظر کنم.؟یعنی فقط در اینده از مزایای باز نشستگی استفاده کنم، درمان و دفترچه هم برام مهم نیست، سی و دو سال نیز سن دارم

   1. بیمه بازار

    شما از بیمه خویش فرما می توانید استفاده کنید . بله می توانید از بخش درمانی صرف نظر کنید.

 240. جلال

  سلام مبلغ حق بیمه خویش فرما چقدره؟

  1. بیمه بازار

   با سلام
   مبلغ بیمه حدودا 300 تومان است البته این مبلغ بستگی به شغل فرد دارد.

 241. Ellie

  سلام
  من روانشناس هستم .چه بیمه ای مناسب من است .تا حالا سابقه بیمه ندارم .لطفا راهنمایی بفرمائید.

  1. بیمه بازار

   با سلام
   برای دریافت مشاوره خرید بیمه با شماره 02154897000 تماس بگیرید.

 242. هادی

  سلام. بنده معلول جسمی حرکتی هستم. شغلی ندارم .خواستم بدونم کدوم بیمه رو انتخاب کنم که دفترچه درمانی نداشته باشه چون فقط میخام فقط از مستمری بعد از 10 یا 15 سال ِ بیمه استفاده کنم. در واقع میخام بیمه ای باشه که بنده بعد از 10 یا 15 سال حقوق بگیر بشم.

  1. بیمه بازار

   سلام میتونین از بیمه های عمر استفاده کنید

 243. ناستینکا

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

  1. بیمه بازار

   سلام همسرتون میتونن به صورت بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرن. مدارکی مثل کارت ملی، شناسنامه خودشون و اعضای خانوادشون رو ببرن و بعد از ثبت نام اولین حق بیمه رو پرداخت کنن و تحت پوشش قرار بگیرن.

 244. نازنین

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

 245. سارا

  با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

 246. ساسان

  وقت بخیر کارت مهارت فنی حرفه ای شامل بیمه خویش فرما می شود؟ اگر کار داشته باشیم یا نداشته باشیم. چون ساعت کار در هفته بستگی به پیشنهاد کاری دارد.

 247. komix

  سلام وقت بخیر ممنون از سایت خوبتون
  من الان بیمه اختیاری هستم و متاهل
  میخاستم بدونم چه طور میتونم خانومم رو بیمه تکمیلی کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام از طریق صنف شغلیتون و یا به وصورت بیمه های تکمیلی انفرادی مثل سامان، ملت …

 248. امید قدمی

  سلام ، یک سوال داشتم ، من خودم بیمە هستم مادرم تحت تکفل من است می خوام براش دفترچەخدمات درمانی بگیرم شرایتش چجوری ایا سنش هم مهم است.
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام منظورتون بیمه درمان تکمیلی هست؟ چون اگر تحت تکفل هستن که میتونن از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کنن

   1. سارا

    با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

    1. بیمه بازار

     سلام هم میتونین بیمه اجباری خویش فرما و هم بیمه مشاغل ازاد کنین.

 249. امین بروغنی

  خیلی ممنون از وقتی که برای این مطلب گداشتید

  1. بیمه بازار

   سلام ممنون از شما

   1. کلثوم

    سلام من شوهرم شغلش ازاده میخوام واسه بیمه خویش فرما ثبت نام کنه ولی سابقه پرداخت نداره چیکارکنیم

    1. بیمه بازار

     برای بیمه خویش فرما دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه الزامی است و این امکان برای همسر شما وجود ندارد.
     با داشتن شرایط بیمه حرفه و مشاغل آزاد، می توانند از این بیمه استفاده کنند.

  2. محمد

   با سلام اقایی هستم ۳۹ ساله با سابقه ۱۵ سال و ۳ ماه واریز بیمه اجباری تامین اجتماعی و ۱۸ ماه دوره خدمت را نیز خریده و جزو سوابق بیمه اضافه نموده ام و الان هم به مدت ۳ سال بیمه بیکاری برای من در نظر گرفته شده که جمعا حدود ۲۰ سال میشود ایا میتوانم بقیه این مدت را خودم با بیمه اختیاری پرداخت کرده و تا بازنشستگی این کار را انجام دهم یا خیر باتشکر

   1. بیمه بازار

    سلام بله این مورد امکان پذیر است.

    1. ترانه

     سلام خسته نباشيد
     من ميخواستم سرانه درمان بيمه تامين اجتماعي رو انجام بدم و نزديك ٩ ساله حق بيمه پرداخت ميكنم بدون دفترچه ١٢ درصدي اختياري
     الان ميخوام تكميلي انجام بدم ميگن بايد بيمه پايه داشته باشم

     1. بیمه بازار

      سلام
      در صورتی که برای بیمه تکمیلی نیاز به بیمه پایه داشته باشید و بیمه شما پوشش درمانی نداشته باشد، میتوانید با پرداخت مبلغی تحت عنوان سرانه درمان این پوشش را برای بیمه خود برقرار کنید.