بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما را بهتر بشناسید

بیمه تأمین اجتماعی خویش‌فرما که به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شوند، دسته‌ای دیگر از بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که مهمترین تفاوت آن‌ها با بیمه اجباری، همان‌گونه که از اسم این نوع بیمه مشخص است، آن است که پرداخت حق بیمه از سوی خود شخص و دولت است.

فهرست مطالب این نوشته:

انواع بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما تقسیم می‌شود:

بیمه اجباری: این بیمه مشمول تمام کسانی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و… کار می‌کنند.

بیمه خویش فرما:  این بیمه به دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم می‌شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

بیمه اختیاری:

برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود، حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند:

 • دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.
 • هر دو سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.
 • مبلغ حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در صورت پرداخت نکردن حق بیمه این قرارداد از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود.

بیمه شدگان اختیاری می‌توانند کل خدمات از قبیل مســتمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن و کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری را دریافت کنند.

بیمه بیکاری، کمک‌هزینه عائله‌مندی و مزایای کار شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل:

این بیمه برای کسانی است که به حرفه یا شغلی با داشتن کارگر یا به تنهایی مشغول به کار هستند(به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراکز ذیصلاح یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) و مشمول مقررات حمایتی خاصی نمی‌باشند.

در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نوع پرداخت حق بیمه وجود دارد:

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با 12درصد:

در این نوع بیمه فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود.

بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود.

بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی با 18 درصد:

در این نوع بیمه خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشــی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود، چون این موارد فقط به لحاظ حوادث ناشی از کار مطرح می‌شوند که کار در بیمه‌های خویش‌فرما به دلیل عدم وجود کارفرما و اشــتغال موضوع حوادث ناشی از کار منتفی است.

 

بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی کلی و درمان:

با ۱۸ درصد دستمزد توافق‌شده همراه هزینه درمان به صورت سرانه

حق‌بیمه درمان در این نوع بیمه با توجه به افراد تحت تکفل به صورت ســرانه ماهانه دریافت می‌شود. ســرانه درمان هر سال توسط شورای عالی درمان تعیین می‌شود. در سال ۹۸ سرانه درمان ۴۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

بنابراین در بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد پرداخت ۱۸ درصد حق‌بیمه و پرداخت ســرانه درمان به ازای هر نفر افراد تحت تکفل برای هرماه موجب اســتفاده کامل از خدمات کامل سازمان به‌جز مواردی که در بیمه اجباری وجود دارد می‌شود.

خدمات بیمه بیکاری، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز در این نوع بیمه ارائه نمی‌شود.

سوابق ناشی از بیمه خویش فرما (اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد) صرفاً سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردند، جز سابقه کار فرد حساب نمی‌شود.

مبلغ بیمه خویش فرما ۹۸ چقدر است؟

مبلغ بیمه خویش فرما در سال ۹۸ برای هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است. در زیر نرخ بیمه تامین اجتماعی خویش فرما برای این دو نوع از بیمه محاسبه شده است:

نرخ بیمه اختیاری تامین اجتماعی در سال ۹۸

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق است که می‌بایست آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

نرخ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی در سال ۹۸

مبلغ حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ متناسب با  نوع  حق بیمه پرداختی متفاوت بوده و به صورت زیر است:

  • در نرخ 18%    بدون درمان 2821399 ریال
  • در نرخ 14%    بدون درمان 2194421 ریال
  • در نرخ 12%    بدون درمان 1880932 ریال

  حق بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درماه‌هایی که 30 روزه هستند براساس حداقل دستمزد :

  • در نرخ 18%    بدون درمان 2730386 ریال
  •  در نرخ 14%    بدون درمان 2123633 ریال
  • در نرخ 12%    بدون درمان 1820257  ریال

   

چنانچه متقاضی دریافت دفترچه خدمات درمانی باشید، بایستی برای هر دفترچه بیمه علاوه بر پرداخت حق بیمه برای هر نفر در ماه حق سرانه درمان آن را پرداخت کنید. مبلغ حق سرانه درمان سال ۹۸، 440000 ریال است.


حتما بخوانید:

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما

شرایط بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر شرایط لازم برای هر کدام بیان شده است:

شرایط بیمه اختیاری تامین اجتماعی

شرایط لازم برای ثبت نام و عضویت در بیمه اختیاری تامین اجتماعی عبارتند از:

 

 • متقاضی بیمه نباید در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار باشد.
 • دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه
 • دارا بودن حداکثر 50 سال سن( مرد و زن)

در صورتی که هنگام تقاضای بیمه اختیاری سن متقاضی بیش از ۵۵ سال باشد بایستی معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد.

به طور مثال اگر متقاضی هنگام تقاضای بیمه 60 سال سن داشته باشد بایستی هنگام درخواست بیمه 5 سال حق بیمه پرداخت کند.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه اختیاری تامین اجتماعی شوید. مبنای پرداخت حق بیمه در این افراد برابر است با میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تاریخ تقاضا با شرط اینکه این مبلغ کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد.

 

شرایط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

کسانی می‌توانند تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار بگیرند که شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن حداکثر 50 سال سن برای مردان و 45 سال سن برای زنان
 • در صورتی که هنگام تقاضای این بیمه سن متقاضی بیش از حداکثر سن مورد نظر باشد بایستی دو برابر مدت مازاد سنی، دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد.

به طور مثال اگر یک مرد هنگام تقاضای بیمه 55 سال سن داشته باشد در صورت داشتن 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند از چنین بیمه‌ای بهره‌مند شود.

 • در صورت داشتن بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه با هر سنی می‌توانید بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی شوید.

مدارک لازم برای بیمه خویش فرما تامین اجتماعی

مدارک لازم برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی خویش فرما در هر یک از بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد متفاوت است که در زیر مدارک لازم برای هر کدام بیان شده است:

مدارک لازم برای بیمه اختیاری تامین اجتماعی

متقاضی بیمه اختیاری برای دریافت بیمه اختیاری تامین اجتماعی بایستی به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است مراجعه کند و فرم مربوطه را دریافت کرده و تکمیل نماید، سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند. در صورتی که قبل از قطع بیمه 365 روز به طور پیوسته دارای سابقه بیمه باشید و تاریخ قطع بیمه کمتر از 9 ماه باشد نیاز به اعزام به معاینات پزشکی نیست.

شعبه موظف است وضعیت متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، بررسی کرده و نتیجه را اعلام نماید.

چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد می‌بایست حداکثر در مدت بیست روز از تاریخ اعلام برای انعقاد قرارداد به شــعبه مراجعه کند و حق بیمه تعیین شده را حداکثر در مدت ده روز پس از انعقاد قــرارداد بیمه اختیاری از تاریخ درخواســت به صورت یکجا پرداخت کند.


حتما بخوانید:

بازنشستگی زنان خانه‌دار با ۱۰ سال سابقه

مدارک لازم برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای دریافت این بیمه می تواند با ارائه مدارک زیر به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه و ثبت نام نماید.

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل
 3. ارائه سه  قطعه عکس ۴*٣
 4. ارائه تصویر مستندات شغلی (این گزینه در صورتی نیاز است که اشتغال به کار متقاضی مستلزم دارا بودن پروانه یا مجوز اشتغال باشد)

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

  • در بیمه اختیاری متقاضی بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
  • حداکثر سن در بیمه اختیاری برای خانم‌ها 50 سال است ولی در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حداکثر سن برای خانم‌ها 45 سال است.
  • حق‌بیمه‌ی، بیمه اختیاری  ۲۶ درصد است.
  • در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نرخ حق بیمه 12، 14 و 18 درصد وجود دارد.
  • کمک ‌هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز و اروتز به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعلق نمی‌گیرد.

 

در تصویر زیر، می‌توانید همه اطلاعات فوق را بصورت خلاصه مشاهده کنید:

بیمه تأمین اجتماعی خویش فرما


از دست ندهید:

مشاهده سوابق بیمه با موبایل (با کد USSD)

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت بیمه بیکاری

مقدار عیدی سال ۹۸ چقدر است؟

استعلام بیمه شخص ثالث آسیا

بیمه مسافرتی سامان

نظر یا پرسش خود را بنویسید

91 نظر
 1. علی

  من ۱۰ سال بیمه اختیاری پرداخت کردم ایا میتونم مستمری بگیرم و دیگه پول بیمه پرداخت نکنم و سنم ۳۹ سال هست

  1. بیمه بازار

   سلام
   بازنشستگی با 10 سال سابقه به شرطی است که مردان حداقل به سن 60 سال و زنان به سن 55 سال رسیده باشند.
   همچنین در صورتی که با 10 سال تقاضای بازنشستگی دهید حقوق 10 روز از ماه به شما پرداخت خواهد شد.

 2. فردین

  سلام شغل من گچکاری هست ۲۷ سال سن دارم و میخوام دفترچه درمانی و بیمه باز نشستگی بگیرم.الان دفترچه روستایی دارم. لطفا راهنماییم کنید چطور باید خودم و خانوادم رو بیمه کنم و دفترچه درمانی تامین اجتماعی بگیرم

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما می توانید با مراجعه به یکی از شعبه های بیمه تامین اجتماعی درخواست بیمه مشاغل آزاد نمایید و در پایان از مزایای بازنشستگی استفاده نمایید و بعلاوه پرداخت مبلغ حق بیمه 18% و هزینه سرانه درمان برای خود و اعضای تحت تکفل دفترچه درمانی دریافت کنید.

 3. فرزاد

  با سلام
  من 24 سال سابقه بیمه دارم که از شرکتهایی مختلف برام رد شده. آیا اگر دیگر نخواهم کار کنم میتونم حق بیمه را خودم تا سی سال پرداخت کنم ؟ و آیا میتونم با پرداخت حداکثری (توسط خودم ) در 5 سال آخر ، میزان حقوق بازنشستگی را بالا ببرم ؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله ادامه بیمه به‌صورت خویش فرما امکان پذیر است.
   توجه داشته باشید اگر در سال های پایانی پرداخت حق بیمه افزایش غیرمعقول وجود داشته باشد، حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۲۴ ماه پایانی حق بیمه پرداختی محاسبه خواهد شد‌.

 4. اصغر

  سلام من دارای بیمه مشاغل ازادهستم اگر ۲ماه نتوانم حق بیمه خودراپرداخت کنم درماه سوم میتوانم پرداخت کنم دارای ۱۸سال بیمه هستم

  1. بیمه بازار

   سلام
   با پرداخت نکردن ۳ ماه حق بیمه قرارداد شما ابطال خواهد شد و لازم است تا دوباره قرارداد جدید امضا کنید.
   با مراجعه به بکی از شعب تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه ماه های قبلی تا قبل از پایان ۳ ماه می‌توانید بدون مشکل سابقه خود را ادامه دهید.

 5. اصغر

  سلام من ۲۰سال سابقه دارم سنم هم ۴۹سال میباشد بیمه مشاغل آزاد۱۴درصدهستم میخواستم بپرسم میتوانم یک ماه درمیان حق بیمه رابپردازم تازمان بازنشستگی ب دلیل مشکل مالی

  1. بیمه بازار

   سلام
   شما نمی‌توانید لیست بیمه را یک ماه در میان ارائه کنید، چون در صورت عدم پرداخت یک‌ماه حق بیمه وقفه ایجاد شده و قرارداد لغو می‌شود.
   اما این امکان برای شما وجود دارد تا حق بیمه هر ماه را تا ۳ ماه بعد پرداخت کنید.

 6. حسین

  سلام .همسرم 6 سال حق بیمه مشاعل ازاد دارد ولی بعد از این 3سال ب دلیل نداشتن توان مالی نتوانستیم ادامه به پرداخت حق بیمه کنیم .ایا حق بیمه این 6 سالی که پرداخت کردیم .محفوظ هست با اینکه دیگه حساب نمیشه

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله سابقه حق بیمه پرداخت شده در پرونده شما محفوظ است و هر زمان اقدام به پرداخت مجدد و برقراری دوباره بیمه کنید این سابقه برای شما محاسبه میشود.

 7. tavangarali11@gmail.com

  بنده 33سال بیمه خویش فرما مشاغل آزاد (راننده ماشین سنگین)را پرداخت نموده ام و میخواهم تا 35سال پرداخت کنم آیا تاثیری در افزایش حقوق در موقع بازنشستگی دارد؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   مبلغ مستمری علاوه بر سابقه پرداخت حق بیمه به سن بیمه شده هم مرتبط است.
   همه مردان با سن 60 سال و سابقه 20 سال پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق بازنشسته خواهند شد.
   اما با هر سنی که باشید با 35 سال پرداخت حق بیمه میتوانید بازنشسته شوید و حداکثر حقوق بازنشستگی را دریافت نمایید.

 8. امید

  سلام من قبلا مشاغل آزاد بیمه بودم و مدت یکسال جایی مشغول بودم و تعدیل نیرو کردن الان دوباره خودم می تونم مشاغل آزاد بریزم
  تا چند بار قرارداد مشاغل آزاد میشه بست و تنظیم کرد چون شاید چند ماه دیگه دوباره برم سر کار و این قرارداد جدید لغو بشود
  سابقه بیمه 10سال و 5 ماه هست

  1. بیمه بازار

   سلام
   قبلا محدودیت ۳ بار عقد قرارداد برای بیمه های خویش‌فرما و مشاغل آزاد وجود داشت که این قانون اکنون برداشته شده و می‌توانید بیشتر هم درخواست برقراری خویش‌فرما و یا مشاغل آزاد را داشته باشید.

 9. مرمر

  سلام
  برای مختومه کردن قرار داد بیمه مشاغل آزاد نیاز به ارائه مدرک خاصی هست؟ و آیا باید حتماً به شعبه ای که قرارداد اونجا ثبت شده مراجعه کرد؟

  1. بیمه بازار

   در سیستم کنونی که به تازگی راه اندازی شده ، در صورتی که شما از سایر شعب بیمه می شوید می بایست ارتباط بیمه ای با شعبه فعلی قطع گردد،

   در این مواقع سیستم به صورت خودکار مغایرتی به شعبه مقصد ( بیمه ای که مشاغل آزاد هستید) می فرستد که شما می توانید وجود مغایرت را از شعبه مقصد پیگیر شوید تا بیمه شما را مختومه نمایند

 10. زهرا

  با سلام وقت بخیر. ببخشید اگ کسی آرایشگر باشه(مردونه). چجوری میتونه خودشو بیمه کنه چ نوع بیمه ای باید باشه و اینکه هزینش چقدره ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه مشاغل آزاد استفاده نمایید.

 11. افسانه

  سلام ، من ۷ سال جایی کار کردم و بیمه داشتم بعد از اون تا الان بیمه زنان خانه دار هستم البته چند بار دیر حق بیمه پرداخت کردم و دوباره قرار داد بستم الان ۴۳ سال سن دارم با ۱۸ سال سابقه ، آیا دوسال دیگه میتونم بازنشستگی بگیرم

 12. حسین

  سلام وقت بخیر سرپرست خانواده ای که ۹سال بیمه خویش فرما است در صورت فوت کردن چقدر مستمری به خانواده اش تعلق میگیره

 13. امین

  سلام
  من چند سال قبل بیمه ۱۸ درصد بودم و بخاطر معلولیت کمیسیون پزشکی رفتم، مدتی وقفه افتاد و بعد بیمه خود را به ۱۲ درصد تغییر دادم، الان که میخواهم بیمه‌ام را ۱۸ درصد کنم آیا نیاز به کمیسیون پزشکی دوباره هست؟

  1. بیمه بازار

   بله نیاز هست.

 14. رضا

  سلام چگونه میتوان با بیمه مشاغل ازاد ویا اختیاری در زمان بازنشستگی بالاترین حقوق را دریافت کرد ؟

  1. بیمه بازار

   در موقع عقد قرارداد بالاترین درصد را برای پرداخت حق بیمه انتخاب فرمایید.

 15. مریم

  با سلام و خسته نباشید من از سال ۸۶ مجوز تاسیس آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میتونم از امسال بیمه پرداخت کنم و اون سالهای قبلی رو بخرم و جز سابقه حساب بشه

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 16. مریم

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۶ آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میشه از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم و اون سالهایی که پرداخت نکردم رو بخرم و جز سابقه من حساب بشه

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 17. مریم

  سلام خسته نباشید من از سال ۸۶ آموزشگاه کامپیوتر دارم ولی بیمه ای پرداخت نکردم آیا میشه از بیمه مشاغل آزاد استفاده کنم و اون سالهایی که پرداخت نکردم رو بخرم

  1. بیمه بازار

   سلام خیر امکانش نیست

 18. مهدی مخدومی

  سلام،من 3ساله ازدواج کردم بیمه اختیاری داشتم ولی کمک هزینه ازدواج نگرفتم.ایا الان میتونم واسه گرفتنش درخواست بدم؟

  1. بیمه بازار

   اگر شرط زیر را دارا بودید، بله:
   بیمه‌شده ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد.

 19. علی اچرش زاده

  سلام فردی هستم بازنشسته که دارای دو فرزند پسر میباشم باتوجه به اینکه یکی از انها متاهل ودیگری هم ۲۱ سال سن دارد تحت تکفل من نیستند وهردو هم بیکار هستند من چگونه میتوانم انها را تحت تکفل داشته باشم در حال حاضر هیچ بیمه ای ندارن کار هم ندارند چه کنم

  1. بیمه بازار

   شما به هیچ عنوان نمی توانید پسر بالای 18 سال را تحت تکلف خود داشته باشید.

 20. محمد حسین

  سلام ایا مدتی که شخص خودش هزینه بیمه اش را پرداخته کارفرما میتواند بدون موافقت وی ان مدت را با سوابق دولتی اش جمع نموده و وی را بازنشسته کند

  1. بیمه بازار

   درخواست بازنشستگی از سمت خود شخص باید انجام گیرد.

 21. زهره

  سلام
  یکی از شروط بیمه خویش فرما اینه که “قبل از آخرین قطع بیمه ۳۶۵ روز پیوسته دارای سابقه باشد.”
  من یکروز کسر دارم. یعنی توی یک ماه یکروز بیمه ام کمتر رد شده.
  به نظر شما مشکلی برام به وجود میاد؟

  1. بیمه بازار

   برای بیمه خویش فرما یا اختیاری دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
   کافی است.

 22. محمد

  سلام و روز بخیر
  من38 سالمه و 14 سال توی یک دانشگاه کار کردم. 5 ماه شرکتی و 3 سال پیمانی و بقیه اش را قراردادی بوده ام.
  الان میخوام از کارم انصراف بدم.
  بهم گفتند اگر تا 20 سال بیمه واریز کنم (یعنی تا 6 سال دیگه) میتونم با 20 سال بازنشست بشم. آیا این مطلب درسته؟
  حتی یک نفر گفتند بیمه خویش فرما واریز کن و در صورتی که 4 ماه آخر 20 سال توی یک شرکت خصوصی کار کنی، کارگری محسوب میشه و میتونی با 20 سال و 20 روز حقوق بازنشست بشی.

  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. بیمه بازار

   خیر. برای بازنشستگی یا حداقل سن 50 سال یا 30 سال پرداخت حق بیمه الزامی می باشد.

 23. مریم

  سلام من تحت تکفل پدر هستم و دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح دارم.الان میتونم بیمه خویش فرما بشم؟>

  1. بیمه بازار

   خیر، دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه از جمله شرایط داشتن بیمه خویش فرماست و فرد بیمه شده باید حداقل این مدت سابقه بیمه‌ای را داشته باشند.

 24. زهرا

  سلام،پدر من 63 سالشونه،امکانش هست تحت تکفل برادرم بیمه بشن؟اگر شدنی هست چن روز طول میکشه دفترچه رو بگیرن و اینکه هر نفر چقد باید واریز کنه؟

  1. بیمه بازار

   بله. بستگی به بیمه برادرتان دارد.

 25. سیما

  سلام من دو ماه سابقه بیمه دارم. میتونم از این به بعد به صورت اختیاری برای خودم بیمه رد کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام. بله می توانید.

 26. نسرین

  سلام.همسر من بیمه خویش فرماست الان سه باری طی سال جاری فراموش کرده بیمه اش را بریزه این سه ماه پشت سرهم نبود یکیش این ماه بود می خواستم بدونم چه عواقبی در کل داره برای باز نشستگیش یا هر چی؟؟

  1. بیمه بازار

   اگر حق بیمه تان را در مهلت مقرر نپردازید دچار جریمه نمی شوید . کلا قراردادتان لغو می شود و دوباره مصیبت قرارداد مجدد و حتی آزمایش ها و معاینات مجدد را باید به دوش بکشید.

 27. رامین مصطفوی

  با عرض سلام. من 28 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. با توجه به اینکه می خواهم تا زمان بازنشستگی بیمه را خودم پرداخت کنم لطفا بفرمایید با شرایط زیر باید چه روشی را انتخاب کنم؟

  1) فقط سابقه بیمه برایم مهم است و دفترچه تامین اجتماعی برایم مهم نیست.
  2) می خواهم بیشترین مبلغ را پرداخت کنم تا حقوق بازنشستگی به حد کافی باشد.
  3) سن اینجانب 51 سال است.

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه خویش فرما استفاده نمایید

 28. فهیمه

  سلام. من ۹ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. میخواهم باردار بشوم و از مزایای غرامت ایام بارداری استفاده کنم ولی نمیتوانم در این مدت سرکار بروم. بیمه اختیاری برای من مناسب است؟ایا این بیمه سابقه ۹ ساله من را برای باز نشستگی در نظر می گیرد؟

  1. بیمه بازار

   با سلام
   کاربر گرامی جهت کسب اطلاعات در این زمینه لطفا با شماره 1420 تماس حاصل نمایید.
   با تشکر از همراهیتان

 29. محسن

  باسلام؛ بنده 30 سالم هست و قبلا تحت تکفل بیمه تامین اجتماعی رانندگان پدرم بوده ام و بدلیل تمام شدن تحصیلات هیچ گونه بیمه ای ندارم. اکنون شاغل هم نیستم. و پرداختی یکماه رو هم نداشته ام. چگونه میتوانم برای بیمه خویش فرما اقدام کنم؟!
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   با سلام
   کاربر گرامی با توجه به شرایطی که فرمودین درصورت نداشتن سابقه ی بیمه (عدم واریزی حق بیمه از جانب خودتان) فقط در صورت داشتن کارت پایان خدمت امکان ثبت نام بیمه خویش فرما فراهم است.
   با تشکر از همراهیتان

 30. ماهان

  سلام مادر من ۷۸ سالشه میخواستم بیمش کنم از چه بیمه ای میتونم براش استفاده کنم؟

  1. بیمه بازار

   می توانید از بیمه خدمات درمانی استفاده کنید.

 31. بهنام

  سلام
  من میخوام خویش فرما واریز کنم برای خودم دفترچه بگیرم چقدر باید ماهیانه واریز کنم

 32. مهدی

  سلام . وقتتون بخیر و خدا قوت
  در حق بیمه ۱۲ درصد مشاغل آزاد اگر دفترچه بیمه با سرانه ۴۴۰۰۰ تومان رو داشته باشیم ، هزینه بیماری های سخت مثل سرطان و دیابت و یا عمل های جراحی و هزینه ی آزمایشات و داروهای کمیاب توسط دفترچه بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشه؟ یا حداقل بخشی از این هزینه ها پرداخت میشه؟

 33. زینب

  سلام ببخشید من 9 ماه شاغل بودن بیمه بودم الان دیگه شاغل نیستم میخاسم بیمه کنم خودم رو فقط برا سابقه دفترچه درمانی نمیخام ماهی چند باید خالی کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام
   دوست عزیز شما میتونید بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد رو با پرداخت ۱۲ یا ۱۴ درصد از حقوق انتخاب کنید که نرخش براتون به ترتیب حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ تومان است.

 34. میثم

  برای حق بیمه خویش فرما میشه فقط قسمت مربوط به بازنشستگی پرداخت بشه ؟ سابقه بیمش برام مهمه ..چیزای دیگش فعلا نمیخوام مث دفترچه و فوت و از کارافتادگی و…..

  1. بیمه بازار

   سلام
   بله دوست عزیز

  2. حمید ریاحی

   سلام.آیا اشخاص ساکن و شهروند سایر کشورها میتوانند از بیمه اختیاری استفاده نمایند؟

   1. بیمه بازار

    با سلام
    دوست عزیز شما می‌توانید از بیمه ایرانیان خارج از کشور تامین اجتماعی استفاده کنید.

  3. فرهاد

   سلام شغل من کارگر فصلی ساختمانی هستم، میخواستم بدانم آیا بیمه ی اختیاری شامل کارگران فصلی که در میادین کارگری منتظر کار هستند، و از میادین به کار میروند نیز میشود؟ و اینکه ایا میتوانم در بیمه ی خویش فرمای اختیاری، به خاطر اینکه تعرفه ی ماهیانه ی کمتری بپردازم، از درمان صرفنظر کنم.؟یعنی فقط در اینده از مزایای باز نشستگی استفاده کنم، درمان و دفترچه هم برام مهم نیست، سی و دو سال نیز سن دارم

   1. بیمه بازار

    شما از بیمه خویش فرما می توانید استفاده کنید . بله می توانید از بخش درمانی صرف نظر کنید.

 35. جلال

  سلام مبلغ حق بیمه خویش فرما چقدره؟

  1. بیمه بازار

   با سلام
   مبلغ بیمه حدودا 300 تومان است البته این مبلغ بستگی به شغل فرد دارد.

 36. Ellie

  سلام
  من روانشناس هستم .چه بیمه ای مناسب من است .تا حالا سابقه بیمه ندارم .لطفا راهنمایی بفرمائید.

  1. بیمه بازار

   با سلام
   برای دریافت مشاوره خرید بیمه با شماره 02154897000 تماس بگیرید.

 37. هادی

  سلام. بنده معلول جسمی حرکتی هستم. شغلی ندارم .خواستم بدونم کدوم بیمه رو انتخاب کنم که دفترچه درمانی نداشته باشه چون فقط میخام فقط از مستمری بعد از 10 یا 15 سال ِ بیمه استفاده کنم. در واقع میخام بیمه ای باشه که بنده بعد از 10 یا 15 سال حقوق بگیر بشم.

  1. بیمه بازار

   سلام میتونین از بیمه های عمر استفاده کنید

 38. ناستینکا

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

  1. بیمه بازار

   سلام همسرتون میتونن به صورت بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرن. مدارکی مثل کارت ملی، شناسنامه خودشون و اعضای خانوادشون رو ببرن و بعد از ثبت نام اولین حق بیمه رو پرداخت کنن و تحت پوشش قرار بگیرن.

 39. نازنین

  با عرض سلام و خسته نباشید . همسرم ۴۹ سال و کار آزاد دارد و هیچ گونه سابقه بیمه ندارد . برای بیمه خویش فرما چه باید انجام دهد ؟ لطفا راهنمایی فرمایید . متشکرم

 40. سارا

  با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

 41. ساسان

  وقت بخیر کارت مهارت فنی حرفه ای شامل بیمه خویش فرما می شود؟ اگر کار داشته باشیم یا نداشته باشیم. چون ساعت کار در هفته بستگی به پیشنهاد کاری دارد.

 42. komix

  سلام وقت بخیر ممنون از سایت خوبتون
  من الان بیمه اختیاری هستم و متاهل
  میخاستم بدونم چه طور میتونم خانومم رو بیمه تکمیلی کنم؟

  1. بیمه بازار

   سلام از طریق صنف شغلیتون و یا به وصورت بیمه های تکمیلی انفرادی مثل سامان، ملت …

 43. امید قدمی

  سلام ، یک سوال داشتم ، من خودم بیمە هستم مادرم تحت تکفل من است می خوام براش دفترچەخدمات درمانی بگیرم شرایتش چجوری ایا سنش هم مهم است.
  با تشکر

  1. بیمه بازار

   سلام منظورتون بیمه درمان تکمیلی هست؟ چون اگر تحت تکفل هستن که میتونن از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کنن

   1. سارا

    با سلام.من ۲۸ساله هستم و ۲۸ساله که بیمه تامین اجتماعی بودم ولی دو ماهه ازدواج کردم و از بیمه پدرم خارج شدم همسرم دفتر پیشخوان دولت از خودش داره ولی خودش رو بیمه نکرده و منم الان بیمه نیستم میخوایم اقدام کنیم برای بیمه کدوم یک از طرح ها رو میتوانیم انتخاب کنیم.اگر امکان داره راهنماییم کنید که از ابتدا باید به کجا بروم و چگونه اقدام کنم.باتشکر

    1. بیمه بازار

     سلام هم میتونین بیمه اجباری خویش فرما و هم بیمه مشاغل ازاد کنین.

 44. امین بروغنی

  خیلی ممنون از وقتی که برای این مطلب گداشتید

  1. بیمه بازار

   سلام ممنون از شما

   1. کلثوم

    سلام من شوهرم شغلش ازاده میخوام واسه بیمه خویش فرما ثبت نام کنه ولی سابقه پرداخت نداره چیکارکنیم

    1. بیمه بازار

     برای بیمه خویش فرما دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه الزامی است و این امکان برای همسر شما وجود ندارد.
     با داشتن شرایط بیمه حرفه و مشاغل آزاد، می توانند از این بیمه استفاده کنند.

  2. محمد

   با سلام اقایی هستم ۳۹ ساله با سابقه ۱۵ سال و ۳ ماه واریز بیمه اجباری تامین اجتماعی و ۱۸ ماه دوره خدمت را نیز خریده و جزو سوابق بیمه اضافه نموده ام و الان هم به مدت ۳ سال بیمه بیکاری برای من در نظر گرفته شده که جمعا حدود ۲۰ سال میشود ایا میتوانم بقیه این مدت را خودم با بیمه اختیاری پرداخت کرده و تا بازنشستگی این کار را انجام دهم یا خیر باتشکر

   1. بیمه بازار

    سلام بله این مورد امکان پذیر است.