توضیحات مختصر

بیمه موتور سیکلت

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ماهیتی شبیه به بیمه شخص ثالث خودرو دارد و خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث حادثه و خسارات جانی وارد شده به راننده را تحت پوشش قرار می‌دهد.
این بیمه خسارت مالی وارد شده اشخاص آسیب دیده در حادثه را تا تا سقف پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه ثالث ( بین ۷.۷۰۰میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان) و خسارت‌های جانی را تا سقف ۴۴۰ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد.