بیمه‌بازار
نوع بازنشستگی
حقوق بازنشستگی شما:
00000 تومان

محاسبه آنلاین حقوق بازنشستگی

دو عامل مهم میزان مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان را تعیین می‌کنند؛ یکی "سابقه پرداخت حق بیمه" و دیگری "حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه". به دلیل پرکاربرد بودن این خدمت، بیمه بازار در جعبه ابزار اقدام به راه‌اندازی بخش محاسبه آنلاین حقوق بازنشستگی از طریق فرم زیر کرده تا بتوانید به‌راحتی میزان حقوق بازنشستگی خود را محاسبه و مشاهده کنید.

نحوه محاسبه آنلاین حقوق بازنشستگی از طریق بیمه‌بازار

1- ابتدا باید نوع بیمه خود را تعیین کنید:

بیمه اجباری: برای افرادی که توسط کارفرما بیمه می‌شوند.

بیمه اختیاری با 27% در بیمه اختیاری حق‌بیمه ۲۷ درصد مقطوع است، که خدماتی مانند مستمری‌ بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ودفن را شامل می‌شود.

بیمه مشاغل آزاد 12% در این نوع بیمه، فقط خدمات مربوط به بازنشستگی ارائه می‌شود.

بیمه مشاغل آزاد 14% در این نوع بیمه، خدمات پرداخت مستمری بابت بازنشستگی بیمه‌شده و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده اصلی ارائه می‌شود.

بیمه مشاغل آزاد 18% در این نوع بیمه، خدمات پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت و همچنین خدمات مربوط به ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار به این گروه از بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. این بیمه شامل ازکارافتادگی جزئی و نقص عضو نمی‌شود.

بعد از انتخاب نوع بیمه خود در قسمت اول، باید قسمت‌های زیر را نیز پر کنید تا بتوانید به‌راحتی حقوق بازنشستگی خود را دریافت کنید.

برای محاسبه حقوق بازنشستگی داشتن اطلاعات زیر نیز مهم است:

2- تعداد سال سابقه بیمه

3- میانگین حقوق ماهانه سال آخر

4- میانگین حقوق ماهانه سال ماقبل آخر

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

برای تعیین میزان مستمری تعلق گرفته به هر فرد بازنشسته، پس از محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده، عدد بدست آمده در سابقه پرداخت حق بیمه، ضرب شده و بعد عدد بدست آمده بر ۳۰ تقسیم می‌شود.

تعریف متوسط مزد یا حقوق

متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده از مجموع مزد مبنای کسر حق بیمه در آخرین دو سال اشتغال بیمه‌شده تقسیم‌بر عدد ۲۴ بدست می‌آید. به ‌این‌ترتیب درواقع مزد یا حقوقی که بیمه‌شده در آخرین دو سال پایان کار خود دریافت می‌کند و حق بیمه ماهانه او بر مبنای آن محاسبه می‌شود، نقش مهمی در تعیین مستمری بازنشستگی دارد.