شرکت‌های بیمه

نام شرکت
سینا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
10.0
سهم از بازار
1.9
مراکز پرداخت خسارت
51
نام شرکت
دی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
8.0
سهم از بازار
1.1
مراکز پرداخت خسارت
47
نام شرکت
خاورمیانه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
0.0
سهم از بازار
0.0
مراکز پرداخت خسارت
1
نام شرکت
سرمد
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
14.0
سهم از بازار
0.7
مراکز پرداخت خسارت
16
نام شرکت
سامان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
12.0
سهم از بازار
1.6
مراکز پرداخت خسارت
24
نام شرکت
ملت
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
6.0
سهم از بازار
None
مراکز پرداخت خسارت
5
نام شرکت
ما
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
13.0
سهم از بازار
1.7
مراکز پرداخت خسارت
38
نام شرکت
پاسارگاد
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
11.0
سهم از بازار
3.4
مراکز پرداخت خسارت
67
نام شرکت
کارآفرین
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
5.0
سهم از بازار
3.0
مراکز پرداخت خسارت
40
نام شرکت
رازی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
4.0
سهم از بازار
2.2
مراکز پرداخت خسارت
41
نام شرکت
پارسیان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
7.0
سهم از بازار
5.4
مراکز پرداخت خسارت
56
نام شرکت
دانا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
2.0
سهم از بازار
7.3
مراکز پرداخت خسارت
57
نام شرکت
آسیا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
1.0
سهم از بازار
10.3
مراکز پرداخت خسارت
84
نام شرکت
ایران
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
3.0
سهم از بازار
40.7
مراکز پرداخت خسارت
205
نام شرکت
نوین
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
9.0
سهم از بازار
1.6
مراکز پرداخت خسارت
35
نام شرکت
تامین اجتماعی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
None
سهم از بازار
None
مراکز پرداخت خسارت
None
نام شرکت
البرز
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
10.0
سهم از بازار
6.9
مراکز پرداخت خسارت
54

خبرهای داغ بیمه ای

بیمه بازار
حساب کاربری
يادآور تمدید زمان بیمه