شرکت های بیمه در ایران

مقایسه شرکت‌های بیمه

با امکان مقایسه شرکت های بیمه در بیمه بازار، اولین گام در خرید آنلاین بهترین بیمه را مطمئن‌تر بردارید

زمان پاسخگویی
متوسط تعداد روز زمان پاسخگویی شرکت بیمه پس از ثبت شکایت
مالکیت
نوع مالکیت تجاری شرکت بیمه مورد نظر
سهم از بازار
درصد سهم ھر شرکت از بازار فروش بیمه
رتبه رضایت مشتریان
رتبه رضایت مشتریان
سطح توانگری
قدرت پرداخت خسارت و قبول ریسک شرکت بیمه
تعداد شعب
تعداد شعب ارائه خدمات بیمه‌ای در سطح کشور
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
31.9
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
4
تعداد شعب
212
زمان پاسخگویی
1
سهم از بازار
10.4
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
4.3
تعداد شعب
111
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
4.5
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
4.2
تعداد شعب
73
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
10
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
4.1
تعداد شعب
86
زمان پاسخگویی
1
سهم از بازار
4.7
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
3.9
تعداد شعب
41
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
4.9
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
3.9
تعداد شعب
61
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.8
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
4.3
تعداد شعب
45
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
5
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
3.8
تعداد شعب
62
زمان پاسخگویی
4
سهم از بازار
5.9
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
4.5
تعداد شعب
53
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
2.7
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
3.9
تعداد شعب
88
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.5
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
56
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1.9
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
3.6
تعداد شعب
14
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
2.5
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
63
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.8
رتبه رضایت مشتریان
3
سطح توانگری
5
تعداد شعب
65
زمان پاسخگویی
36
سهم از بازار
0.6
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
37
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
0.8
رتبه رضایت مشتریان
3
سطح توانگری
4.8
تعداد شعب
38
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1.5
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
46
زمان پاسخگویی
8
سهم از بازار
0.6
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
43
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1.6
رتبه رضایت مشتریان
5
سطح توانگری
4.6
تعداد شعب
35
زمان پاسخگویی
2
سهم از بازار
1.6
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
3.6
تعداد شعب
37
زمان پاسخگویی
26
سهم از بازار
0.3
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
19
سهم از بازار
0.1
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
1
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
1
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
4.7
تعداد شعب
37
سهم از بازار
0.1
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
12
زمان پاسخگویی
3
سهم از بازار
0.3
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
27
سهم از بازار
0.2
رتبه رضایت مشتریان
4
سطح توانگری
5
تعداد شعب
8