شرکت‌های بیمه

نام شرکت
آرمان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
10.0
سهم از بازار
0.8
مراکز پرداخت خسارت
38
نام شرکت
آسماری
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
0.2
مراکز پرداخت خسارت
-
نام شرکت
آسیا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
18.0
سهم از بازار
9.8
مراکز پرداخت خسارت
70
نام شرکت
البرز
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
9.0
سهم از بازار
5.6
مراکز پرداخت خسارت
42
نام شرکت
امید
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
-
مراکز پرداخت خسارت
-
نام شرکت
ایران
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
16.0
سهم از بازار
34.5
مراکز پرداخت خسارت
185
نام شرکت
تجارت نو
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
0.6
مراکز پرداخت خسارت
30
نام شرکت
تعاون
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
2.0
سهم از بازار
0.4
مراکز پرداخت خسارت
21
نام شرکت
توسعه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
-
مراکز پرداخت خسارت
-
نام شرکت
حافظ
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
-
مراکز پرداخت خسارت
-
نام شرکت
حکمت
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
-
مراکز پرداخت خسارت
-
نام شرکت
خاورمیانه
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
0.0
سهم از بازار
0.0
مراکز پرداخت خسارت
1
نام شرکت
دانا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
19.0
سهم از بازار
6.8
مراکز پرداخت خسارت
78
نام شرکت
دی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
7.0
سهم از بازار
2.2
مراکز پرداخت خسارت
46
نام شرکت
رازی
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
13.0
سهم از بازار
1.9
مراکز پرداخت خسارت
79
نام شرکت
سامان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
17.0
سهم از بازار
2.2
مراکز پرداخت خسارت
32
نام شرکت
سرمد
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
5.0
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
27
نام شرکت
سینا
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
10.0
سهم از بازار
1.8
مراکز پرداخت خسارت
50
نام شرکت
ما
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
14.0
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
43
نام شرکت
معلم
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
11.0
سهم از بازار
3.6
مراکز پرداخت خسارت
58
نام شرکت
ملت
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
6.0
سهم از بازار
1.6
مراکز پرداخت خسارت
230
نام شرکت
میهن
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
3.0
سهم از بازار
0.5
مراکز پرداخت خسارت
40
نام شرکت
نوین
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
4.0
سهم از بازار
1.3
مراکز پرداخت خسارت
52
نام شرکت
پارسیان
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
15.0
سهم از بازار
4.5
مراکز پرداخت خسارت
69
نام شرکت
پاسارگاد
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
12.0
سهم از بازار
5.1
مراکز پرداخت خسارت
62
نام شرکت
کارآفرین
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
1.0
سهم از بازار
2.4
مراکز پرداخت خسارت
60
نام شرکت
کوثر
نظرات
رتبه رضایت مشتریان
-
سهم از بازار
3.6
مراکز پرداخت خسارت
-

خبرهای داغ بیمه ای

بیمه بازار
حساب کاربری
يادآور تمدید زمان بیمه