واژگان

آمارگر بیمه
مقرری بیمه عمر
مستمری احتیاطی
مستمری معوق
نماینده بیمه
بیمه تمام خطرات
قاعده نسبی
ادعای خسارت
سرمایه بیمه
ظرفیت شرکت بیمه
بیمه نامه قابل تبدیل
کارمزد
بیمه نامه اثاث منزل
شرایط بیمه نامه
بلایای آسمانی
کارگزاری بیمه
مزایای از کارافتادگی
پوشش مسئولیت کارفرما
الحاقیه
استثنائات
حق بیمه اضافی
کروکی سازشی
حق بیمه ناخالص عمومی
حق بیمه ناخالص عمر
قرارداد گروهی
بیمه عمر گروهی
بیمه نامه عمر مدت دار
بیمه نامه صداقت و امانت
مستمری فوری
حقوق مالکیت بیمه عمر
نماینده مستقل
حق بیمه اولیه
بیمه
بیمه هزینه‌های حقوقی
اندوخته قانونی بیمه عمر
امید به زندگی
مستمری سالانه مادام‌العمر
بیمه عمر
بیمه عمر محدود
ودیعه بیمه عمر
درآمد سرمایه گذاری
اندوخته سرمایه گذاری
بیمه گذار
بیمه گر
خسارت غیر مستقیم
نفع بیمه‌ای
بیمه عمر انفرادی
اصل جبران خسارت
سقف مسئولیت
بیمه عمر پرداختی در سن
بیمه عمر با پرداخت محدود
خسارت
فراوانی خسارت
بیمه مسئولیت عمومی
پیش‌بینی خسارت
خدمات جلوگیری از خسارت
ضریب خسارت
شدت زیان
بیمه جامع درمان
ارزش بازار
وام بیمه عمر
بیمه باربری دریایی
ارزش سررسید
تاریخ سررسید
بیمه‌ نامه با حداقل وجه
بیمه‌ های بلند مدت
بیمه نامه
بیمه نامه تمام عمر
اندوخته سطح خالص حق بیمه
سطح خالص حق بیمه
پورتفوی
پیش پرداخت حق بیمه
بیمه اموال
ضریب افزایش در حق بیمه
حق بیمه خالص
بيمه نامه  مسؤوليت عمومي
نرخ
بیمه اتکایی
مستمری بازنشستگی
حق بیمه برگشتی
بيمه نامه با حق بيمه يكجا
اصل  جانشيني
سنديكا
شخص ثالث
کم بیمه شدگی
معافیت از پرداخت حق بیمه
حق بیمه سالیانه
بیمه عمر قابل تمدید سالانه
بیمه جایگزینی نو با کهنه
​​
کلمه مورد نظر
برای مشاهده معنی کلمه ، کلمه مورد نظر را از ستون سمت راست انتخاب نمایید.
بیمه بازار
حساب کاربری
يادآور تمدید زمان بیمه